"heavy metals" translation into Hungarian

EN

"heavy metals" in Hungarian

See the example sentences for the use of "heavy metals" in context.

Similar translations for "heavy metals" in Hungarian

heavy adjective
metal noun
metal adjective

Context sentences for "heavy metals" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe third complex of issues relates to chemical substances and heavy metals in toys.
A harmadik téma a játékok tartalmazta vegyi anyagokra és nehézfémekre vonatkozik.
EnglishLikewise very strict rules as regards heavy metals, with maximum levels imposed.
Ugyanígy nagyon szigorú szabályok vonatkoznak majd a nehézfémekre, előírt maximális értékekkel.
English. - (HU) Mercury is one of the best known and most dangerous of the heavy metals.
, írásban. - (HU) A higany az egyik legismertebb és legveszélyesebb nehézfém.
EnglishTo make matters worse, the heavy metals may cause serious air pollution.
Ezt súlyosbítja, hogy a nehézfémek a levegőt is súlyosan szennyezhetik.
EnglishWe must also anticipate that dioxins and heavy metals will be released.
Arra is számítanunk kell, hogy dioxinok és nehézfémek szabadulnak fel.
EnglishKithrup is rich in heavy metals, and should have the raw materials we need.
A Kithrup ezenkívül gazdag nehézfémekben, és talán megtalálhatók rajta a szükséges nyersanyagok.
EnglishIn addition, stricter rules will be introduced for unavoidable traces of heavy metals.
Emellett szigorúbb szabályok kerülnek bevezetésre az elkerülhetetlen nehézfém-nyomokra vonatkozóan.
EnglishIn addition to heavy metals such as mercury and lead, a number of brominated flame retardants are banned.
A nehézfémek (például a higany és az ólom) mellett többféle brómozott égésgátló használatát is tiltja.
EnglishIt may be hazardous if there is a high content of heavy metals, and if specific technical qualifications are met.
Veszélyes lehet, ha magas a nehézfémtartalma, és ha megfelel bizonyos konkrét műszaki előírásoknak.
EnglishI also regret the reintroduction of heavy metals.
Szintén sajnálattal vettem a nehézfémek újbóli felvételét.
EnglishIf we make adjustments for the heavy metals, will we provide different limit values in the comitology procedure?
Ha kiigazítjuk a nehézfémek határértékeit, akkor más határértékeket adunk meg a bizottsági eljárásban?
EnglishThis will be the next important step, alongside the issue of the limit value for heavy metals and for carcinogens.
Ez lesz a következő fontos lépés, a nehézfémek és a karcinogén anyagok határértékeinek kérdése mellett.
EnglishI welcome the announcement that you are going to carry out tests with regard to heavy metals and softening agents.
Üdvözlöm azt a bejelentést, hogy vizsgálatokat fognak végrehajtani a nehézfémekre és a lágyító anyagokra vonatkozóan.
EnglishThe limit values for heavy metals, too, especially for lead, are 'no longer appropriate', to quote another SCHER study.
Már a nehézfémek, és különösen az ólom határértékei "sem megfelelőek”, hogy a SCHER egy másik tanulmányát idézzem.
EnglishIt is a directive that introduces rigorous limits on the use of 33 substances, notably insecticides, chemical and industrial substances and heavy metals.
Egy jogszabályt, ami 33 anyagra, főleg rovarirtó szerekre, vegyi, ipari anyagokra, nehézfémekre vezet be szigorú határértékeket.
EnglishI immediately arranged for this issue to be submitted to the scientific committee, not only with regard to cadmium, but with regard to other heavy metals, too.
Azonnal intézkedtem a téma tudományos bizottság elé való terjesztéséről, és nemcsak a kadmiumot, hanem a többi nehézfémet illetően is.
EnglishIt will reduce our dependence on imports of important commodities and we will not be releasing heavy metals and other toxic substances into the environment.
Csökkenteni fogja a fontos árucikkek behozatalától való függésünket, és nem bocsátunk nehézfémeket és más mérgező anyagokat a környezetbe.
EnglishInterferences from heavy metals, oxides of nitrogen, ozone and reduced sulphur compounds (e.g. hydrogen sulphide and mercaptanes) are eliminated or minimized.
A nehézfémek, nitrogén-oxidok, ózon és redukált kénvegyületek (például hidrogén-szulfid és merkaptánok) hatásait kiküszöbölik vagy minimalizálják.
EnglishSimilarly, the levels of environmental toxins and heavy metals are high, despite success in reducing the discharge of lead, mercury and DDT, for example.
Hasonlóképpen magas a környezetkárosító anyagok és a nehézfémek szintje - annak ellenére, hogy sikerült csökkenteni például az ólom, a higany és a DDT kibocsátását.
EnglishIn total, 33 pollutants (mainly pesticides and heavy metals) found in rivers, lakes and coastal waters will be subject to environmental quality standards.
Összesen 33, folyókban, tavakban és part menti vizekben előforduló szennyező anyag (zömében növényvédő szerek és nehézfémek) tartozik majd a környezetminőségi előírások alá.

Other dictionary words

English
  • heavy metals

Have a look at the Greek-English dictionary by bab.la.