"harm" translation into Hungarian

EN

"harm" in Hungarian

EN harm
volume_up
{noun}

harm (also: bane, bother, complaint, disease)
volume_up
baj {noun}
The kind of harm that makes you cry out in the night like a little baby.
Olyasféle baj, amitől felsírsz, mint éjszaka a csecsemő.
What's the harm in my telling you what I should like: a look at that stone?
- Jól van, jól: miért baj az, ha megmondom, mit szeretnék: hogy megnézném azt az izét?
were after all only something to do with Ralph - well, no harm would have been done.
Ha csak Ralph bukna le, végül is - nos, hát akkor nem történt semmi baj.
harm
volume_up
rossz {noun}
`That I'm bad, Michael, a bad person, a person who could really do harm.
Attól, hogy rossz vagyok, Michael, rossz ember, aki csakugyan képes ártani.
I suppose all this would not have done his candidature any harm, he suggested.
Gondolom, mindezt nem vették rossz néven a jelentkezésénél mondta.
What harm is there in writing what's already been written?
Mi rossz van abban, ha valaki megírja, amit más már úgyis megírt?
And what of harm coming to your Louis? she asked, her words spoken slowly as she pondered.
No és a kár, ami a te Louis-dban eshet? kérdezte vontatottan, fontolgatva.
No harm, no foul, babe, he suggested, lamely.
Ha nincs kár, nincs vétkezés sem, bébi próbálkozott Jack.
Amennyire megállapíthatom, semmiben sem esett kár.
We must ensure that these people are safe from harm on line.
Biztosítanunk kell, hogy őket nem érheti online sérelem.
Lényegében nem érte sérelem.
A robot may not harm a human being, or through inaction, allow a human being to come to harm.
A robot nem tehet kárt emberi lényben, és nem tűrheti el, hogy tétlensége miatt sérelem érjen egyetlen emberi lényt is.
harm (also: complaint, ulcer)
harm (also: maleficence, hurt)
The young are more prone to physical and mental problems and to the social harm caused by their own drinking and that of others.
A fiatalokat jobban veszélyeztetik a fizikai és mentális problémák, és a társadalmi ártalom, amelyet a saját és mások alkoholfogyasztása okoz.

Synonyms (English) for "harm":

harm

Context sentences for "harm" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCome, live within the Temple of Isis, and nothing can harm you, said the Priest.
Jöjj, lakjál Ízisz templomában, és akkor semmi bajod sem eshet biztatott a pap.
EnglishThis is why misleading business directories cause harm to the people who use them.
A megtévesztő szakmai címjegyzékek ezért okoznak károkat az ezeket használóknak.
EnglishThe new techniques, even the abusive ones, inflicted no permanent physical harm.
Az biztos, hogy gonosz, mivel megsértette a felette anyáskodó társadalom szabályait.
EnglishBut her ruddy-faced companion had bolted out of harm's way behind the helicopter.
De pozsgás arcú kísérője már biztonságba helyezte magát a helikopter mögött.
EnglishWe will make use of the diplomatic channels and you are causing more harm than good.
Majd diplomáciai úton megoldjuk, máskülönben csak többet ártunk, mint használunk.
EnglishThis might have caused her no harm at all, but it might have hurt her quite badly.
Lehet persze, hogy ép bőrrel megússza, de éppúgy súlyosan meg is sérülhetett volna.
EnglishIt was watered down so much that it would have done more harm to the cause than good.
Az a szöveg annyira felhígult, hogy többet ártott volna, mint amennyit használ.
EnglishI will see it done and will allow no harm to come to House Uskevren in the process.
Megígérem, hogy megoldom az ügyet, és nem sodrom veszélybe az Uskevren-házat.
EnglishWe were afraid because we knew that the species might do great harm to human beings.
Azért féltünk, mert tudtuk, hogy a táltos faj súlyos károkat okozhat az embereknek.
EnglishIt does no harm to remind ourselves how important these fisheries debates are.
Nem fáj az, ha emlékeztetjük magunkat arra, hogy e halászati viták mennyire fontosak.
EnglishAh, the boys don't mean no harm, Yer Honor, the giant grumbled good-naturedly.
- Ó, nem akarnak a fiúk semmi rosszat, uram - dörmögte kedélyesen az óriás.
EnglishThis was what Lestat wanted, and he gave little suggestions that he might do her harm.
Lestat pontosan ezt akarta és próbálta elhitetni velem, hogy árthat Claudiának.
EnglishWhy did you never try to harm or expose the vampires of the theater? he asked.
Miért nem próbáltátok megsemmisíteni vagy leleplezni a színházi vámpírokat?
EnglishBut for a lot of tasks, they actually either don't work or, often, they do harm.
De sok feladatnál nemhogy nem működnek, hanem gyakran károsan is hatnak.
EnglishPerhaps if he drifted right into her head ... or would that do more harm?
Talán ha egyenesen belelebeg a fejébe... vagy ezzel csak még több kárt okoz neki?
EnglishThis would harm the environment and cancel out all the advantages of biofuels.
Ez ugyanis károsítaná a környezetet, és semlegesítené a biofűtőanyagok minden előnyét.
EnglishI believe that our resolution would not have done any harm, but actually a lot of good.
Véleményem szerint állásfoglalásunk nem ártott, hanem nagyon is használt volna.
EnglishWe must bear in mind that any delay here will harm our innocent fellow men.
Ne feledjük, hogy mindennemű késlekedés ártatlan polgártársaink kárára válik.
EnglishI fought off those who tried to harm me, but look what they have done to him.
Visszavertem azokat, akik bántani akartak, de nézd meg, mit műveltek vele!
EnglishWear this at all times, he told Wayne gravely, and no harm can come to you.
Ez mindig legyen rajtad mondta neki nagy komolyan , akkor sosem eshet bajod!