"gently" translation into Hungarian

EN

"gently" in Hungarian

EN gently
volume_up
{adverb}

gently (also: meekly, mildly, placidly, blandly)
If I can, said Marius gently, though suddenly he looked overwhelmingly hesitant.
Ha tehetem szólt Marius szelíden, bár hirtelen borzasztóan elbizonytalanodott.
Polyxena gently, but resolutely, removed the old arms which held her.
Polüxéna szelíden, de határozottan kibontakozott az öreg karok öleléséből.
Poirot rapped gently on a table and cleared his throat significantly.
Poirot szelíden megkocogtatta az asztalt, és jelentőségteljesen megköszörülte a torkát.
gently (also: nicely, fine, blandly)
The lieutenant gently pried at her fingers and carefully removed the photograph.
Craig gyengéden lefejtette róla a lány ujjait, és finoman elvette tőle a képet.
The bead of opium bubbled gently and smoothly as I inhaled.
Az ópiumgolyócska halkan, finoman sercegett, ahogy beszívtam.
Icarus gently tapped the ball of the hammer on the top of the snake's head.
Ikarusz a kalapács fejével finoman megütögette a kígyó fejét.
Sparhawk gently turned back the blanket and touched his friend's cold face.
Sparhawk felhajtotta a takarót, és óvatosan megérintette barátja hideg arcát.
The boat turned gently into the water-way that ran at right angles to the river.
A csónak óvatosan betért a kikötőbe, mely derékszögben csatlakozott a folyóhoz.
He closed the bathroom door gently and staggered back into the living room.
Óvatosan becsukta a fürdőszobaajtót, és visszatámolygott a nappaliba.
gently (also: affably, endearingly)
I am afraid, said Poirot gently, that you will have to go back the way you came.
Attól tartok mondta Poirot nyájasan , vissza kell mennie oda, ahonnan elindult.
Les bourgeois have always disappointed me, I said gently.
A bourgeoisie sohasem talált kedvre előttem mondtam nyájasan.
Pray sit down on the sofa, said Holmes gently.
üdvözölte nyájasan Holmes.

Synonyms (English) for "gently":

gently

Context sentences for "gently" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe said gently, My lord Lancelet, would you rather be at my lord Arthur's side?
- Lancelet uram - kérdezte gyöngéden -, szívesebben lennél Arthur urunk mellett?
EnglishHe held out his bloodstained, dusty right hand, and the old man shook it gently.
Kinyújtotta vérfoltos, piszkos jobbját, és az öregember gyengéden megszorította.
EnglishSpade pushed Cairo aside gently and drove his left fist against the boy's chin.
Spade gyengéden félretolta Cairót, és egy balkezes horogütést mért a fiú állára.
EnglishGently, El murmured to it, suddenly feeling his own aches and weariness in full.
- Nyugalom. - mormolta neki El, hirtelen megérezve saját fájdalmát és fáradtságát.
EnglishHe turned aside and rapped gently on the door of the little white pilastered lodge.
Aztán balra fordult, és halkan bekopogott a kis fehér oszlopos kapusház ajtaján.
English1 should have broken the news more gently, or, better yet, waited until later!
Kíméletesebben kellett volna adagolnom a hírt, de még jobb lett volna várni vele!
EnglishI think, you know, said the archdeacon gently, that we've got to go to the police.
Sejti, ugye kérdezte tapintatosan Simmons, hogy a rendőrséghez kell fordulnunk?
EnglishA warm breeze slid gently past the spires and stone lions of the city rooftops.
Kellemesen meleg szellő csiklandozta meg a tornyokat és a háztetők kőoroszlánjait.
EnglishI saw myself walking fast down a corridor and gently giving the door a shove.
Láttam magam, amint sietve végigmegyek egy folyosón, és halkan benyitok az ajtón.
EnglishSo it was Michael who fathered your child, I said to Mona as gently as I could.
Tehát Michael volt a gyereked apja mondtam Monának a lehető leggyöngédebb hangomon.
EnglishVic leaned forward and pushed his finger gently against Roger's arm, emphasizing.
Vic előrehajolt, és a nyomaték kedvéért az ujjával megérintette Roger karját.
English** *** Rokan winced as the healer gently probed the wound around the crossbow bolt.
Rokan felszisszent, amikor a gyógyító gyengéden megvizsgálta a nyíl ütötte sebet.
EnglishInteresting, the Srinshee said gently, her fingertips tracing the line of his chin.
- Érdekes - mondta a Srinshee, miközben a mutatóujját végighúzta az álla vonalán.
EnglishJerle Shannara put a hand on his shoulder and squeezed gently to comfort him.
Jerle Shannara a vállára tette a kezét és gyengéden, vigasztalón megszorította.
EnglishTheir eyes met for a moment, then he said gently, Would you take her home then?
A tekintetük egy pillanatra találkozott, aztán Arthur gyengéden azt mondta:
EnglishRemove the plate and gently evaporate the solvent from it in a nitrogen stream.
Vegyük ki a lemezt, nitrogén áram alatt lassan párologtassuk el belőle az oldószert.
English'Okay, I want us to come around very gently, come right to zero-eight-zero.'
- Legújabb becslés száztizenötezer yard, irány északkelet, sebesség öt-hét csomó.
EnglishAnd as she spoke, the Guardian gently eased Sorak's anxiety and apprehension.
Mialatt az úrnő beszélt, az Oltalmazó megnyugtatta a fiút, s eloszlatta félelmeit.
EnglishMorgaine, my dearest, he said gently, it is not for me to allow or to refuse.
- Morgaine, kedvesem - mondta gyengéden -, nem rajtam áll engedni vagy megtiltani.
EnglishWell, Lady Thornra Bracegauntlet said gently, my sympathies lie with Filfaeril.
- Ami azt illeti, én együtt érzek Filfaerillel - szólalt meg Vaskesztyűs Thornra is.