"haulage" translation into Hungarian

EN

"haulage" in Hungarian

EN haulage
volume_up
{noun}

Haulage by sea is a far more energy-efficient means of transport than road haulage.
A tengeri szállítás sokkal energia-hatékonyabb közlekedési mód, mint a közúti szállítás.
All this directive does is to reduce the unfair advantage that road haulage currently enjoys over other forms of transport.
Ez az irányelv mindössze csökkenti azt a tisztességtelen előnyt, amelyet a közúti szállítás a többi fajta szállítási móddal szemben jelenleg élvez.
Once again, therefore, we need to remember that we cannot cut traffic volumes because, by contrast, the amount of journeys and haulage needs to be increased.
Nem szabad elfelejteni, hogy a forgalmat nem lehet csökkenteni, hiszen közben az utazás és szállítás mértékét növelni akarjuk.
haulage (also: draw, haul, pull, pulling)
haulage (also: forwarding)

Synonyms (English) for "haulage":

haulage
English

Context sentences for "haulage" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCommon rules for access to the international road haulage market (recast) (
A Közösségen belüli közúti nemzetközi árufuvarozási piacra való bejutás (átdolgozás) (
EnglishThis decision will also have harmful consequences for road haulage workers.
Ez a döntés káros következményekkel jár a közúti szállítmányozási dolgozókra nézve is.
EnglishIn that way, the transport of goods by train can clearly never compete with road haulage.
Így a vasúti árufuvarozás valószínűleg soha nem versenyezhet a közúti fuvarozással.
EnglishWith regard to access to the international road haulage market, we must stop cabotage at some point.
A nemzetközi közúti fuvarozási piacra jutás tárgyában a kabotázst meg kell állítanunk valahol.
EnglishI now come to the third text in question: access to the international road haulage market.
És most elérkeztem a harmadik szövegünkhöz: ez pedig a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés.
English. - (DE) I voted for Mathieu Grosch's report on access to the international road haulage market.
írásban. - (DE) Megszavaztam Mathieu Groschnak a nemzetközi árufuvarozási piacra való bejutással foglalkozó jelentését.
EnglishFinally, access to road haulage: the famous concept of cabotage is, of course, enormously important here.
Végezetül, a közúti fuvarozási piacra való bejutás: a kabotázs elhíresült fogalma természetesen rendkívül fontos ezen a téren.
EnglishMr President, HGV haulage is integral to the supply process essential to a good economy.
Elnök úr! A nehéz tehergépjárművekkel történő fuvarozás szerves része annak az ellátási folyamatnak, amely a gazdaság megfelelő működéséhez elengedhetetlen.
EnglishI decided to vote against this proposal because it would have a very negative impact on the smallest haulage companies in particular.
A javaslat ellen szavaztam, mivel nagyon negatív hatással lenne különösen a kisebb szállítmányozó vállalatokra.
EnglishSecondly, I would like to highlight the importance of Mr Grosch's report on common rules for access to the road haulage market.
Másodszor, szeretném kiemelni Grosch úrnak a közúti fuvarozási piacra való bejutásról szóló jelentésének a fontosságát.
EnglishCommissioner, you were in the Tyrol, a sensitive Alpine region, and you know what damage is caused there by heavy haulage traffic.
Biztos úr, Ön járt Tirolban, ebben az érzékeny alpesi régióban, tudja, milyen károkat okozott ott az erős közúti áruforgalom.
EnglishThe compromise on cabotage will make a significant contribution to a more transparent, more efficient and safer road haulage market.
A kabotázst illetően elért kompromisszum jelentős hozzájárulás az átláthatóbb, hatékonyabb és biztonságosabb árufuvarozási piachoz.
EnglishThe merging of the existing Regulations and Directive 2006/94/EC will simplify and improve access to the road haulage market.
Az érvényes rendeleteknek a 2006/94/EK irányelvvel való összevonása egyszerűsíti és javítja a közúti árufuvarozási piacra való bejutás lehetőségét.
EnglishWhilst air and noise pollution must be taken into account, the same is not true of congestion, which is caused not only by road haulage.
Miközben a zajártalmat és a levegőszennyezést figyelembe kell venni, ugyanez nem érvényes a forgalmi dugókra, melyeket nem csak a közúti árufuvarozás idéz elő.
EnglishIn 2013 the European Commission will also consider the option of further steps relating to opening up the road haulage market and liberalising cabotage.
2013-ban az Európai Bizottság megvizsgálja annak lehetőségét, hogy további lépéseket tegyen a közúti árufuvarozási piac megnyitása és a kabotázs liberalizálása felé.
EnglishI agree with the rapporteur that adoption of the Commission's proposal will be instrumental in simplifying and clarifying the principles applicable to road haulage.
Egyetértek az előadóval, hogy a Bizottság javaslatának elfogadása hozzájárul a közúti árufuvarozásban alkalmazandó elvek egyszerűsítéséhez és pontosításához.
EnglishFirstly, with regard to the regulation on common rules for access to the international road haulage market, the key question of cabotage remains unanswered.
Először is, ami a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló rendeletet illeti, a kabotázs kulcskérdése még mindig megválaszolatlan.
EnglishBy applying this 'Eurovignette', the chances are that only the largest haulage companies - that is, those with more resources at their disposal - will manage to survive.
Az euromatrica alkalmazásának következménye az lehet, hogy csak a nagyobb szállítmányozó vállalatok - amelyeknek több forrás áll a rendelkezésükre - fognak tudni túlélni.
EnglishIf that were the case, the road haulage sector would be the first to call for this instrument, because that is the group that already pays for the delays caused by urban traffic jams.
Ha ez úgy lenne, a közúti fuvarozási szektor lenne az első, amely ezt az eszközt igényelné, hiszen ez a csoport már eleve fizet a belterületi forgalmi dugók által okozott késésekért.