"heavy head" translation into Hungarian

EN

"heavy head" in Hungarian

See the example sentences for the use of "heavy head" in context.

Context sentences for "heavy head" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe still felt very head-down heavy, but that was the worst he experienced.
Még mindig nehéznek érezte a fejét (ennél nagyobb baja ne legyen, gondolta).
EnglishHemingway turned another corner sharply and shook his heavy head.
Hemingway élesen elkanyarodott egy másik sarkon, és megrázta hatalmas fejét.
EnglishHis own head was heavy and his body weary from the struggle to reach Leah, yet he remained awake.
A feje nehéz volt, teste elfáradt a Leahba vezető út viszontagságaitól, mégsem tudott elaludni.
EnglishBut there are others, a family of others, and there is one so powerful that even- Yuri's head felt heavy.
- De vannak mások, ott az egész család, és van köztük egy, aki olyan hatalmas, hogy még...
EnglishThen there was a dull creak of heavy hinges over my head.
Aztán súlyos sarokvasak tompa csikorgását hallottam a fejem fölött.
EnglishHe had just turned the dark corner by the rhododendrons when something heavy descended on his head.
Már a ház sarkánál járt, a rododendronok árnyékában, mikor valami súlyos tárgy lecsapott a fejére.
EnglishThe darkness again rushed up to claim him ... and it felt so good, his head so heavy....
A sötétség újfent karjait nyújtogatta, hogy magához ölelje... és ez olyan jó volt, mert a feje olyan nehéz volt...
EnglishWith her white arm she held above her head the heavy curtain.
Fehér karjával a feje fölé tartotta a nehéz ponyvát.
EnglishHer white hair, drawn back into a bun, lay thick and heavy against her small head, beneath her brimless black felt hat.
A karimátlan, fekete filckalap alatt a tarkón kontyba tűzött, fehér haj vastagon, súlyosan nehezedett az apró fejre.
EnglishWill bent down and squeezed her hand, and the other daemon nudged Pantalaimon, lifting his heavy head, whispering to him.
Will lehajolt, és megszorította a kezét, Ama daimónja Pantalaimont noszogatta, kókadó fejét emelgette, sugdosott neki.
EnglishShe turned and with the slowness of a dazed person, reached under the heavy pillows at the head of the bed, and withdrew a dagger.
Zenobia elfordult, kába lassúsággal benyúlt az ágy fejénél felhalmozott, nehéz párnák alá, és előhúzott egy tőrt.
English'Not so bad,' I said, supporting my heavy, aching head with the palms of my hands and looking down at my desk-blotter for all I was worth.
Ehelyett a napot láttam, amint áttört a felhőkön, és káprázatos késő délutáni fényözönt zúdított Londonra.
EnglishThe other's body already withered, the neck like a fractured stem, the heavy head falling now at an odd angle, the angle of death, into the pillow.
A másik fiú teste már ellankadt, nyaka akár egy kettétépett virágszár, az elnehezült fej különös szögben, a halál szögében zuhant most a párnára.
EnglishSo does a coyote every time I ever see one, and a wolf, gaited like no other animal, gray and sure of himself, carrying that heavy head and with the hostile eyes.
És ugyanígy, ha prérikutyát látok, vagy szürke, gőgös farkast, amint fölszegi nehéz, gonosz szemű fejét, s a járása, mint egyetlen más állaté sem.
EnglishI put my heavy cloak over my head and stepped onto the real shore, watching for a moment as the boat faded again into the mists, then resolutely turning away.
A fejemre borítottam vastag csuklyámat, kiléptem a valódi partra, egy pillanatig néztem még, amint a bárka ismét belevész a ködbe, aztán elszántan elfordultam.

Other dictionary words

English
  • heavy head

Have a look at the English-Dutch dictionary by bab.la.