"gives rise" translation into Hungarian

EN

"gives rise" in Hungarian

See the example sentences for the use of "gives rise" in context.

Context sentences for "gives rise" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, it also gives rise to a degree of inflexibility in the budget.
Ugyanakkor azonban bizonyos szinten rugalmatlanságot is okoz a költségvetésben.
EnglishThis gives rise to serious consequences, not only legal but also financial.
Ennek pedig komoly, nemcsak jogi, hanem pénzügyi következményei is vannak.
EnglishWe must cope with globalisation and the competition to which it gives rise.
Meg kell küzdenünk a globalizációval és az általa kiváltott versennyel.
EnglishThe initial experience gained over the past two months gives rise to a variety of doubts.
Az elmúlt két hónap során szerzett első tapasztalatok különféle kétségeket vetnek fel.
EnglishMoreover, this issue gives rise to huge curiosity and undoubted interest.
Ez a javaslat nagy kíváncsiságot és vitathatatlan érdeklődést keltett.
English(PL) Mr President, I voted against, since the report gives rise to a number of doubts.
(PL) Tisztelt elnök úr! Én a jelentés ellen szavaztam, mivel több kétséget is ébresztett bennem.
EnglishI do realise that using the enhanced cooperation mechanism gives rise to many fears.
Azt érzékelem, hogy a megerősített együttműködés mechanizmusának alkalmazása túl sok félelmet kelt.
EnglishThis gives rise to the principles of freedom, equality and solidarity.
Ez biztosít teret a szabadság, egyenlőség és szolidaritás elveinek.
EnglishIt is an excellent initiative, especially as it gives rise to cross-border projects.
Kitűnő kezdeményezés, legfőképpen azért, mert lehetőséget teremt a határokon átnyúló projektek létrehozására.
EnglishIt is this that gives rise to the European Banking Authority.
Ezek vezettek az Európai Bankfelügyeleti Hatóság felemelkedéséhez.
EnglishThe sense of being excluded gives rise to dissatisfaction, and dissatisfaction gives rise to instability.
A kizártság érzése elégedetlenséget szül és az elégedetlenség bizonytalanságot eredményez.
EnglishPoverty gives rise to trafficking in women, to violence and, more generally, to exploitation of all kinds.
A szegénység alkalmat ad a nőkereskedelemre, az erőszakra és a kizsákmányolás különböző formáira.
EnglishIt gives rise to, say, a speculation in my mind.
Hogy úgy mondjam, ez bizonyos irányban indította el a gondolataimat.
EnglishClearly, this gives rise to major coordination problems.
Nyilvánvalóan ez komoly koordinálási problémákat vet fel.
EnglishThe new version of the settlement gives rise to two remarks.
A megállapodás új verziója két gondolatot vet fel.
EnglishI know that Schengen is a sensitive topic nowadays in many Member States and gives rise to numerous public debates.
Tudom, hogy Schengen manapság sok tagállamban kényes téma lett, és számos nyilvános vitára ad okot.
EnglishThis gives rise to the question of whether residence rights are still not being implemented in a transparent way.
Ez felveti azt a kérdést, hogy vajon a tartózkodási jogokat még mindig nem átlátható módon alkalmazzák-e.
EnglishThis method also gives rise to social problems, as can currently be seen in Denmark, France and Germany.
Ez a módszer szociális problémákat is előidéz, amint az jelenleg megfigyelhető Dániában, Franciaországban és Németországban.
EnglishOur populations are ageing, which gives rise to fears about the financial capacity of pension insurance systems.
Az európai lakosság idősödik, ami aggodalmat kelt a nyugdíjbiztosítási rendszerek pénzügyi kapacitásával kapcsolatban.
EnglishAt the same time the project gives rise to fear and anxiety among the inhabitants of the Baltic region and is perceived as a threat.
Ugyanakkor a projekt félelmet és aggódást vált ki a balti térség lakosai között és veszélynek tekintik.

Other dictionary words

English
  • gives rise

Moreover, bab.la provides the Swahili-English dictionary for more translations.