"harsh" translation into Hungarian

EN

"harsh" in Hungarian

EN harsh
volume_up
{adjective}

harsh (also: firm, flinty, hard, hard-nosed)
Then we have the harsh winters: in 2008, three million bees died during that harsh winter.
Azután itt vannak a kemény telek: 2008-ban hárommillió méh pusztult el a kemény tél során.
His words had been harsh, true, but Tamlin needed harsh.
Kemény, nyers szavakat vágott Tamlin fejéhez, de abban a helyzetben ezt kellett tennie.
The first harsh criticism of the media law was made prior to the adoption of the law.
Az első kemény bírálat még az elfogadását megelőzően érte a médiatörvényt.
harsh (also: barbaric, broad, brusque, brutal)
volume_up
durva {adj.}
Lovely Bianca, I said softly, meant for such harsh and strong things.
Édes Bianca, akit ilyen durva és kegyetlen dolgokra szánt a sors mondtam halkan.
Welcome to Agness Town, one of the harsh-voiced men said.
- Isten hozott benneteket Agness Townba - reccsent rájuk egy durva hang.
The fate of a citizen who opposes injustice is harsh and cruel in today's Pakistan.
A mai Pakisztánban durva, kegyetlen a sorsa annak a polgárnak, aki szembeszáll az igazságtalansággal.
harsh (also: crisp, crispy, cutting, eager)
volume_up
éles {adj.}
He reflected a moment, then uttered a small harsh chuckle.
Néhány pillanatig gondolkodott,- majd rövid, éles nevetést hallatott.
The harsh cry of some unfamiliar bird crackled in the air.
Valami ismeretlen madár rikoltott bántóan éles hangon.
Sally gave the shaman a harsh look, then turned back to Kham.
Sally éles pillantást vetett a sámánra, aztán visszafordult Khamhoz.
harsh (also: brusque, coarse, crude, ecru)
volume_up
nyers {adj.}
His words had been harsh, true, but Tamlin needed harsh.
Kemény, nyers szavakat vágott Tamlin fejéhez, de abban a helyzetben ezt kellett tennie.
The reply was harsh, but in a loment the doorman's face turned wistful.
A válasz kicsit nyers volt, de ráncos öreg arca egy pillanat múlva megenyhülni látszott.
came the unexpectedly harsh voice of the Morrigu.
hallatszott Morrigu váratlanul nyers felszólítása.
harsh (also: austere, dour, exacting, hard)
Insanity on Earth--harsh facts for survival here.
Ami a Földön őrültség, az itt az életben maradást biztosító szigorú tény.
Economic governance requires harsh, immediate action and stringent rules that are binding.
A gazdasági kormányzás határozott, azonnali cselekvést, valamint kötelező érvényű, szigorú szabályokat követel.
Are we seriously suggesting that the sentence is too harsh for somebody who was convicted of manslaughter?
Tényleg arra célozgatunk, hogy ez az ítélet túl szigorú annak az embernek, akit emberölésért ítéltek el?
A load of freshly wrapped bodies baked hi the harsh afternoon sunshine.
Néhány frissen csomagolt holttest aszalódott a kíméletlen délutáni napsütésben.
Father Reinhart was a firm disciplinarian, though not harsh or unfair.
Reinhart atya szerette a fegyelmet, de soha nem volt kíméletlen vagy igazságtalan.
It is a harsh policy exercised solely on the basis of the criterion of the profitability of capital.
Kíméletlen politikáját a tőkejövedelmezőség kizárólagos kritériuma alapján gyakorolja.
harsh (also: choppy, coarse, ragged, raspy)
volume_up
érdes {adj.}
It had the usual harsh stone facade, enclosing no doubt an inner garden and rich rooms.
érdes kőfala bizonyára belső kertet és fényűző szobákat rejtett.
Harsh laughter interrupted, coming from the robot called Zorma.
Érdes nevetés szakította félbe R. Gornon szavait.
'No chickening out,' Jessie agreed in her harsh dust-in-the-cracks voice.
Nem fogok betojni fogadkozott Jessie a már megszokott érdes, reszelős hangján.
harsh (also: acerbic, acid, acrid, crusty)
volume_up
fanyar {adj.}
harsh (also: vociferous)

Synonyms (English) for "harsh":

harsh

Context sentences for "harsh" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYarrod, bound to his post, threw back his head and screamed a harsh wild scream.
Az oszlophoz kötözött Yarrod hátravetette a fejét, és vad üvöltésben tört ki:
EnglishIt was a faster death than the creeping sacrificial flame, but no less harsh.
Halála kegyetlen volt, de legalább gyorsabb, mint a lassan terjedő áldozati tűz.
EnglishAlmost at once the harsh bellowing of iron horns sounded from the guardpost.
Szinte ezzel egy időben az őrház felől felharsant a vaskürtök fülsértő bőgése.
EnglishThen her arm was restrained again with a harsh, hot pressure around her wrist.
A karját szinte azonnal ismét foglyul ejtette az erős, meleg nyomás a csuklója körül.
EnglishIt was a harsh sound, a little hysterical, but Leland Gaunt did not seem alarmed.
Nem volt éppen ideillő az ideges vihogása, de Leland Gauntot nem zavarta.
EnglishThe light of the oil lamps was so soothing, so different from the harsh electric bulb.
Milyen simogató a petróleumlámpa fénye, mennyire más, mint a rideg villanyégő.
EnglishWith perfect freedom, Fra Pavel, came the harsh, clear tones of the President.
A legteljesebb nyíltsággal, Pavel testvér hangzott az Elnök érces hangja.
EnglishHarsh whistlings shrieked through the air warning all to give passage to the monster.
Metsző süvítés hallatszott, és erre mindenki félrehúzódott a szörny útjából.
EnglishKinson was sweating freely, his nerves on edge, his breathing harsh in his lungs.
Kinson verítékben úszott, idegei megfeszültek, nehezen szedte a levegőt.
EnglishNevertheless, it seems very harsh treatment to visit upon ones own dear daughter.
- Mindezek ellenére őfelsége nagyon keményen járt el a saját szeretett leányával szemben.
EnglishThe harsh southeast wind blew them rapidly away, but more kept appearing.
A csípős délkeleti szél gyorsan elfújta persze őket, de mindig újabbak jelentek meg.
EnglishThis is not to say that Ehlana was ever harsh or peremptory with him, for she was not.
Nem beszelve arról, hogy Ehlana még véletlenül sem adott neki határozott utasításokat.
EnglishHe stood frozen for a long time, the harsh breath in his throat finally slowing.
Hosszú ideig állt dermedten, végül elcsendesedett a rekedt lihegése.
EnglishThere came that harsh noise again but this time I fancied I heard the syllable Yes.
Ismét azt a rekedt karistolást hallatta, ám ezúttal kihallani véltem belőle az igen szót.
EnglishI'm being harsh because I'm thinking of her good more than I am of yours.
Azért beszélek ilyen durván, mert elsősorban az ő javára gondolok most és nem a tiédre.
EnglishI don't mean to be harsh, truly I don't. But you know what you need to know.
Nem szeretnék otromba lenni, tényleg nem szeretnék, de most már tudják, amit tudniuk kell.
EnglishThen he collapsed, his face turned to one side, breathing in harsh snores.
Aztán összecsuklott, az oldalára fordult, és rekedten horkolni kezdett.
EnglishThe Prince was still alive, the shallow breathing harsh and the eyelids twitching sporadically.
A herceg még élt, gyengén, reszelősen lélegzett, a szemhéja időnként megrezzent.
EnglishWith these precious eyes I saw her harsh loveliness as though it were a miracle.
Ezzel az új szemmel úgy láttam rideg szépségét, mint egy csodát.
EnglishSpade laughed a harsh syllable, Ha! and went to the buff-curtained window.
Spade kurtán, keményen felnevetett, és a narancsszínű függönyhöz ment.