"fruitful" translation into Hungarian

EN

"fruitful" in Hungarian

EN fruitful
volume_up
{adjective}

fruitful
We have had a very fruitful dialogue and the report is very constructive.
Nagyon gyümölcsöző párbeszédet folytattunk, és a jelentés igen konstruktív.
I believe that we can look forward to fruitful cooperation in the European Parliament.
Úgy hiszem, gyümölcsöző együttműködés elé nézünk az Európai Parlamentben.
I believe that we can expect a fruitful cooperation with all groups.
Meggyőződésem, hogy gyümölcsöző együttműködésre számíthatunk valamennyi képviselőcsoporttal.
We therefore wish you an enjoyable and fruitful visit.
Éppen ezért reméljük, hogy itt-tartózkodásuk kellemes és eredményes lesz.
Anyway, thank you for your fruitful and effective collaboration in this area.
Mindenképpen köszönettel tartozunk a szakterületen kifejtett eredményes, hatékony együttműködésükért.
We hope that your visit will be fruitful and beneficial.
Reméljük, hogy látogatásuk eredményes és hasznos lesz.
fruitful (also: copious, fat, fecund, fertile)
I would like to thank Parliament for this fruitful debate and for the excellent outcome.
Szeretném megköszönni a Parlamentnek ezt a termékeny vitát és a kiváló eredményt.
This report covers a wide range of issues and is the result of much hard work and fruitful negotiation involving all the main political groups.
Ez a jelentés kérdések széles körével foglalkozik, és a sok kemény munka mellett az összes képviselőcsoport bevonásával folytatott termékeny tárgyalások eredménye.
I know that Mr Verheugen has had intensive and fruitful discussions with the rapporteur, Mr Sacconi, whom I should like to thank for his excellent work - I say this on a personal level, too.
Tudok róla, hogy Verheugen úr átfogó és termékeny megbeszélést folytatott Sacconi előadó úrral, akinek személyesen is szeretném megköszönni kitűnő munkáját.
fruitful (also: efficient)

Synonyms (English) for "fruit":

fruit
English

Context sentences for "fruitful" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is a time for a fruitful reaction from industry, business people and researchers.
Itt az ideje, hogy az ipar, az üzletemberek és a kutatók is termékenyen reagáljanak.
EnglishToday's report will give rise to a debate that I hope will be fruitful.
A mai jelentés vitát fog generálni, mely, remélem, eredményesnek bizonyul.
EnglishI call on their governments to embark on fruitful dialogue with the demonstrators.
Felszólítom az említett országok kormányait, hogy kezdjenek hatékony párbeszédbe a tüntetőkkel.
EnglishThis large consultation process will culminate in a very fruitful discussion with you.
A nagy ívű konzultációs folyamat tetőpontja az önökkel folytatott, igen hasznos megbeszélés lesz.
EnglishForced by necessity, we have made changes which will be very fruitful.
Szükség által kényszerítve olyan változásokon mentünk keresztül, amelyek igen hasznosak lesznek.
EnglishI suppose it to be harmful to tax competition, because tax competition is sound and fruitful.
Úgy vélem, hogy ez negatívan hatna az adóversenyre, mivel az adóverseny egészséges és hasznos.
EnglishIt was not the first procedure of this kind, but in this form it was probably the most fruitful.
Nem ez volt az első ilyen eljárás, de ebben a formában valószínűleg ez volt a leggyümölcsözőbb.
EnglishWe have also great variety of composts and soils, for the making of the earth fruitful.
Sőt van sokféle változatos, trágyázásra használt anyagunk, amelyek a földet kövérré és termékennyé teszik.
EnglishWill the policy of cohesion be more fruitful, the process of catching up faster, and our food safer?
Eredményesebb lesz-e a kohéziós politika, gyorsabb a felzárkózás, biztonságosabb az élelmiszer?
EnglishThe European Union should continue to work to make this convergence possible and fruitful.
Az Európai Uniónak továbbra is azon kell dolgoznia, hogy lehetővé és eredményessé tegye ezt a konvergenciát.
EnglishIn this regard, I hope that our negotiations will be fruitful.
E tekintetben remélem, hogy tárgyalásaink sikerrel járnak.
EnglishWe will continue to encourage both sides to continue their talks in a fruitful and result-oriented way.
Mindkét felet továbbra is arra biztatjuk, hogy folytassák a tárgyalásokat, az eredményekre koncentrálva.
EnglishI trust that these efforts will be fruitful.
Bízom benne, hogy ezek az erőfeszítések gyümölcsözőek lesznek.
EnglishThe discussions in advance of this report were always very fruitful and interesting.
A jelentést megelőző megbeszélések is gyümölcsözőek és érdekesek voltak, és ezek eredményének nagy része bele is került a jelentésbe.
EnglishIt was wrong that he should ever have married her-she had been eighteen, and already past her most fruitful years.
Nem is kellett volna Arthurnak elvennie - immár elmúlt tizennyolc éves, túl van a legtermékenyebb évein.
EnglishMake your thoughts fruitful... and your words eloquent.
Vigyázzon, hogy mit gondol... és hogy mit mond.
EnglishI will just say that I think it was a very fruitful debate and I wish again to thank the two rapporteurs.
Csak azt mondanám, hogy ez egy rendkívül hasznos vita volt, és ismét szeretném kifejezni köszönetemet a két előadónak.
EnglishI attach particular importance to fruitful cooperation and close solidarity with our eastern neighbours.
Különleges jelentőséget tulajdonítok a keleti szomszédainkkal folytatott sikeres együttműködésnek és közeli szolidaritásnak.
EnglishAnd Jesse was to undertake an independent study on behalf of the Talamasca which might produce equally fruitful results.
Jessének a Talamasca nevében kellett önálló kutatásokat végeznie, hasonlóan gyömülcsöző kimenetel reményében.
EnglishThe first discussions were fruitful but they have not yet reached an end so it is very difficult to give you an update.
Az első megbeszélések gyümölcsözőek voltak, de még nem fejeződtek be, így nagyon nehéz Önnek megfelelő tájékoztatást adnom.