EN

further {adjective}

volume_up
further (also: additional)
Further enlargement cannot be achieved without additional funds for the Union.
A további bővítés nem valósítható meg további uniós alapok nélkül.
It welcomes both organisations' desire to further strengthen their partnership.
Üdvözli mindkét szervezetnek a partnerség további megerősítésére irányuló törekvését.
And no further identification for Ash Templeton was given or apparently required.
Nem látták szükségesnek, hogy Ash Templetonról további adatokat közöljenek.

Context sentences for "further" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI will introduce this proposal again during further discussions on this subject.
A kérdés további megvitatása során újból elő fogom terjeszteni ezt a javaslatot.
EnglishThis is a welcome development and, of course, further measures are still needed.
Ez üdvözlendő fejlemény, de természetesen további intézkedésekre is szükség van.
EnglishThen, without further argument, he left a dollar and two quarters on the table.
Azután minden további vita nélkül otthagyott egy dollárt és két negyeddollárost.
EnglishWe are of course at your disposal should you require any further clarifications.
Amennyiben további pontosításra van szükségük, szívesen állunk rendelkezésükre.
EnglishFirst, a further tightening of the Stability and Growth Pact will not be enough.
Először is, nem lesz elég a Stabilitási és Növekedési Paktum további szigorítása.
EnglishAny kind of flirtation with a criminal will inspire him to commit further crimes.
A bűnözőkkel való kokettálás további bűncselekmények elkövetésére ösztönzi őket.
EnglishWorkers must be made more greatly aware of the need for ongoing further training.
Jobban tudatosítanunk kell a dolgozókban a folyamatos továbbképzés jelentőségét.
EnglishFurther, you will not be allowed to ride your horse, nor even go near the stables.
Továbbá nem ülhetsz fel a lovad hátára, sőt még az istálló közelébe sem mehetsz!
EnglishAnd finally, Stefan, consider my request for this mission on two further counts.
Végül, Stefan, vegyél figyelembe még két szempontot, amiért e küldetést kérem.
EnglishBut I was young then and new to the Blood and stupid, expecting further miracles.
De akkor még fiatal és ostoba voltam, újonc a Vérben, aki új és új csodákra várt.
EnglishThe recent conclusions of the G20 have further strengthened this determination.
A G20 közelmúltban hozott döntései még jobban megerősítették ezt az elhatározást.
EnglishWe will also work on further reducing delays in providing grants and payments.
Dolgozni fogunk a támogatások és kifizetések késéseinek további csökkentésén is.
EnglishIt is, to my mind, justified to further encourage and reward policy of this kind.
Véleményem szerint indokolt tovább ösztönözni és jutalmazni az ilyen politikákat.
EnglishKul slid around to their rear and attacking once more, wrought further carnage.
Kul ügyesen mögéjük került, és egy újabb támadással ismét megölt néhányat közülük.
EnglishThe Russians are further ahead of us in beam defense than anyone ever imagined.
Lidérces rémálmainkban sem képzeltük volna, hogy az oroszok így leköröznek minket.
EnglishFor this reason, I support the measures, even though we will have to go further.
Ezért támogatom az intézkedéseket, bár úgy gondolom, hogy tovább kell majd lépnünk.
EnglishThe EU must not put further obstacles in the way of economic growth and stability.
Az EU nem gördíthet újabb akadályokat a gazdasági növekedés és stabilitás útjába.
EnglishAdopting the solutions proposed today will increase the inequality still further.
A ma javasolt megoldások elfogadása még tovább növeli ezt az egyenlőtlenséget.
EnglishIn many EU Member States, road infrastructure is in need of further development.
Számos uniós tagállamban szükség lenne a közúti infrastruktúra fejlesztésére.
EnglishInstead, we must carry out further work based on what has been achieved to date.
Ehelyett folytatni kell a munkát, mégpedig az eddig elért eredmények alapján.

Synonyms (English) for "further":

further
furtherance