"have its" translation into Hungarian

EN

"have its" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have its" in context.

Similar translations for "have its" in Hungarian

to have verb
it noun
Hungarian

Context sentences for "have its" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey say, well, we have a thing in a box, and we have its inputs and its outputs.
Azt mondják, van valami egy dobozban, továbbá vannak bemeneteink es kimeneteink.
EnglishIt was as if the Skydiver preferred to have its axis through the neutron star.
Mintha az Égibúvárnak jobban tetszene, ha a tengelye a neutroncsillag felé mutat.
English'We have sought its mate, the ring of King Aldreas, but it seems to be missing.
Ugyanis kerestük a testvérét, Aldreas király gyűrűjét, de valahogy elveszett.
EnglishPalance must have discovered its existence and reopened the cells for his own use.
Palance nyilván rábukkant és a saját használatára ismét megnyitotta ezt a szintet.
EnglishBy inserting this text into European law, we have a guarantee of its efficacy.
Ha a szöveget az európai jogrendszerbe helyezzük, garantáljuk a hatékonyságát.
EnglishGod, how much money did this Order have stashed away in its cellars and its vaults?
Úristen, hát mennyi pénzt spájzolt el ez a rend a pincéiben és a páncéltermeiben?
EnglishThe prizes go to the bold and Europe must have the courage of its convictions.
Bátraké a szerencse, és Európának meggyőződéseiből kell bátorságot merítenie.
EnglishThe Committee on Transport and Tourism and its rapporteur have, we hope, improved it.
A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és előadója, reméljük, javítottak rajta.
EnglishBut it lasted long enough to have its effect upon anyone who experienced it.
De elég ideig fennállt ahhoz, hogy hasson mindazokra, akik megtapasztalták.
EnglishI have only deduced its existence from various scraps of conversation.
Elárulom, hogy beszélgetések foszlányaiból rakosgattam össze ezt a bizonyítékot.
English(PL) A European Union that is united in diversity need have no concerns about its future.
(PL) A sokszínűségében is egységes Európai Uniónak nem kell tartania a jövőtől.
EnglishWill Georgia or Ukraine join NATO when its reforms have been carried out?
Hogy csatlakozik-e Grúzia vagy Ukrajna a NATO-hoz, ha végbementek a reformok?
EnglishIn that way, every Member State can have its own clear set of procedures.
Ilyen módon minden tagállam saját meghatározott eljárásokkal rendelkezhetne.
EnglishThirteen years after that, the island would have its second beard, the beard of Kamikaze.
Tizenhárom évvel ez után a szigeten megjelent a második szakáll, Kamikaze szakálla.
EnglishWell, Boeing will have to sell its airplanes to somebody else this year, Rutledge said.
Nos, legfeljebb idén a Boeing valaki másnak fogja eladni a repülőit felelte Rutledge.
EnglishAt this time the pearl would have progressed well on its way along the dog's digestive tract
Addigra a gyöngy jelentős utat megtett volna a kutya emésztőrendszerében, és...
EnglishIn the final analysis, they have together been its faithful protagonists in recent years.
Végeredményben ők együtt voltak ennek állhatatos bajnokai az elmúlt években.
EnglishParliament should have given this delegation its support by endorsing the decision.
A Parlamentnek támogatnia kellett volna ezt a delegációt azzal, hogy a döntés mellett áll.
EnglishSpain is going to have to coordinate its work with Belgium and Hungary.
Spanyolországnak össze kell hangolni munkáját Belgiummal és Magyarországgal.
EnglishAnd any Candomble temple would have begun its ceremonies by first saluting him.
Minden kandomblé templomban Esú köszöntésével kezdődik a szertartás.

Other dictionary words

English
  • have its

Translations into more languages in the bab.la English-Arabic dictionary.