EN guard
volume_up
{noun}

1. general

guard (also: custodian, guardian, keeper, minder)
volume_up
őr {noun}
A security guard whispered with the nurses and watched the hallways.
Egy biztonsági őr az ápolónőkkel sugdolózott, miközben a folyosót figyelte.
When the guard asked their destination, they said they were going to Cammoria.'
Amikor az őr megkérdezte, hová indulnak, azt válaszolták, hogy Cammoriába.
The guard watched the men walking away from the building and nodded dispassionately.
Az őr rezzenéstelen arccal végighallgatta, aztán megkérdezte:
guard (also: ward, watch, watchpost)
A moment later, the captain of the city guard came into the chamber.
Egy pillanattal később a városi őrség kapitánya belépett a terembe.
Surely, it was the city guard who were responsible, for being derelict in their duties.
- A városi őrség a felelős, akik elmulasztották kötelességüket.
The Coast Guard has been doing its best to rescue the missing people.
A parti őrség minden tőle telhetőt megtesz az eltűntek megmentése érdekében.
guard (also: picket, post, sentinel, sentry)
Even the lone sentry wandered in, knowing that his guard duty was unnecessary.
Még a magányos őrszem is odacsámborgott, tudván, hogy úgysem szükséges őrködnie.
Meers flashed the guard five fingers, then one finger, and the guard let him through.
Meers öt ujját, majd egy ujját emelte fel, és az őrszem átengedte őket.
From two great, clawed hands dangled the broken body of a Rover guard.
Két nagy, karmos mancsából egy romanó őrszem összetört teste lógott.
guard (also: gaoler, jailer, warder, provost)
Fred Jones moreover stood over me while I ate -- like a sullen prison guard.
Ráadásul Fred Jones végig mellettem állt, amíg ettem, mint egy mogorva börtönőr.
This was the guard I had been waiting for, the third cousin to the President of the United States.
Ez volt az a börtönőr, akire vártam, az Egyesült Államok elnökének harmadunokatestvére.
She was the guard, the keeper of the keys.
Glenda a börtönőr, nála vannak a kulcsok.
guard
One was from the jail, in denim, with a guard.
Egy közülük a börtönből érkezett, fegyencruhában, fegyőr kíséretében.
A fegyőr távozik, egyedül maradunk.
A JUNIOR ADMINISTRATOR of some variety at the penal farm collects me after a thorough search of my briefcase and my body by a bulky guard with thick hands.
Miután a büntetés-végrehajtási intézet bejáratánál a testes kapus töppedt ujjaival megmotoz és átkutatja a táskámat, értem jön egy fegyőr.
guard (also: armrest, parapet, rail)
volume_up
karfa {noun}
guard (also: attention, vigilance, watch)
guard (also: banister, bar, barrier, handrail)
guard (also: grille)
guard
guard (also: precaution)
guard
guard
guard
guard
guard
guard (also: plea, protection, pleading)
guard
guard
guard (also: motorman)

2. British English

guard (also: traffic manager)
guard

Context sentences for "guard" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOur main responsibility is for citizens' rights, and we must guard these rights.
Legfőbb felelősségünk a polgárok jogainak biztosítása, illetve ezen jogok védelme.
EnglishHe knew this guard-his name was Zhou Jingjin-and he seemed a decent enough chap.
Ismerte ezt az őrt, Csou Csingjin volt a neve, és eléggé rendes fickónak tűnt.
EnglishRudin issued his orders to the guard major, who nodded and escorted Munro out.
Rugyin parancsokat adott a gárda őőrnagyának, aki bólintott, és kikísérte Munrót.
EnglishAnd then, one night, standing guard at Dawn's cot, he heard the missiles coming.
Azután egy éjjel, őrt állva Dawn kiságya mellett, meghallotta a közeledő rakétákat.
EnglishGuard her-and if anyone wearing a mask comes anywhere near, scream your head off.
Vigyázz rá, és ha erre jönne egy álarcos alak, sikíts, ahogy a torkodon kifér!
EnglishThey were only several hun- dred strong, with twice as many archers as Home Guard.
Csupán néhány százan voltak, és kétszer annyi íjász kísérte őket a Honi Gárdából.
EnglishI was embarrassed suddenly to be caught off guard, to be so obviously startled.
Hirtelen restelkedés fogott el, hogy így hagytam meglepni, megijeszteni magam.
EnglishMichael Curry was his name, or so the Coast Guard had told her when she called in.
Michael Currynek hívják, legalábbis ezt mondták a parti őrségen, mikor telefonált.
EnglishHe stood on his tail and did a back flip while his guard blinked in confusion.
A farkára ágaskodott, és hátraszaltót csinált, a testőre pedig zavartan pislogott.
EnglishIf he saw them down on the table, it might put him on his guard, eh, Poirot?
Ha látja, hogy itt a doboz, kitéve közszemlére, még megriad, és eleve begubózik.
EnglishMoki and Haoke had both volunteered for guard duty, but for different reasons.
Moki és Haoke mindketten önként jelentkeztek őrszolgálatra, de eltérő okokból.
EnglishEurope - and I am finishing here - must not lower its guard on this front either.
Európának - és ezzel zárnám - ezen a téren sem szabad éberségéből alábbadnia.
EnglishThe tram slid to a stop, and the Celestials once again formed up as honor guard.
A járművük megállt, és a celesztinek megint fölvették a díszőrség-alakzatot.
EnglishIt's not customary for a Warrant Officer in the Royal Navy to do guard duties.'
A királyi haditengerészet fedélzeti tisztje általában nem lát el ilyen feladatokat.
EnglishThe sanctum though-Eliot apparently trusted only these men to guard him here.
A szentély védelmét, úgy látszik, Eliot csak erre a két emberre merte rábízni.
EnglishYou and I talk with Colonel Delada, the commander of the Archprelate's Guard.
Először beszélünk Delada ezredessel, a főprelátus testőrgárdájának parancsnokával.
EnglishIt is essential to recognize that we should be on our guard against this risk.
Elengedhetetlen, hogy felismerjük, hogy védekeznünk kell ez ellen a kockázat ellen.
EnglishThe European Parliament will stand as a permanent guard upholding human rights.
Az Európai Parlament a jövőben is az emberi jogok érvényesülésének állandó őre lesz.
EnglishLantern four-five Fox, this is Kommandorskiye Approach Control on GUARD frequency.
- Lantern négy-öt Fox, itt a Kommandorszkij irányítóközpont a légvédelmi csatornán.
EnglishHe saw that she was going to hit him again, and lifted his arm to guard his face.
Látta, hogy ismét meg akarja ütni, és felemelte karját, hogy védje az arcát.