"haggard" translation into Hungarian

EN

"haggard" in Hungarian

EN haggard
volume_up
{adjective}

haggard (also: attenuate, bony, gaunt, lean)
He was so thin and haggard and miserable that it shocked me.
Olyan sovány, nyúzott és szerencsétlen volt, hogy egészen megdöbbentem.
Her face was haggard and thin and eager, stamped with the print of a recent horror.
Az arca sovány volt és beesett, a tekintete türelmetlen, de rémület is látszott rajta.
How frail she'd been, almost haggard, with the dark circles beneath her eyes.
Milyen törékeny is volt, szinte betegesen sovány, sötét karikákkal a szeme alatt.
haggard
Pittman scanned the haggard faces of other people waiting for word about patients.
Pittman a körülöttük ülő, a hozzátartozóikért aggódó emberek elgyötört arcát figyelte.
Her face was haggard and pitifully stubborn.
Szánalmas konokság ült elgyötört arcán.
Szikár arca elgyötört tekintettel nézett vissza rá.
haggard (also: anguished, drawn)
Elkínzott, verejtéktől gyöngyöző arc nézett le rá.
She stops and turns from the window to look at me, and her face is haggard from remembering all that.
Estella elhallgat, visszafordul az ablaktól, elkínzott arccal pillant rám.
He took his turn in the bathroom, wincing at the haggard face that confronted him in the mirror.
Bement a fürdőszobába, és döbbenten pillantotta meg saját elkínzott arcát a tükörben.
In the tall rooms haggard landladies bicker with shifty tenants.
A magas szobákban szikár háziasszonyok pörölnek sunyi albérlőkkel.
A thin, haggard-looking brother came out to meet them, his face a little fearful.
Egy szikár, beesett arcú, ijedt tekintetű szerzetes jött eléjük.
He looked disapprovingly at Michael Shane with his fair hair and his haggard charm.
Az ügyvéd rosszalló pillantást vetett Michael Shane-re, a szikár, szőke szépfiúra.
haggard (also: gaunt, lean, skinny)
His pitiful appearance dismayed her--his gaunt torso, his haggard face, his matted waist-long hair and beard.
Arlene-t megrémítette a férfi siralmas külseje - az ösztövér test, beesett arc, a derékig érő, csapzott haj és szakáll.
She was appalled by the rushing emptiness of the night, by the black foam-flecked water heaving beneath them, by the pale face of the moon, so haggard and distracted among the hastening clouds.
Megrémítette az éjszaka rohanó üressége, az alattuk emelkedő fekete tajtékos víz, a hold sápadt arca, mely oly ösztövér és távoli volt a rohanó felhők között.

Synonyms (English) for "haggard":

haggard

Context sentences for "haggard" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe horns had become the two sharpest towers of old King Haggard's crazy castle.
Szarvai a vén Haggard király eszelős várának két leghegyesebb tornyává változtak.
EnglishShe said, A butterfly told me of the Red Bull, and the witch spoke of King Haggard.
- A pillangó mesélt nekem a Vörös Bikáról, a boszorkány pedig Haggard királyról.
EnglishThe castle quaked, and King Haggard shrank back with one arm across his face.
A vár megremegett, és Haggard király hátrahőkölt, egyik kezét arca elé emelve.
EnglishMommy Fortuna and King Haggard and the Red Bull together were kinder to you than I.
Fortuna anyó, Haggard király és a Vörös Bika együtt jobbak voltak hozzád, mint én.
EnglishIt was the only sound of grief for King Haggard that any living thing ever made.
Ez volt a gyász egyetlen megnyilvánulása, amit Haggard királyért valaha halandó érzett.
EnglishEven King Haggard gave back a step before the triumphant grin of old Mabruk.
Még maga Haggard király is hátrált egy lépést a vén Mabruk diadalmas mosolya előtt.
EnglishYou may come and go as you please, said King Haggard to the Lady Amalthea.
- Te jöhetsz és mehetsz tetszésed szerint - mondta Haggard király Amalthea úrnőnek.
EnglishFor a guy who spends his life in courtrooms, he looks exceptionally haggard.
Ahhoz képest, hogy a fél életét tárgyalótermekben töltötte, kissé megviseltnek tűnik.
EnglishHe was amazingly young, not twenty-five, a colonel, bearded, haggard, and exhausted.
Meghökkentően fiatal volt, alig huszonöt éves; ezredes, borostás, megviselt, kimerült.
EnglishUnder the circumstances, I'm not as loyal to King Haggard as I might be.
Ilyen előzmények után nem vagyok annyira hűséges Haggardhoz, mint lennem kéne.
EnglishToads would have been more hospitable than the sullen folk of Haggard's country.
Talán még a varangyok is vendégszeretőbbek lettek volna, mint Haggard országának zord népe.
EnglishI'm dead, and I'm hanging in the dark watching over Haggard's property.
- Halott vagyok, és kitettek ide a sötétbe, hogy vigyázzam Haggard birodalmát.
EnglishBetter a stolen stranger ruled the land than a true son of King Haggard.
Jobb, ha egy jöttment idegen uralkodik az országban, mint Haggard vér szerinti fia.
EnglishHaggard's son you may be, he mused, and not the collector Child, as you claim.
- Lehet, hogy Haggard fia vagy - dünnyögte -, és nem a gyűjtő Child, akinek mondod magad.
EnglishThe Bull is real, the Bull is a ghost, the Bull is Haggard himself when the sun goes down.
A Bika létezik, a Bika gonosz lélek, a Bika Haggard maga, miután lemegy a nap.
EnglishThe Bull was in the land before Haggard, or it came with him, or it came to him.
A Bika már ott volt az országban Haggard előtt, vagy éppen vele jött, vagy talán hozzá jött.
EnglishFar and wide has the fabled court of King Haggard -- I need no servants.
Haggard király mesés udvarának híre széltében-hosszában bejárta a világot...
EnglishSchmendrick said, We are journeying to King Haggard's country, to find the Red Bull.
- Haggard király országába tartunk, hogy megkeressük a Vörös Bikát - mondta Schmendrick.
EnglishThey did not look down at the two haggard scarecrows sweating at the oar.
Le se pillantottak az evező mellett verítékező, két zilált madárijesztőre.
Englishltmay have been a trick of the lamplight, but his face looked haggard.
Talán a lámpafény tette, de az arca szürkének, beesettnek látszott.