EN

game {noun}

volume_up
Ultimately, we play the game because, for our citizens, this is not a game.
Végezetül, mi korrektül cselekszünk, mert a polgáraink számára ez nem játék.
He completed his study of the single-game problem, then switched the screen off.
Még befejezte a kétszemélyes játék tanulmányozását, aztán kikapcsolta a képernyőt.
Just as the game architecture was being downloaded from her to the slave pods.
Éppen amikor a játék szerkezete áttöltödött volna belöle a többiekbe.
game (also: set)
Suppose the game they were playing ended without defeat or victory on either side?
Lehet, hogy a lejátszandó játszma győzelem és vereség nélkül végződik?
The game lord announced that a new round was about to begin.
A játékmester bejelentette, hogy hamarosan új játszma veszi kezdetét.
Is discharge an interinstitutional game, as has been said in the past?
A mentesítés valóban egy intézményközi játszma lenne, ahogy azt korábban is állították?
game
volume_up
vad {noun} (erdei)
Gotta show respect for the game, you know, keep the gods of the mountains happy.
Kellő tiszteletet kell mutatni a vad iránt, tudja, hogy meg ne haragudjanak a hegy istenei.
It sure as hell was a thrill, even if the game disappeared into the mists of the forest.
Mert az volt, kellemesen hátborzongató, még akkor is, ha a vad eltűnt az erdőt megülő ködben.
Uhlander said, 'You're the only game in town.'
- Maga az egyetlen nemes vad a városban - tette hozzá Uhlander.
Powell to staff: She got the game out of some ancient book Reich gave her.
Powell: Maria egy régi könyvből merítette a társasjáték ötletét.
It's not really a game, Leland Gaunt was saying five minutes later, you're wrong about that.
- Nem éppen társasjáték - magyarázta neki Leland Gaunt, öt perc nem telt bele.
It was all crazy, but that was the political game.
Kész őrület volt, de erről szólt a Politika nevű társasjáték.
Remek mulatság volt, és milyen meccs!
On his home planet, joining the military had seemed all fun and games, his chest swelling with pride as he had boarded the ship to transport him to Carida.
Otthon még úgy gondolta, hogy jó mulatság, izgalmas játék lesz a hadsereg, és büszkeségtől dagadó mellkassal szállt fel a Caridára induló hajóra.
As one of the entertainments of this day, the new horsemen-and Arthur's cavalry-will display what they can do: I am one of the horsemen who will show you these games this afternoon.
- A mai mulatság egyik fénypontja lesz, amikor az új lovasok és Arthur lovasai bemutatják, mit tudnak; magam leszek a lovasok egyike, aki délután szerepel a játékokon.
Nagyszerű szórakozás ez az egész, nem igaz, Gray?
Igen, és ez nem szórakozás.
game (also: booty, prey, spoil)
Fair Game exactly, said Lestat in a low voice.
Valóban szabad préda mondta Lestat fojtottan.
Megérezték a préda szagát... az állomás látogatóit.
Stirling nem volt préda.
game (also: sport)
Michael still hit the books, but the games were the real focus of his emotional life that year.
Michael még mindig habzsolta a könyveket, ám abban az évben a sport állt közelebb a szívéhez.
The Games are an outstanding opportunity for the Chinese people to come into contact with sporting and cultural values from the rest of the world.
Az olimpia kivételes lehetőséget kínál a kínai népnek, hogy kapcsolatba lépjen a világ többi részének sport- és kulturális értékeivel.
What they did could never be an Olympic sport, unless somebody brought back the gladiatorial games of Rome, and that wouldn't be happening.
Amit ők csinálnak, soha nem lesz olimpiai sport, hacsak valaki vissza nem hozza a régi rómaiak gladiátori viadalait, márpedig ez nem valószínű.
He enjoyed playing games with his riders, games that usually ended with the riders being thrown.
Élvezettel tréfálta meg lovasait, és a tréfa rendszerint azzal végződött, hogy levetette őket.
But the clock is running and the game is on.
De az óra jár, és zajlik a móka.
This may be fun and games for you, but I'm fifty-two years old and I've had it.
Lehet, hogy ez neked csak játék, csupa móka, kacagás, de én ötvenkét éves múltam és torkig vagyok.
It was a lucky thing for humanity that *Wait did not live long enough to take part in the Santa Rosalia mating games.
Az emberiség szerencséjére *Wait nem érte meg, hogy részt vehessen a Santa Rosalián végzett pároztatási társasjátékban.
The news media hadn't even bothered to talk about the wild game that had died a similar, ugly death, everything from insects to antelope.
Az újságok pedig ügyet sem vetettek arra, hány vadállat halt meg a közelben hasonló ocsmány halállal, a rovaroktól az antilopig.
Today, for instance, Americans tend to get most of their animal protein from cows, pigs, sheep, and chickens, with game such as venison just a rare delicacy.
Ma már például az amerikaiak az állati fehérjék nagy részét tehenekből, disznókból, juhokból és csirkékből nyerik, míg a vadhús csak ritka csemege.

Context sentences for "game" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishOne where I could have got game in diamonds - and Roberts bluffed me out of it.
Az egyikben száz pontot érhettem volna el káróból, de Roberts blöffje megzavart.
EnglishAll he had to do was let go of the game he was playing here and learn new rules.
Csak ki kellene lépnie rákényszerített szerepéből, és máshol új életet kezdeni.
EnglishHe completed his study of the single-game problem, then switched the screen off.
Még befejezte a kétszemélyes játék tanulmányozását, aztán kikapcsolta a képernyőt.
EnglishShe sat cross-legged on it and played with one of the pieces on the game-board.
Leült, keresztbe tette a lábát, és játszani kezdett az egyik bábuval a táblán.
EnglishTo the best of my knowledge, the President's played a straight game the whole way.
Az elnök legjobb tudomásom szerint végig tisztességesen játszotta ezt a partit.
EnglishThough Ellie was supposed to be telepathic, it was a parlor-game type of thing.
Ellie állítólag bírt telepatikus erővel, de legföljebb a varieté-változatával.
EnglishAnd now you question me for a little word game with a mortal who detests me?
Most pedig felelősségre von ezért a kis szópárbajért egy halandóval, aki gyűlöl?
EnglishIt was like keeping score for Clark, like some sort of horrid gladiatorial game.
Clark mintha valami iszonyú gladiátorjátékokon jegyezte volna a találatokat.
EnglishSince you had been given the name you thought you might as well play the game.
Ha már magára ragasztották a vádat, akkor miért ne kapcsolódna be a játszmába?
EnglishWe are game-playing, fun-having creatures, we are the otters of the universe.
- Játékos kedvű, szórakozni vágyó teremtmények vagyunk mi, a világegyetem vidrái.
EnglishThe integration of the world economy is proving that it is not a zero-sum game.
A világgazdaság integrációja bizonyítja, hogy ez nem egy tét nélküli játszma.
EnglishHe'd lost the game on the Board of Origin and now he was losing on the Board of Form.
Elvesztette a játékot az Eredet Táblán, és nemsokára a Forma Táblán is el fogja.
EnglishGurgeh was studying a set-piece problem in a single game, and taking notes.
Gurgeh egy alakzatot tanulmányozott az egy-egy elleni táblán, közben jegyzetelt.
EnglishMeanwhile, holding out her cup for more drink, Lorenza answered: But it's a game.
Lorenza ezalatt kikapott egy újabb poharat valakinek a kezéből, és már válaszolt is:
EnglishThe football game ended in a 1-1 tie around the time Popov ordered a second pint.
A meccs 1-1-gyel ért véget, nagyjából akkor, amikor Popov megrendelte második sörét.
EnglishJacopo Belbo was not crazy; he had simply, through his game, hit upon the truth.
Jacopo Belbo nem bolondult meg, csak játékból, a Játék révén fölfedezte az igazságot.
EnglishThe wager is three gold pieces, or three hundred ceramics, said the game lord.
- A tét három arany vagy háromszáz agyag közölte szenvtelenül a játékmester.
EnglishI do not know what your game is, but I suspect it has little to do with Tyr itself.
Nem tudom, milyen ügyben jársz, de azt hiszem, annak kevés köze van Tyrhez magához.
English'The final game in the championship-elimination series of American-rules football.
- Ma játsszák az amerikai futball szuperkupájának döntőjét az új denveri stadionban.
EnglishI have played your game to your willing, lady; now I seek to play to mine!
Kívánságodra részt vettem a te játékodban, hölgyem; most megkeresem a sajátomat!