EN ground
volume_up
{noun}

ground (also: earth, land, soil, terra)
volume_up
föld {noun}
The ground was blackened and scorched, but she was untouched.
A föld megfeketedett és megperzselődött, ő viszont érintetlen maradt.
Within those gates the ground was sacred to the departed, tended in their name.
A kapukon belül megszentelt föld volt, melyet a holtaknak adományoztak.
It was their noise that made the ground shake, as they destroyed their refuge.
Most az ő zajongásuktól rengett a föld, ahogy megsemmisítették a menedéküket.
ground (also: land, soil, standing-ground)
volume_up
talaj {noun}
This is an unconsolidated ground that is suffused with liquid methane.
Folyékony metánnal átjárt ingoványos talaj.
The ground trembled in the throes of a violent underground explosion.
A talaj megremegett egy komoly, föld alatti robbanás következtében.
Spring blossomed, the ground was green everywhere, especially over the burial pits.
Virágzott a tavasz, a talaj mindenütt zöldült, főleg a sírhantokon.
ground (also: area, field, locale, locality)
volume_up
terep {noun}
It's open ground near the town of Hac, well inside the safe zone.
Nyílt terep közel Hac városához, mélyen a biztonságos zónában.
Th-e lab will be burnt and abandoned, but it's neutral ground.
Most már csak romok vannak ott, de legalább semleges terep.
The roads seemed to work in his favor, as did the open ground.
Kedvezett hozzá a nyílt terep és az úthálózat is.
ground (also: area, circuit, corner, countryside)
This can include : stony ground, heath, moorland and deer forests in Scotland.
Ezek közé tartozhatnak: sziklás talaj, pusztaság, mocsaras terület, és a "szarvas erdő" Skóciában.
We have to tread new ground, because this is not an easy field.
Új utakon kell járnunk, mert ez nem könnyű terület.
One objective is the creation of a free trade area by 2010, but this, too, has ground to a halt.
Az egyik cél 2010-ig egy szabadkereskedelmi terület létrehozása, de ez is megállt.
ground (also: base, basis, bottom, foundation)
volume_up
alap {noun}
This is not only a matter of preparing the ground for more nuclear power.
Ez nem csak a több atomenergia felhasználása számára szükséges alap megteremtésének kérdése.
If we fail with transposition of the acquis, this is a very unstable ground for the future.
Ha nem sikerül átültetni a közösségi vívmányokat, akkor igen ingatag alap alakul ki a jövőre nézve.
There was never any common ground, so there was never an EU position before the conference.
A konferenciát megelőzően soha nem volt semmilyen közös alap, így soha nem létezett uniós stratégia sem.
ground (also: cause, motive, occasion, reason)
volume_up
ok {noun}
And we use vegetables around the school ground, so they raise their own vegetables.
És zöldségeket ültetünk az iskola területén, tehát ők termesztik a saját zöldségeiket.
Richter had already decided to let them worry about ground security.
Richter már eldöntötte, aggódjanak ők a földi biztonság miatt.
Is there a chance they will get out of the ground before your uncle does?
Van rá esély, hogy ők előbb kerülnek ki a földből, mint a bácsikád?
ground (also: clearance, field, place, range)
volume_up
tér {noun}
Despite the expansive grounds ahead of him, he felt a spasm of claustrophobia.
Bármilyen tágas volt a belső tér, mégis bezárva érezte magát.
Motes connected to other motes in intricate cross-bonds and filmed the ground.
A virtuális tér szemcséi bonyolult kötésekkel egymáshoz kapcsolódtak, és talajt alkottak.
They never see that there is a middle ground as well and an area where you can operate.
Nem látják, hogy van egy köztes út és egy cselekvési tér is.
ground (also: earth, grounding)
ground (also: floor, sea-bed)
ground

Context sentences for "ground" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd Irien itself is cursed ground, and no one enters there, even of Hjemur's men.
Irien elátkozott hellyé vált, senki sem teszi be oda a lábát, csak Hjemur lakói.
EnglishJonathan left the elevator at the roof and took the stairs to the ground floor.
Jonathan lement a földszintre, és elindult háromsaroknyira parkoló kocsija felé.
English'No,' Sparhawk replied with deep regret as he lowered Sir Parasim to the ground.
Nincs felelte szomorúan Sparhawk, és visszaeresztette a földre Sir Parasim fejét.
EnglishShe swept the ground before them, and the Northlanders retreated before her fury.
Tisztára söpörte előttük a terepet, az északföldiek meghátráltak haragja előtt.
EnglishThe names of the automobiles on the ground had an affectionately nostalgic ring.
A földön sorakozó automobilok nevei nosztalgikus érzéseket keltettek bennem...
EnglishYou had beautiful things for a final day or two before they put you in the ground.
Gyönyörű dolgokat kapott egy napra vagy kettőre, mielőtt elásták volna a földbe.
EnglishShips six and ten, hold your ground and concentrate your f re on the obscenity!
Hatos és tízes hajó, tartsátok a pozíciótokat, és tüzeljetek arra a förtelemre!
EnglishGimli bowed low, and the axe slipped from his belt and clattered on the ground.
- Gimli mélyen meghajolt, a fejsze kicsúszott az övéből, s lepottyant a földre.
EnglishThus, twenty-six years later, did this little Slavic jailbird hold his ground.
Igy aztán, huszonhat év elteltével, ez a kis szláv börtöntöltelék állta a sarat.
EnglishWhen it comes to the Internet, ACTA even breaks new ground, the statement reads.
A nyilatkozatban az áll, hogy az internet területén az ACTA úttörőnek számít.
EnglishThey were overwhelmed with his generosity as he laid the ground for more churches.
Odáig voltak a császár bőkezűségétől, aki még több templom alapkövét helyezte el.
EnglishJoint Task Force Ground Forces Commander is Army Brigadier General Joseph Towle.
Az egyesített hadműveleti erők szárazföldi parancsnoka Joseph Towle dandártábornok.
EnglishAs he struck the ground they disappeared, as though somebody had flipped a switch.
Ahogy a földbe csapódott, minden eltűnt, mintha valaki lelökte volna a kapcsolót.
EnglishAillas lifted Tatzel to the ground, then, together, the two approached the cottage.
Aillas leemelte Tatzelt a földre, és kettesben megindultak a kunyhó ajtaja felé.
EnglishIt was the best he could do to bind her to the ground before the fifth wave hit.
Ennél jobban nem tudta a földhöz rögzíteni a fint az újabb árhullám érkezése előtt.
EnglishThe apparition was gowned and regal and stood in the air well clear of the ground.
Megjelenése uralkodói volt köpenyében, ahogy ott állt a tiszta levegőben lebegve.
EnglishIf we'd evolved in a vacuum, we would expect them to hit the ground simultaneously.
Ha vákuumban fejlődtünk volna ki, természetes lenne, hogy egyszerre érnek földet.
EnglishThe horses went at a careful pace now, wending their way down into rocky ground.
A sziklás talajt itt-ott hófoltok borították, amelyeken jól látszottak a patanyomok.
EnglishBreer was aware that he was on tricky ground, but he was determined not to be weak.
Breer érezte, hogy ingoványos talajra lépett, de eltökélte, hogy nem lesz gyönge.
EnglishHis boots crunched and ground on the rock, the sound echoing in the deep silence.
Csizmája alatt csikorogtak a kavicsok, a hang visszaverődött a mély csendben.