"heaven" translation into Hungarian

EN

"heaven" in Hungarian

EN

heaven {noun}

volume_up
heaven (also: sky, celestial sphere, blue)
And his tail drew the third part of the stars of heaven and cast them to the earth.
Farkával lesöpörte az ég csillagainak egyharmadát, és a földre szórta.
Nothing about the Rumfoord mansion diminished as it approached heaven.
A Rumfoord-udvarházon bezzeg az ég felé közeledtében semmi sem lett kisebb.
For there is no other name under heaven given to men, whereby we must be saved.
Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk."
heaven (also: paradise)
Take it from me, the indescribable Heaven is an indescribable hurricane of magnificence.
A leírhatatlan mennyország a nagyszerűség leírhatatlan hurrikánja, nekem elhihetik.
I did go back to Heaven, but as I told you, the entire composition of Heaven was now changed.
- Visszatértem az égbe, de mint mondtam, a mennyország egész szerkezete megváltozott.
He had chosen to settle in the American part of heaven.
Ugyanis a mennyország amerikai részlegében akart letelepedni.
heaven (also: cloud nine)
Blessed are they who thirst, for they shall drink of the fountains of heaven!
Boldogok azok, akik szomjúhoznak, mert a menny forrásaiból isznak majd!
Heaven was stormy with songs, exclamations, outcries.
A menny viharzott az énektől, a kiáltozástól, a méltatlankodástól.
He fought the Regent of Heaven, the angel Metatron, and he wrestled him down into the abyss.
Megverekedett a menny Régensével, Metatron angyallal, és a mélybe taszította.
To Heaven on Earth massage parlor, please?
Tudja az utat a Földi Paradicsom masszázspalotához?
Three in a bed—he'd said (and unfortunately been quoted saying)—was hog-heaven.
Hárman egy ágyban - szokta mondani (amit sajnos idézni is szoktak tőle) - maga a disznó-paradicsom.
Földi Paradicsom masszázspalota?

Synonyms (English) for "heaven":

heaven

Context sentences for "heaven" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhatever you shall bind on Earth shall be bound in Heaven, Christ said to Peter.
A mit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen, mondta Krisztus Péternek.
EnglishHeaven help the poor creatures if the Tandu or Soro or similar ilk collect them!
Szerencséjük van, hogy nem a tanduk, a sorók vagy más hasonlók találtak rájuk.
EnglishAnd did we not mean, like those builders of old, to get right into Heaven with it?
S nem akartunk-é, csakúgy, mint ama hajdani építők, egyenesen az égbe törni véle?
EnglishI've found a nice quiet little hotel called (heaven knows why) the Deer Park.
Találtam egy kedves, csendes kis szállodát, ördög tudja, miért, Vadaskert a neve.
EnglishNow, in Milton's Paradise Lost, this is a literal passage about heaven and hell.
Milton 'Elvesztett paradicsomában' ez egy kis rész a pokolról és a mennyről.
EnglishThe voices of hell I had no desire to hear, but what about the singing of heaven?
A pokol zsinatolására nem voltam kíváncsi, de milyen lehet az angyalok éneke?
EnglishYou know what, let them use their mobile phone for personal calls -- heaven forbid.
Tudod mit? Hadd használják a saját mobiljukat személyes hívásokra -- ne adj isten.
EnglishOn hearing these words, Paphnutius lifted his eyes to heaven and murmured -
Paphnutius ezeket a szavakat hallva égnek emelte szemét, és így mormolt magában:
EnglishHeaven help any old ladies' home that got Aunt Effie in their midst, said Lance.
Az Úr legyen irgalmas az aggok menhelyéhez, amelynek Effie néni a lakója mondta Lance.
EnglishThe trail twisted around a shoulder of rock; ahead shone a patch of indigo heaven.
Az út megkerült egy felfelé meredő sziklát; előtte indigókék folt ragyogott.
EnglishYou, Marius, you steal the Queen of Heaven and you keep her as if she were your own?
Te, Marius, te ellopod a Mennyek Királynőjét, és eldugod, mintha a tied lenne?
EnglishThank Heaven! he has some friends, though perhaps not so many as he deserves.
Hála istennek, van még néhány jó barátja, bár nem annyi, amennyit megérdemel.
English10:03 AM Monday - New Haven, Connecticut Our Father, who art in Heaven...
Hétfő reggel 10:03 - New Haven, Connecticut "Mi atyánk, ki vagy a Mennyekben..."
EnglishIf we get them to America, they're going to be in hog heaven, Jack thought at once.
Ha sikerül kijuttatni őket Amerikába, azt fogják hinni, hogy a paradicsomban vannak.
EnglishNot even the minister, the Reverend Charles Harrell, believed in heaven or hell.
Még maga a lelkész, a nagytiszteletű Charles Harrell sem hitt se mennyben, se pokolban.
EnglishAnd call none your father upon earth; for one is your father, who is in heaven.
Atyának se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei.
EnglishHe said to me yesterday : Thank Heaven, there's one sane person in the world.
Tegnap azt mondta: Még jó, hogy legalább egy normális ember van a világon.
EnglishWould God have received the soul of a blood drinker into his golden cloudy Heaven?
Befogadta volna-e Isten egy vérivó lelkét az ő aranyfelhős mennyországába?
EnglishBut he that shall do and teach, he shall be called great in the kingdom of heaven.
Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában.
EnglishAnd this voice, we heard brought from heaven, when we were with him in the holy mount.
Ezt az égből jövő szózatot mi is hallottuk, amikor ott voltunk vele a szent hegyen.