"genial" translation into Hungarian

EN

"genial" in Hungarian

EN genial
volume_up
{adjective}

Superintendent Battle's face was quite genial as he greeted them.
Battle főfelügyelő barátságos arccal köszöntötte őket.
His tone was genial, but it made Susan feel a little uncomfortable.
Az orvos hangja barátságos volt, de Susant kényelmetlen érzés fogta el.
I envisioned him, his genial face and clever gray eyes.
Magam elé képzeltem barátságos arcát, okos szürke szemét.
The genial smile and gentle disposition evaporated like steam in cold air.
A szívélyes mosoly és a kedves tekintet elpárolgott, mint gőz a hideg levegőben.
I can see that you have not slept for a night or two, said Holmes, in his easy, genial way.
-Látom, hogy néhány napja nem aludt - mondta Holmes a rá jellemző szívélyes közvetlenséggel.
He was a tall genial man, with a casual off-hand, cynical manner that his patients found very stimulating.
Szívélyes, magas ember volt, egyszerű, szókimondó és cinikus természetű, amit betegei stimuláló hatásúnak tartottak.
genial (also: affable, bland, comely, comfortable)
We do know he is genial, educated, intelligent, and speaks rapidly with an American voice, and that the people who spoke to him at Donnelaith found him interesting.
Azt tudjuk, hogy kellemes, művelt, intelligens, gyorsan beszél, amerikai kiejtéssel, és azok, akik Donnelaith-ben szót váltottak vele, érdekesnek találták.
Certain men, well known to the divinely alluring mistress, received in their wine a poison which would follow them as they left the genial company and soon accomplish theirdeaths!
Bizonyos férfiak, az elbájoló háziasszony jó ismerősei, mérget kaptak a borukba, amely az után végzett velük, hogy távoztak a kellemes társaságból.
Big, florid, and genial, with apple cheeks that made him look more like a farmer than a soldier, he came forward with a roar of Johnny, my boy, as I live and breathe.
A nagydarab, pirospozsgás, közvetlen férfi, aki almaarcával inkább látszott farmernek, mint katonának, örvendező kiáltásokkal jött elé.
genial (also: bland, clement, easy, faint)
volume_up
enyhe {adj.}
volume_up
derűs {adj.}
Gardener a maga nyílt, derűs módján rámosolygott Poirot-ra.

Synonyms (English) for "genial":

genial

Context sentences for "genial" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI'd like to know what he's doing here, nosing about and playing the genial hick.
Szeretném tudni, ő mit akar, mi után szaglászik, és minek játssza itt a mucsait?
EnglishThe loud speakers veiled their commands in a genial and musical politeness.
A hangszórók parancsukat kedélyes, zenés udvariasság fátylába burkolták.
EnglishHe is a man of nearly fifty years of age, rubicund of face and genial of manner.
Ha ezt tette volna, biztosan hagyott volna hátra valami üzenetet, megírta volna, hagy mire készül.
EnglishHe saw her mouth trembling and said, genial again, There, there, my girl, don't cry.
- Látta, hogy Gwenhwyfar ajka megremeg, hát szelídebben folytatta.
EnglishI observe the figure of my genial host detaching itself from the group over yonder.
De most látom, hogy kiváló házigazdánk különvált a többiektől.
EnglishSpade interrupted him in a quite loud, but still genial, voice: I hired her just recently, yesterday.
De Spade hangosan, bár még mindig szívélyesen félbeszakította: Tegnap szerződtettem.
EnglishInspector Neele threw out the question in a genial manner.
Neele felügyelő a világ legtermészetesebb modorában dobta ki a horgot.
EnglishThe old days had not been quite so genial as that, thought Preston.
A régi idők nem is voltak olyan szépek, gondolta Preston.
EnglishThen a low genial laugh came from the youngish blood drinker.
Aztán a fiatalos vérivó elnevette magát, halk, nyájas hangon.
EnglishMrs O'Rourke, a big genial figure, was crying out: Ah, the darlin'.
A nyájas-hatalmas Mrs. O'Rourke fölkiáltott: A drága!
EnglishThe Master, bluff and genial as he always was toward aspiring underlings, received him at once.
A Gazda nyomban fogadta, jóindulatúan és szívélyesen, ahogyan a feltörekvő, alacsonyabb beosztású embereit szokta.
EnglishNaturally not, said King Audry in a genial voice.
- Ez teljesen érthető - mondta Audry király könnyedén.
EnglishFor a moment he obviously considered the worth of wrath, but instead he chose a tone of genial amusement.
Egy pillanat erejéig nyilván fontolóra vette egy dühkitörés hasznát, de ehelyett az őszinte derű hangját választotta.
EnglishAnd he was such a genial man, almost humble.
És milyen kedves ember volt, majdhogynem alázatos!
EnglishHis face was confident and clever, with round alert eyes, a short nose, and an expression of genial optimism.
Arca magabiztosságot és értelmet tükrözött, szeme kerek volt és fürkész tekintetű, vonásai nyílt optimizmusról árulkodtak.
EnglishAckroyd extends a genial patronage to the lower orders, but he has a very great sense of his own dignity.
Ackroyd szívélyesen pártfogásba veszi az alacsonyabb társadalmi rétegeket, de nagyon is tudatában van saját rangja méltóságának.
EnglishI knew on some level that her genial, sweet face was just what I needed in my selfish little soul, but I couldn't speak.
Valahol tudtam, hogy önző kis lelkemnek épp az ő kedves, szíves arcára lenne szüksége, de akkor se bírtam beszélni.
EnglishCanon Prescott, that genial kindly man.
Prescott kanonok, a jóindulatú, kedves ember.
EnglishFor him it was the suddenly grim looks on the faces of the three clergymen, who'd been so genial until the phone had rung.
Õt is meglepte, hogy a telefonhívást követően az addig oly nyájas lelkészek egyszeriben komorrá és titokzatossá váltak.
EnglishHe was his usual genial self.
Ám őt nem lehetett kizökkenteni a derűjéből.