EN has-been
volume_up
{noun}

Synonyms (English) for "has-been":

has-been

Similar translations for "has-been" in Hungarian

to have verb
to be verb
Hungarian

Context sentences for "has-been" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI genuinely believe that there has been a failure to shed light on this subject.
És határozott meggyőződésem, hogy ebben a témában még mindig nem látunk tisztán.
EnglishPrince Quillas has been advised of the dangers, sire, Kuru Qan carefully replied.
Quillas herceget figyelmeztettük a veszélyekre, uram felelte Kuru Quan óvatosan.
EnglishHere it can be shown that the Product Safety Directive has simply been too weak.
Ezzel bizonyítható, hogy termékbiztonságról szóló irányelv egyszerűen túl gyenge.
EnglishThe work, as you know, has been guided by a few basic principles that we share.
Ez a munka, mint azt Önök is tudják, néhány közös alapelvnek megfelelően zajlik.
EnglishThirdly, this is a controversial subject that has also been tackled by Mr Liese.
Harmadsorban, jelentkezik egy ellentmondásos téma, melyet Liese úr már taglalt.
EnglishThe current balance in milk production has been achieved thanks to milk quotas.
A tejtermelés jelenlegi egyensúlyát a tejkvótáknak köszönhetően sikerült elérni.
EnglishIt refers to the progress that has been made and seeks a swift accession process.
Az eddig elért haladásra hivatkozik, és gyors csatlakozási folyamatra törekszik.
EnglishOur response to the recent events in Tunisia and Egypt has been patchy and slow.
A közelmúlt tunéziai és egyiptomi eseményeire esetlegesen és lassan reagáltunk.
EnglishShe has been working with us on the Excavations at Tell Aswad, explained Richard.
Victoria Tell Aswadban együtt dolgozott velünk az ásatásoknál magyarázta Richard.
EnglishI'm really worried that the Empire has been so quiet in the last couple of years.
Aggodalommal tölt el, hogy a Birodalom túlságosan csendes az utóbbi néhány évben.
EnglishA few brief answers regarding the gas pipeline which has been mentioned by many.
Néhány rövid válasz az oly sokak által felemlített gázvezetékkel kapcsolatban.
EnglishHowever, there are other countries where the transition has not been as smooth.
Ugyanakkor vannak olyan országok is, amelyekben az átmenet nem volt ilyen sima.
EnglishIt has been difficult to listen to someone who does not provide any information.
Nehéz volt olyasvalakit meghallgatni, aki semmilyen információval nem szolgál.
EnglishDialogue is difficult, but a desire for peace has been very clearly expressed.
A párbeszéd nem egyszerű, de a béke iránti vágy egyértelműen kifejezésre jutott.
EnglishFinally, in the debate on this subject, I believe that one point has been missed.
Végezetül úgy vélem, az e témában folytatott vitában egy dologról nem beszéltünk.
EnglishWe think this is really very important, as has been shown by what has happened.
Úgy véljük, hogy ez, amint azt a történtek is mutatják, valóban rendkívül fontos.
EnglishIt has also been pointed out, though, that other dissidents are still behind bars.
Arra is rámutatott azonban, hogy más disszidensek még mindig rács mögött vannak.
EnglishHere Commission work has been under way since the start of the crisis a year ago.
Ezzel összhangban munkálkodik a Bizottság már múlt évtől, a válság kezdete óta.
EnglishUnfortunately, only EUR 7 billion, or 1% of this money, has been received so far.
Sajnos ennek a pénznek mindössze 1%-a folyt be eddig, összesen 7 milliárd euró.
EnglishOur mutual cooperation has been excellent, in committee and in the negotiations.
Kiválóan együtt tudtunk működni mind a bizottságban, mind a tárgyalások során.