EN

function {noun}

volume_up
There are 3 types of function, explicit given functions, parametric plots and polar plots.
Három típus közül lehet választani: explicit függvény, paraméteres függvény, polárkoordinátás függvény.
Warn if a global function is defined without a previous declaration
Figyelmeztetés, ha egy globális függvény megvalósítását nem előzi meg deklaráció
Displays a hierarchical representation of the current function.
Megjeleníti a jelenlegi függvény hierarchikus reprezentációját.
function
This function can be used to apply a uniform format to a column of numbers.
Ez a funkció számoszlopok formátumának egységesítésére használható.
A misunderstand- ing, Mona had said, of the relationship of form and function.
A forma és a funkció kapcsolatának félreértelmezése, ezt mondta Mona.
The Add function can only be called if a form is selected in the Form Navigator.
A Hozzáadás funkció csak akkor működik, ha az Ûrlapnavigátorban kijelölt egy űrlapot.
We shall avoid excessive detail in our control function.
El kell kerülni a túlzott részletezést az ellenőrzési feladat elvégzése során.
It is therefore essential for each state to be equipped with the human and material resources necessary to allow it to perform this function properly.
Ezért elengedhetetlen minden tagállam esetében, hogy a feladat megfelelő végrehajtásához szükséges emberi és anyagi erőforrásokat előteremtse.
At the same time the tax system is burdened with an excessive number of functions and tasks - economic, fiscal, social or environmental.
Ezzel egyidőben az adórendszereket túl sok funkció és feladat terheli - gazdasági, fiskális, szociális és környezetvédelmi.
A fundamental condition for effective state function is that the area of taxation is in good order.
Az eredményes állami működés egyik alapvető feltétele a megfelelő adózási rendszer.
In order to function well, the regulations should provide answers to several questions, including the following.
A megfelelő működés érdekében a rendeleteknek számos kérdésre kell választ adniuk, többek között a következőkre is.
This means that temporary assistance is crucial for promoting an increase in passenger and cargo volumes so that the market can begin to function.
Ez azt jelenti, hogy az utas- és áruforgalom növelésének elősegítésében, valamint a piaci működés beindításának érdekében létfontosságú az átmeneti segítség.
function (also: cue, role, lines)
National lotteries have an important function.
A nemzeti szerencsejátékoknak fontos szerep jut.
For markets to function well, the role of regulator is absolutely crucial.
Ahhoz, hogy a piacok jól működjenek, a szabályozói szerep abszolút létfontosságú.
Again, we're used to considering fever as a symptom of disease, as if it developed inevitably without serving any function.
A lázra megint csak hajlamosak vagyunk úgy gondolni, mint egy betegség tünetére", mintha az óhatatlanul és minden szerep nélkül alakulna ki.
Clearly, all this work is intended to protect consumers and investors who depend on the proper functioning of the financial markets.
Egyértelmű, hogy valamennyi tevékenység célja a pénzügyi piacok megfelelő működésétől függő fogyasztók és befektetők védelme.
A well-developed infrastructure is the basis for the efficient functioning of the internal market which, consequently, leads to a growth in internal demand and economic activity.
A jól fejlett infrastruktúra a belső piac hatékony működésének alapja, amely végül a belső kereslet és a gazdasági tevékenység növekedéséhez vezet.
The soil also performs many other important functions: it is a substrate for human activities, along with towns and infrastructure, and also for nature and valuable landscapes.
A talaj emellett számos más funkciót is betölt: az emberi tevékenység, illetve a városok és az infrastruktúra, valamint a természet és az értékes tájak alapjául szolgál.
function (also: designation)
function (also: social evening)
function

Context sentences for "function" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEnsuring respect for this right is the very essence of the Ombudsman's function.
E jog tiszteletben tartásának biztosítása jelenti az ombudsman legfőbb feladatát.
EnglishThe after action stuff was an intelligence function, supervised by Bill Tawney.
Az akció után történtek a hírszerzőkhöz tartoznak, akiket Bill Tawney irányít.
EnglishYes, pass into the moment; pass into pure function; let the bloody sacrifice begin.
Rámeredtem az első áldozat izmos vállára; ez volt az, aki elkezdte a dulakodást.
EnglishAnd I don't mean to understate how important it is to restore basic function.
És nem akarom lekicsinyleni az alapvető funkciók helyreállításának fontosságát.
EnglishThe Convention is binding on all the Member States and performs its function well.
Az egyezmény kötelező érvényű a tagállamokra nézve, és funkcióját jól el is látja.
EnglishIt is vital that this organisation starts to function as quickly as possible.
Rendkívül fontos, hogy a szervezet a lehető leghamarabb megkezdhesse működését.
EnglishPop the arguments to each function call directly after the function returns
A függvényargumentumok eltávolítása a veremből közvetlenül a függvényhívás után
EnglishBut I think we share the common objective of making the market function properly.
De úgy gondolom, hogy közös célunk a piac megfelelő működésének biztosítása.
EnglishIs health a function of positive engagement, of pleasure, and of meaning in life?
Az egészség vajon a pozitív elkötelezettség, az öröm és a tartalmas élet függvénye-e?
EnglishBut a little later it was reminding her a good deal less of that innocuous function.
De egy kicsivel később már jóval kevésbé emlékeztette őt ilyen ártatlan eseményre.
EnglishTherefore labelling is required if the market is to function in this respect.
Címkézésre van tehát szükség ahhoz, hogy a piac e tekintetben megfelelően működjön.
EnglishYou see, I released you... to see if you could function normally in society.
Tudod, azért engedtelek el... hogy lássam képes vagy-e beilleszkedni a társadalomba.
EnglishWe do not represent our voters in the very important agenda-setting function.
Nem képviseljük választóinkat egy nagyon fontos, a napirendet meghatározó funkcióban.
EnglishThis sort of thing erodes the function of elections as a democratic instrument.
Ez aláaknázza a választásnak a demokrácia eszközeként betöltött szerepét.
EnglishIn a lot a ways, rap serves the same social function that jazz used to serve.
Sok szempontból a rap ugyanazt a társadalmi funkciót tölti be, amelyet azelőtt a jazz.
EnglishSelect the mathematical function that you want to use to calculate the subtotals.
Válassza ki a matematikai függvényt, melyet a részösszeg kiszámításakor kíván használni.
EnglishWarn about anything that depends on the sizeof a function type or of void
Figyelmeztetés, ha valami egy függvénytípus vagy a void sizeof értékétől függ
EnglishBeauty compelled admiration and erotic yearning; such was its organic function.
Szépsége csodálatot és erotikus vágyakozást ébresztett; ez volt a célja.
EnglishIn Europe we have a mediatory function and we must retain this function.
Európában közvetítői szerepet töltünk be, és meg kell tartanunk ezt a szerepet.
EnglishThis is not the function of this Parliament, as duly noted by the report in question.
Ez nem a Parlament feladata, amint azt helyesen szögezte le a szóban forgó jelentés.