"habitually" translation into Hungarian

EN

"habitually" in Hungarian

EN habitually
volume_up
{adverb}

habitually (also: customarily)
I recognise in them the familiar methods to which his party habitually resorts and which merely amount to a form of insult.
Felismerem bennük azokat az ismert módszereket, amelyeket a pártja szokásszerűen alkalmaz, és amelyek a puszta sértegetés formáját öltik.
Firstly, we as the European Parliament must show in the way we habitually go about our business that the EU is about more than just legal texts.
Először is nekünk, az Európai Parlamentnek meg kell mutatnunk, hogy az EU több mint jogi szöveg, miközben szokásszerűen végezzük a dolgunkat.

Synonyms (English) for "habitual":

habitual

Context sentences for "habitually" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThus, officers habitually address those they command, apart from each other, by first names.
Így a tisztek nemcsak egymást tegezik, de a beosztottjaikat is.
EnglishHabitually, his eyes touched several past disasters of particular note.
A tekintete megszokásból végigkúszott a különlegesen jelentős katasztrófák helyszíneit jelző szimbólumokon.
EnglishThere you see unsheathed the contempt for the voters that the elites of Europe now habitually display.
Most már láthatják Európa elitjének a szavazók felé manapság tanúsított leplezetlen megvetését.
EnglishSir Paddy Strickland, in language not habitually favored by diplomats, muttered, Bloody hell.
Sir Paddy Strickland olyan kifejezést használt, amelyet a diplomaták ritkán engednek meg maguknak: "A fenébe!"
EnglishBut those designed to imitate masters would habitually do so, even in private or among their own kind.
Lodovik úgy terpeszkedett a széken, ahogy egy túlzott önbizalommal rendelkező emberférfi tette volna.
EnglishThe Commission is aware of the habitually slower take-up at the beginning of a programming period.
A Bizottság tisztában van a programalkotási időszak elejére általában jellemző támogatásfelvételi lassúsággal.
EnglishI couldn't imagine her writing a letter or posting it or doing any of the things that mortals habitually did.
Nem tudtam elképzelni, amint leveleket ír és postáz, egyáltalán, bármi olyat művel, mit halandók szoktak.
EnglishWhy did I behave habitually like a wild creature?
Miért viselkedem örökösen úgy, mint egy vadember?
EnglishThey habitually wore the HKloaded and cockedslantwise across the chest; it was held in place by two spring-clips.
Ezt a fegyvert rendszerint a mellükön keresztben viselték, töltve és kibiztosítva, ám két rugós kapoccsal rögzítve.
EnglishI denned the word as describing a person who habitually relapsed into crime or antisocial behavior.
Megmagyaráztam, hogy ez a szó olyan személyt jelent, aki rendszeresen és ismételten bűnt követ el vagy társadalomellenesen viselkedik.
EnglishWell, I've got it somewhere, Mrs Lawton looked round her with the vague expression of the habitually untidy.
- Valahol meg kellene, hogy legyen - Mrs. Lawton a szokásból rendetlen háziasszony bizonytalanságával pillantott körül a szobában.
EnglishHe wrapped the cotton sarong he habitually wore, a habit from the East, round his waist, and read the message again.
Dereka köré kerítette a vászon szárongot; ez a szokása még a távol-keleti időkből származott, és újra elolvasta az üzenetet.
EnglishThey had pulled it from the law school annual, and there was that smirk he habitually wore when he was the professor.
A jogi kar egyik évkönyvéből szedték elő, Thomas önelégült képet vágott rajta, olyat, amilyet akkor szokott, amikor előadott.
EnglishThey habitually wore as little as possible, as little as he would tolerate before ordering them to put on more clothes.
Szokásuk szerint a lehető legkevesebb ruhát viselték, csak annyit, hogy még ne figyelmeztesse őket: vegyenek fel még valamit.
EnglishAs indeed she must have done, thought Stark, unless the wise women of Irnan habitually went naked beneath the ceremonial veil.
Ami valóban úgy is lehet, gondolta Stark, hacsak Irnan bölcs asszonyai amúgy is nem járnak mezítelenül szertartásos fátylaik alatt.
EnglishThe blush was pale enough and lasted for only an instant, but it was startling on his face that habitually was so cold and composed.
A pirulás halvány volt, és csak egy pillanatig tartott, de így is meglepően hatott egyébként olyan hideg és érzéketlen arcán.
EnglishHe had regained his composure, but as he took off the pince-nez he habitually wore and polished them I observed that his hand was shaking.
Összeszedte magát, de amikor levette a cvikkerjét, amit hordani szokott, és megtörölte, észrevettem, hogy reszket a keze.
EnglishSome of the militiamen habitually defecated in the trench, a disgusting thing when one had to walk round it in the darkness.
Sok milicista rendszeresen a lövészárokban végezte el a nagydolgát: elég undorító dolog, ha aztán az embernek sötétben kell arra járnia.
EnglishThe headquarters are on Charles Street (and no longer at the old HQ, Leconfield House, so habitually mentioned in the newspapers).
A központ a Charles Streeten van, és nem a régi helyen, a Lecanfield House-ban, amelyet az újságok megszokásból még mindig emlegetnek.
EnglishIn the Sudan, women are still habitually mutilated to be made pleasing to their husbands; in Iran the children run into the fire of guns!
Szudánban még mindig megcsonkítják az asszonyokat, hogy nagyobb legyen a férjek öröme; Iránban gyerekek rohannak a géppuskatűzbe!