EN hit
volume_up
{noun}

1. slang

hit
volume_up
megdug {noun} [slg.]

2. other

hit
A direct hit might penetrate the thinner top armor, mightn't it?
Attól tartott, hogy egy közvetlen találat átlyukaszthatja a felső páncélréteget.
One hit, and now we've got sixty dead and hundreds more injured.
Egyetlen találat és hatvan halottunk meg több száz sebesültünk van.
Ducky is hit, Ducky is hit! a voice called.
Kacsát találat érte, Kacsát találat érte! kiabálta egy hang.
The realization that they'd been partially discovered hit hard.
Rá kellett döbbenniük, hogy félig-meddig lebuktak, és ez elég súlyos csapás volt.
Also, the international community has been hard hit.
A nemzetközi közösséget is súlyos csapás érte.
The construction sector is one of the hardest hit in Lithuania.
Litvániában az építőipart érte a legnagyobb csapás.
hit (also: bang, beat, beating, blow)
volume_up
ütés {noun}
...just with the force, the ferocity, of that hit when the fangs go in.
...az ütés erősségével, a méregfogaik becsapódásának erejével megölik áldozatukat.
Probably hit him in the face, because Santorelli went right out.
- Az ütés kemény lehetett, mert Santorelli azonnal elvesztette az eszméletét.
Something hit his head hard, which stopped him suddenly; and then he was hit again.
Jókora ütést mért a fejére, amitől egy pillanatra megdermedt, és ekkor újabb ütés sújtott le rá.
hit (also: direct hit)
That was either a direct hit or close to it.
Ez vagy telitalálat volt, vagy majdnem.
And this cartoon hit the bull's eye.
És ez a rajz telitalálat volt.
- Hát ez telitalálat.
hit (also: impact, slam, infall)
. . only minor secondaries, good hit but no kill.
Egy becsapódás, csak kisebb másodlagos robbanások...
Even a stage-tree seed would explode the moment it hit.
Még a rakétafa magja is szétrobbanna itt a becsapódás pillanatában.
If you happened to be on Mars when this impactor hit, it was a really bad day on Mars.
Aki éppen a Marson tartózkodott amikor ez a becsapódás történt, annak elég rossz napja volt.
hit (also: out-and-outer, song hit)
I think you've got another hit on your hands.
Azt hiszem most új sláger van a kezedben.
Today's hit single is not last year's hit single.
A mai sláger nem azonos a tegnapival, és ez így jó.
És az egy hatamas karácsonyi sláger volt.
hit (also: bump, dash, shock, jarring)
A hirtelen ütődés előrelökte, szinte katapultálta.
I am more invulnerable than Achilles; fortune hath not one place to hit me."
Sebezhetetlenebb vagyok, mint Akhilleusz; a szerencse nem befolyásol engem."
I could not help thinking that it would be even luckier not to be hit at all.
Én mégsem tudtam szabadulni a gondolattól, hogy még nagyobb szerencse lett volna, ha meg sem sebesülök.
hit (also: clash, clashing)
There is the idea of hitting the wall, that actually somehow everything is so fragile that it might just all unravel and collapse.
A falnak ütközés az az elképzelés, hogy minden valahogy olyan törékeny, hogy minden egyszer csak felbomolhat és összeomolhat.
With the tractor-trailer's speed at twenty, il was roughly the equivalent of hitting a thirty-ton stationary object at forty- live miles per hour.
Hiába haladt a vontató harminccal, az ütközés hozzávetőleg olyan volt, mintha egy harminctonnás álló tárgyba hetvenöt kilométeres sebességgel rohanna bele az ember.
hit (also: puff, pull, snort, drag)
volume_up
slukk {noun}
hit (also: go, show, success)
volume_up
siker {noun}
- Pedig állítólag nagy siker.
There's no money in this thing unless it hits.
Ebben a dologban nincs pénz, hacsak nem lesz óriási siker.
hit (also: sniff, snuff)

Context sentences for "hit" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat hit me so hard, telling these people that had been through this experience.
Nem bírtam... Nagyon szíven ütött mindazok után, amin ezek az emberek átmentek.
EnglishWell, you know this is the end of the line for Val if he doesn't have a hit here.
Nos, azzal tisztában vagy, hogy Valnak annyi, ha most ezzel a filmmel befuccsol.
EnglishYou hit it right on the head this morning when you said I've been a woman-hater.
Fején találtad a szöget ma délelőtt, amikor azt mondtad, hogy nőgyűlölő vagyok.
EnglishGralkyn sprinted toward the door, dived through it, and hit the stone floor hard.
Gralkyn az ajtó felé futott, átvetődött rajta és keményen ért földet a kőpadlón.
EnglishStrokov's man took the shot, as you know, and he hit his target in a deadly area.
Sztrokov embere, mint tudja, rálőtt a pápára, és a mellkasán is megsebesítette.
EnglishYes, it's good to feel that I can do this now without fear of being hit back.
És megmondhatod apámnak, hogy ezt fogom tenni az összes többi piszkos kémeivel."
EnglishClark lifted his phone and hit the button for his secretary, Helen Montgomery.
Clark a telefonért nyúlt, és lenyomta a titkárnő, Helen Montgomery hívógombját.
EnglishThe southern group got hit pretty hard... the eastern group looks almost intact.
A déli csoportot eléggé megtépázták, a keleti majdnem sértetlennek látszik...
EnglishIt was the best he could do to bind her to the ground before the fifth wave hit.
Ennél jobban nem tudta a földhöz rögzíteni a fint az újabb árhullám érkezése előtt.
EnglishGloria Lane pushed the door open until it hit a chair occupied by Oliver McAdoo.
Gloria Lane akkorát taszított az ajtón, hogy az nekikoccant Olivér McAdoo székének.
EnglishMaster, if I offended, hit me, beat me, do anything to me but don't turn away.
Mester, ha megsértettelek, üss meg, verj össze, tégy akármit, csak ne fordulj el!
EnglishIn two seconds it was in his bloodstream, and the first seizure hit his heart.
Két másodperc múlva a véráramba került, és az első roham már el is érte a szívét.
EnglishKnowing our parents, we supposed that they had gone to bed when the blizzard hit.
Ismerve szüleinket, úgy véltük, alkalmasint lefeküdtek már, mire a hóvihar kitört.
English'I will not speak His name aloud, Sir Knight, but you have hit upon my meaning.'
Én nem mondom ki hangosan a nevét, nagyuram, de ezek szerint tudja, miről beszélek.
EnglishZablonsky tried not to tell him, so they hit him again and again until he did.
Zablonsky nem akarta megmondani, ezért addig ütötték, amíg mégiscsak megmondta.
EnglishIf we'd evolved in a vacuum, we would expect them to hit the ground simultaneously.
Ha vákuumban fejlődtünk volna ki, természetes lenne, hogy egyszerre érnek földet.
EnglishIN 1979, AN OIL COMPANY punched a hole deep in Terrebonne Parish and hit oil.
1979-ben egy olajtársaság kutat fúrt Terrebonne Parish területén, és olajra lelt.
EnglishI got a hit on you first night out when you ran over the Oregon SOSUS array.
Eltaláltam magukat az éjjel, amikor átjutottak az Oregon SOSUS jelfogója fölött.
EnglishHis head wobbled from shoulder to shoulder, and finally his chin hit his chest.
Feje ide-oda hintázott két válla között, aztán álla rácsapódott a mellkasára.
EnglishThe sanction must hit the political leaders, however, and not the citizens.
A szankcióknak azonban a politikai vezetőket és nem a polgárokat kell sújtaniuk.