EN

hang {noun}

volume_up
HU

hang {noun}

volume_up
Hangokat tépett ki a hegedűből, és minden hang áttetsző volt és lüktetett.
He tore the notes out of the violin and each note was translucent and throbbing.
Pillanatnyi hallgatás után a nyugodt hang acélosan szólalt meg.
Then the quiet voice spoke again, with a steely note in it.
Ez a hang határozottan baljóslatúan csengett.
There was a vaguely sinister note in that voice.
Ez a hang valahogy érdesebb volt, és inkább nyalásra emlékeztetett, semmint lefetyelésre.
This sound was rougher, somehow, not so much the sound of lapping as of licking.
A szimatoló hang egy pillanatra visszatért, aztán ismét minden elcsöndesült.
There was a brief return of the sniffing sound, then all was quiet again.
A hang minden másodperccel egyre erőteljesebbnek, egyre hangosabbnak tűnt.
The sound appeared to grow more pronounced, and it grew louder moment by moment.
Akkor különösképpen nem tudott ellenállni a szellemek parancsának, amikor egyetlen Hang szólt hozzá.
) Especially she could not resist when their spirit-speech thundered with one voiceas now.
Ebben a pillanatban egy rekedt, de pallérozott Hang szólalt meg a feje fölött:
At that moment, a Voice, raucous yet refined, burst into speech over her head.
Olyan hadarva darált a hang, ahogyan akkor beszélnek az emberek, amikor már mindennek vége.
The voice was in clipped aviatorese, the sort of speech that people used when everything was going to hell.
Most nem érek rá, Bronco felelte egy feszült hang.
Kinda busy, Bronco, a strained voice replied.
Alig jött ki hang a torkán nem ismert a saját beszédére.
He found his own voice strained, too, so tight it hardly seemed his.
Romulus, the strained voice said.
Miféle himnuszt énekelnek a tenorok, akiknek innen a közelből válaszol az összes hang, mit jelent a latin szavak szétpergett gyöngyfüzére, amelyet alig értek:
What was this hymn which now the tenors sang, and what was the answer that came from all the voices so close to me, the
Monoton hang töltötte be a helyiséget, valami őrjítő és feledhetetlen banalitást árasztva.
A tune of utter monotony filled the room with agonizing, unforgettable banality.
Ez ma a legtöbbet játszott hang a világon.
(Nokia ringtone) This is the most-played tune in the world today.
Miközben botorkált, egyszerre megszólalt mellette egy hang jól ismert hang.
But as she stumbled forward, a voice spoke just beside her--a familiar voice.
Más hang is kélt benne erre a szóra - ijedt, dühös, idegbajos hang.
But another voice rose up in response an angry, frightened, clamorous voice.
A testetlen hang szenvedéllyel, veszedelmes szenvedéllyel csengett.
The thought-voice rose with a passion that was strong, dangerously strong.
hang
volume_up
vox {noun} (voces)

Synonyms (English) for "hang":

hang

Context sentences for "hang" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think I'll stop in Cimmura on my way south and hang that young bastard Lycheas.'
Azon gondolkodom, hogy megállok Cimmurában, és fellógatom az a fattyú Lycheast.
EnglishDolgan looked at Azriim with a vague, puzzled expression and said, Hang on, then.
Dolgan Azriimra nézett, és az értelem csírája kezdett megjelenni a szemében.
EnglishThe little pattern of twinkling lights shifted to hang beside his right cheek.
A csillogó fények mintázata megváltozott, és a jobb orcája mellé rendeződött.
EnglishIf you want one fast, you can slip it down inside a garter and let it hang there.
Ha sürgős szüksége van rá, becsúsztathatja a harisnyakötőjébe, és ott tartogathatja.
EnglishI thought that she would have parroted any name Clewes chose to hang on me.
Azt gondoltam, szajkózza ezt a nevet, amit Clewes történetesen rám ragasztott.
EnglishThe story advertised on the magazine cover was 'Hang-women for the Hangman of Berlin.'
A magazin címlapján harangozták be a Nők akasztják a berlini hóhért című riportot.
English`But go ahead and hang your pictures on the office walls,' she continued.
De te azért csak akaszd fel nyugodtan a képeidet az irodámban folytatta Rowan.
EnglishElminster smiled at that memory, slowing his plunge to hang in the star-shot darkness.
Elminster lelassított a merülésén, hogy elidőzzön a csillagfényes éjszakában.
EnglishThe Trikkala crowd would hang together just as they did at the court-martial.'
A Trikkala bandája összetartana, ugyanúgy, mint a haditörvényszék előtt.
EnglishBut Morgaine had left the knife; she would not hang herself or cut her wrists.
De Morgaine itt hagyta a kését, nem fogja fölakasztani magát, a csuklóját sem metszi el.
EnglishAnd there are no shortages of meat hooks on which to hang enemies of the state.
És nincsen hiány húskampókból, amire az állam ellenségeit akaszthatjuk.
EnglishShould we hunt her down and hang her to a high tree? the Colonel said with anticipation.
Kerítsük kézre, és kössük föl az első fára?- kérdezte helyeslést várva az ezredes.
EnglishAs it turned out, Rudolph ended up with enough to hang himself from the moon.
És mint kiderült: Rudolph olyan hosszú kötelet font, hogy akár a holdon is átvethetnék.
EnglishYou know, men frequently call their friends' answering machines and hang up 20 times.
Tudod, a fiúk gyakran hívják egymás üzenetrögzítőit, és teszik le hússzor.
EnglishBut he vowed to hang on for at least another week, until the Indiana primary.
Már csak azt ígérte, hogy egy hétig, az indianai elnökjelölő gyűlésig mindenképp kitart.
EnglishAs Emma has told us, the key of the Long Barn was known locally to hang outside the door.
Ahogy Emma is elmondta, a Hosszú Pajta kulcsának a helyét a helybeliek mind tudták.
EnglishThis he fixed to the wall with thumbtacks to hang over the explosive on the safes door.
Ezt rajzszögekkel a falra erősítette a széf ajtaján levő robbanóanyag fölé.
EnglishIf something's right, you gotta close your eyes, grit your teeth and hang on.
Ha valami jó, becsukod a szemed és fogcsikorgatva is ragaszkodsz hozzá.
EnglishHang it all, you don't suggest that it was Miss Ackroyd who took that forty pounds?'
Süsse meg, csak nem akarja azt mondani, hogy Miss Ackroyd vette el azt a negyven fontot?
EnglishThey were good men all, of course, just ready to hang up the spikes.
Derék és sokat látott férfiak voltak mindnyájan, de letenni készültek a lantot.