EN

habitation {noun}

volume_up

Context sentences for "habitation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn whom you also are built together into an habitation of God in the Spirit.
Ti is benne épültök egybe a Lélek közreműködésével az Isten hajlékává.
EnglishA careful visual search revealed no signs of habitation beyond the fields.
Alaposan végigpásztázta a földeket, de nem látta civilizációnak nyomát.
EnglishFor in this also we groan, desiring to be clothed upon with our habitation that is from heaven.
Azért is sóhajtozunk itt, mert szeretnénk beköltözni mennyei otthonunkba.
EnglishThere was no sign of habitation, no villages nor isolated dwellings, no planted fields nor grazing stock.
Lakóháznak, településnek, tanyának, felszántott földnek, legelésző nyájnak semmi nyoma.
EnglishShe suddenly appeared in an uninhabited region near the Arcian border far from any kind of human habitation.
Hirtelen jelent meg előttünk az arciai határvidéken, messze minden emberi településtől.
EnglishThere was no furniture, nor any other sign of human habitation.
Nem állt benne bútor, vagy az emberi élet bármiféle jele.
EnglishFor it is written in the book of Psalms: Let their habitation become desolate, and let there be none to dwell therein.
Jézus így válaszolt: "Ha azt akarom, hogy maradjon, míg el nem jövök, mi gondod vele?
EnglishThis must be the habitation of a hermit, he said to himself.
"Íme - gondolta magában -, egy aszkéta berendezése.
EnglishThey were anchored in backwaters of the marshland now, out of sight of the city, and far from any road or habitation.
Most a városon túli mocsárvidék holt vizén voltak lehorgonyozva, távol mindenfajta úttól vagy lakott településtől.
EnglishTo the left and the right and in front of her was bare stony ground, uncultivated and without a sign of human habitation.
Jobbra, balra és előtte is csupasz, köves, megműveletlen területet látott, sehol semmi jele, hogy emberek laknának.
English'Need I remind you that you've described a mausoleum made of gold, and signs of habitation in the Hermitage -- a desk and a golden chair!
Most emlékeztesselek arra, amiről magad számoltál be: az aranymauzóleumra, az asztalra, az aranyszékre?
EnglishThey began, for the first time, seriously to affect the character of the land, changing whole regions for habitation and consumption needs.
Akkoriban kezdte komolyan megváltoztatni a föld arculatát, egész tájakat alakítva át lakhatás és fogyasztás céljára.
EnglishFor we know, if our earthly house of this habitation be dissolved, that we have a building of God, a house not made with hands, eternal in heaven.
Tudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk leomlik, Istentől kapunk lakást: örök otthont a mennyben, amit nem emberi kéz épített.
EnglishOnly a pleasure club, as it was called, showed signs of habitation and those inside were drunk and gambling the night away at card games and dice.
Csupán egy magát vigalmi klubnak nevező intézmény mutatott életjeleket, amelyben részegek kártyázták és kockázták át az éjszakát.
EnglishFrodo knew just where the present habitation and heart of that will now was: as certainly as a man can tell the direction of the sun with his eyes shut.
Frodó pontosan tudta, hogy ez az akarat épp hol időzik, és hol a magva, mint ahogy az ember behunyt szemmel is tudja, hol a nap.
EnglishAnd the angels who kept not their principality but forsook their own habitation, he hath reserved under darkness in everlasting chains, unto the judgment of the great day.
Az angyalokat is, akik nem becsülték meg méltóságukat, elhagyták lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincsekben, sötétségben tartja.
EnglishSwiss architect Le Corbusier marks a new trend with the opening (1952) of his selfcontained ‘vertical city’ (Unité d’habitation) in Marseilles, France.
Le Corbusier svájci építész új irányzatot indít útjára, amikor a franciaországi Marseille-ben felavatja önálló, „függőleges városát" (unité d’habitation) (1952).