"have never been" translation into Hungarian

EN

"have never been" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have never been" in context.

Similar translations for "have never been" in Hungarian

to have verb
never adverb
Hungarian
to be verb
Hungarian

Context sentences for "have never been" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere have never been forward steps that were not accompanied by backward ones.
Soha nem történt olyan előrelépés, amelyet ne kísért volna valamilyen visszalépés.
EnglishLet us cherish the fact that probably most of you have never been close to a gun.
Örüljünk annak, hogy talán a legtöbbjük soha nem volt még ilyen közel egy fegyverhez.
EnglishI have never been to this part of the Westland, he remarked when Tay had finished.
Sohasem jártam Nyugatföldnek ebben a szögletében jegyezte meg, amikor Tay befejezte.
EnglishI have never been happy, she answered, and therefore I shall not miss it.
Sosem voltam boldog - felelt a lány -, ezért a boldogság sosem hiányozhat nekem.
EnglishThey answered him: We are the seed of Abraham: and we have never been slaves to any man.
Közben visszatértek tanítványai, s meglepődtek rajta, hogy asszonnyal beszélget.
EnglishThese forms of discrimination have never been defined in any EU documents.
A megkülönböztetés e formáit soha egyetlen uniós dokumentum sem határozta meg.
EnglishI have never been here before, I explained, so I don't quite know where I'm going.
Még soha nem jártam erre magyaráztam , úgyhogy azt sem tudtam, hova lépek.
EnglishThough you are an enemy I have never been one to call Thennanin wholly evil.
Bár ellenség vagy, sosem tartottam a thennaninokat velejükig gonoszaknak.
EnglishYet the EU countries have never been so different from one another as they are today.
Miközben az EU tagállamai még sosem voltak ennyire különbözőek, mint most.
EnglishI have never been here before, I would swear to it, I know not the curve of that hill ...
Soha nem jártam még itt, esküdni mernék rá, nem ismerem annak a dombnak az ívét...
EnglishPolicy implications, as you mentioned, have never been the subject of our attention.
Az ön által említett politikai következmények soha nem képezték a mi figyelmünk tárgyát.
EnglishI'm troubled, and I have never been troubled before, never in doubt.
Gondban vagyok, holott ilyen velem mostanáig nem fordult elő, a kétség elkerült.
EnglishFor example, motorists' costs have never been reflected in the cost of transport.
Például az autósok költségei soha nem jelentek meg a közlekedéssel kapcsolatos költségekben.
EnglishI had forgotten, you have never been from home before, except to and from your convent.
- Elfeledtem, hogy sosem voltál távol az otthonodtól, egyedül a zárdában.
EnglishMelancthe cried out in a low voice: I have never been so affected before!
- De rám még sosem volt semmi ekkora hatással! - kiáltott fel Melancthe.
EnglishThe girl seemed amenable, though her father and I have never been friends.
A lány megközelíthetőnek tűnt, bár az apja és én sosem voltunk barátok.
EnglishWe have never been asked to prepare a mid-term review of the European budget.
Soha nem kértek bennünket arra, hogy készítsük elő az európai költségvetés félidős értékelését.
EnglishThe doors have never been opened and no one has ever stayed in the rooms.
Az ajtókat soha nem nyitják ki, és soha senki nem lakik a szobákban.
EnglishThose who claim to have achieved the experiment... have never been able to duplicate it.
Akik eddig azt állították, hogy nekik sikerült... nem voltak képesek soha újra előállítani.
EnglishAs far as I can recall I have never been in that particular district of London.
Amennyire emlékszem, soha nem jártam Londonnak azon a részén.

Other dictionary words

English
  • have never been

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Dutch dictionary.