"governing" translation into Hungarian

EN

"governing" in Hungarian

EN governing
volume_up
{adjective}

governing
As a governing body, we must do something to correct this injustice.
Irányító szervként tennünk kell valamint ezen igazságtalanság orvoslására.
It is not easy to establish rules governing this area.
Nem könnyű az e területet irányító szabályok meghatározása.
The system governing it must therefore be clearly separate from immigration.
Az ezt irányító rendszert mindenképpen világosan el kell választani a bevándorlástól.
governing
Such practices are a further stigma of shame on the governing authorities in Tehran.
Ezek a gyakorlatok továbbra is a teheráni kormányzó hatóságok szégyenfoltja.
The Governing Board of the JRC shall be consulted on these draft programmes.
(2) E programtervezetekről kikérik a KKK Kormányzó Testületének véleményét.
In democratic countries, the citizens elect the governing authorities.
Demokratikus országokban a polgárok választják meg a kormányzó hatalmat.
governing (also: conducive, high, leading)
The other is a member of the governing Council of the Esper Guild.
A másik: a Szupérszövetség vezető testületének tagja.
See how hypocrisy has been elevated into a governing principle!
Nézzük csak, hogyan emelkedett a képmutatás vezető elvvé!
The governing board also appointed the director, the chief executive officer of the joint undertaking.
Ezenkívül a kormányzótanács kijelölte az igazgatót, a közös vállalkozás vezető tisztviselőjét.

Synonyms (English) for "governing":

governing

Context sentences for "governing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut sporting organisations and many governing bodies think this is a bad thing.
Sportszervezetek és számos irányítószerv azonban úgy gondolja, hogy ez rossz dolog.
EnglishLet me say a few words about the rules governing the European capitals of culture.
Hadd mondjak néhány szót az európai kulturális fővárosokra vonatkozó szabályokról.
EnglishWe do not need additional European regulations governing product acquisition.
Nincs szükségünk további európai szabályozásra a termékbeszerzés tekintetében.
EnglishThe new President will be governing in the face of robust opposition and free media.
Az új elnök egy izmos ellenzékkel és szabad sajtóval szemben fog kormányozni.
EnglishHowever, the legal framework governing the approval of GMOs has not yet been changed.
A GMO-k engedélyezését szabályozó jogi keretrendszer azonban még nem változott meg.
EnglishFor example, why not form a single governing board for these four agencies?
Miért nem hozunk létre például egy közös igazgatótanácsot a négy ügynökség számára?
EnglishLife would go on, but the business of governing would slow to a near halt.
Az élet ment tovább, de a kormányzat annyira lelassult, hogy csaknem leállt.
EnglishI would advise you to look at the rules governing access to the European Court of Justice.
Azt is javaslom, hogy tekintsék át az Európai Bírósághoz való hozzáférés szabályait.
EnglishMention is made of the general principles governing participation, but these are not specified.
Megemlíti a részvételre irányadó általános elveket, de ezeket nem részletezi.
EnglishWe will then try to set up a group of 18 persons to start as the governing board.
Ezután kijelölünk egy 18 személyből álló csoportot, amely igazgatótanácsként megkezdi a működését.
EnglishThe first is the question of the regulations governing product claims.
Az első ilyen kérdés a termékkérelmekre irányuló szabályozás kérdése.
EnglishFree trade will not survive if the rules governing it are broken.
A szabadkereskedelem nem fog életben maradni, ha a szabályait megszegik.
EnglishOverly complex rules governing the Structural Funds are partly responsible for these errors.
Ezekért a hibákért részben a strukturális alapok túlzottan bonyolult szabályozása a felelős.
EnglishAt eleven, Premier Jan Grayling in The Hague was on the telephone to the Governing Mayor of West Berlin.
Tizenegy órakor Jan Grayling telefonált Hágából a nyugat-berlini polgármesternek.
EnglishThis is no doubt intended to strengthen the legal framework governing cross-border tax collection.
Ennek célja kétségtelenül a határokon átnyúló adóbeszedés jogi kereteinek megerősítése.
EnglishHere he met and addressed the Skhod, the supreme council governing the gang.
Itt találkozott a szhoddal, a maffia legfelső vezérkarával.
EnglishWe should lead by example therefore, playing by the rules governing international trade.
Ezért jó példával kell elöl járnunk és a nemzetközi kereskedelem szabályai szerint kell eljárnunk.
EnglishRepresentatives from the euro-zone central banks sit together in the Governing Council of the ECB.
Az euró-zóna központi bankjainak képviselői mind jelen vannak az EKB Kormányzótanácsában.
EnglishI think this is essential for the success of the EIT and the legitimacy of the governing board.
Úgy vélem, ez nagyon fontos az EITI sikere és az igazgatótanács legitimációja szempontjából.
EnglishThe Commission's aim is to improve the legislation of the European Union governing animal experiments.
A Bizottság javítani szeretné az állatkísérleteket érintő európai uniós jogszabályokat.