"grand" translation into Hungarian

EN

"grand" in Hungarian

EN

grand {noun}

volume_up
Of the square grand piano with its keys like grinning teeth.
A hangversenyzongora elefántcsont billentyűkkel vigyorog.
*MacIntosh had teeth so big and white perfect, and he gave Ortiz such a good look, Ortiz was reminded of keys on a grand piano.
*Macintosh fogai olyan nagyok és porcelánfehérek voltak, és Ortiznak alkalma nyílt olyan jól megszemlélni őket, hogy önkéntelenül is egy hangversenyzongora billentyűi jutottak az eszébe.
They were all different, magical and profoundly affecting, but this was passing spectacular, helped in slight measure by the immense body of what I knew to be a concert grand.
Mindegyik más volt, varázslatos és mérhetetlenül megindító, ám ez túl volt azon, amit virtuozitásnak lehet nevezni, és ebben csekély szerepet játszott a hatalmas hangversenyzongora.

Context sentences for "grand" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe grand counselors based their careers on taking a hard line against communism.
A főtanácsosok a kommunizmus elleni kemény fellépésre alapozták a karrierjüket.
EnglishYou can take it to the grand jury, and you might get lucky and get an indictment.
Vádesküdtszék elé viheti az ügyet, és ha szerencséje van, még vádat is tud emelni.
EnglishOur emissary in Venice retrieved it from a burnt-out villa on the Grand Canal.
- Velencei megbízottunk mentette ki egy leégett palotából a Canale Grandé partján.
EnglishAnother was a tiny newspaper rolled tight and mailed from Grand Central Station.
A másik egy szorosan összegöngyölt kis újság, azt a Központi Pályaudvaron adták föl.
EnglishWhat if Mark refuses to talk, and Foltrigg presents him with a grand jury subpoena?
- Mi van, ha Mark nem hajlandó beszélni, és Foltrigg a vádesküdtszék elé idézteti?
EnglishA whirlpool, for Steve Grand, is a thing with just as much reality as a rock.
Steve Grand szerint azonban az örvény éppen olyan valóságos dolog, mint a kő.
EnglishAt last, Grand Moff Tarkin would have been pleased with how she had redeemed herself.
Tarkin nagymoff bizonyára büszke lett volna rá, ahogyan ezt a hadjáratot vezette.
EnglishI've found you a grand lady, if you'll forgive me, an entrancing lady indeed.
Te vérbeli grande dame vagy, ha meg nem sértelek, igazi elbűvölő nagyasszony.
EnglishAt Poëlitetz, Aillas had entrenched himself, impeding Casmirs grand ambition.
Aillas bevette magát a Poleitetzbe, keresztülhúzva Casmir nagyratörő terveit.
EnglishHe began to slide down the wall, his body jangled as if in the throes of a grand mal.
Lefelé kezdett csúszni a fal mellett, teste reszketett, mintha nagybeteg lenne.
EnglishThat was my grand time, Ancient Evelyn had told Giffbrd and Alicia with relish.
Az volt életem fénypontja mesélte Ó Evelyn roppant gusztussal Giffordnak és Aliciának.
EnglishYou can't imagine how brokenhearted Grand Mqff Argon has been since your departure.
El sem tudják képzelni, milyen szomorú volt Argon nagymoff, amióta eltűntek.
EnglishIt had taken two men to bring the gondola up the Grand Canal from the market.
Mert két evezős kellett, hogy a Canale Grandén a piactól idáig fölhozzák a gondolát.
EnglishIt was probably just as well; he had worked up a grand head of steam, from the sound.
Valószínűleg jobb is volt így; a hangokból ítélve épp elég indulat gyűlt fel benne.
EnglishWithout him and his goodwill, the Grand Hotel Oloffson would have been a worthless husk.
Nélküle meg a vevőköre nélkül értéktelen burok lett volna a Grand Hotel Oloffson.
EnglishTheDaily Flicker had the grand inspiration of using the caption: HE MAY BE INYOUR TOWN!
Az Esti Lobogó-nak korszakos ötlete támadt; jelmondatát bedobta a köztudatba:
EnglishWith fifteen grand I could own a home and a new car and four suits of clothes.
Tizenöt darab ezresért saját otthonom lehetne, új kocsit és négy öltöny ruhát vehetnék.
EnglishShe saw one grand flash of the dolls in their finery before the doors slid shut.
Még egyszer felvillant a babák cifra serege, aztán becsukódott az ajtó.
EnglishWe are embarking on a grand and golden age of knowledge about child's brain development.
A megértés aranykora felé tartunk, a gyermeki agy fejlődésének megértése felé.
EnglishWith weary grace he straightened out of his footsore shuffle and affected a grand manner.
Fáradtan kelt fel az árokból, ahol eddi; feküdt figyelve és óvatosan szólalt meg.