EN

to hold [held|held] {verb}

volume_up
This week, the European Energy Forum will hold discussions with OPEC.
Ezen a héten az Európai Energia Fórum megbeszéléseket tart az OPEC-kel.
Commissioner, I know that biodiversity is something you hold dear.
Biztos úr, tudom, hogy a biológiai sokféleség olyasmi, amit ön értékesnek tart.
But the British Government has shamefully reneged on its manifesto pledge to hold one.
A brit kormány azonban, szégyenletes módon, visszatáncolt ígéretétől, hogy népszavazást tart.
You're not gonna hold us hostage with these yellow lights and big trucks.
Nem fog minket túszul ejteni a sárga villogóival.
In twenty-four hours those two men are going to hold an international press conference.
Huszonnégy óra múlva ez a két ember nemzetközi sajtótájékoztatót fog tartani.
While I still breathe and hold power in my arms to fight, there will be none to harm us.
Amíg lélegzem, és erő van a karjaiinban, hogy harcoljak, senki nem fog bántani.
If she could hold on to consciousness a heartbeat longer she might yet survive.
Ha öntudata még kitart egy szívdobbanásnyi ideig, akár túl is élheti.
Ha a szerencséjük kitart...
But the Government is holding firm, saying that the European Union is a wonderful thing.
De a kormány határozottan kitart amellett, hogy az Európai Unió csodálatos dolog.
to hold (also: to reserve)
How many more hidden surprises did the hall's web of spells hold?
Vajon hány meglepetést tartogat még a számára a terem védőhálója?
What new and interesting things did the world hold in store this day?
Lássuk csak, mit is tartogat számunkra a világ...
For the first time in my life, I don't know what my future will hold.
Életemben először, nem tudom, mit tartogat a jövőm.
But I still feel like you're holding back.
De még mindig érzem, hogy valamit visszatart.
If I can't carry it, I figure it holds me back.
Ha nem tudom magammal vinni, úgy érzem, visszatart.
Bár bizonyos információt visszatart.
A mappa levelezőlistát tartalmaz
Specifies that an inserted note is displayed when the mouse is held over the corresponding cell.
Itt adhatja meg, hogy ha olyan cella fölé viszi az egeret, amely jegyzetet tartalmaz, a jegyzet felbukkanjon.
In many cases they are unable to determine the nature of a product by holding a simple box or bottle in their hands.
Sok esetben képtelenek egy egyszerű dobozt, vagy egy üveget, ha kézbe vesznek, megállapítani, hogy milyen terméket tartalmaz.
When your field holds two, you set two imbalances for the distance you want, and somehow you feel that in your muscles.
Ha ketten fekszenek benne, az ember két potenciálgödröt állít be a megfelelő távolságban egymástól, ezt valahogy érzi az izmaiban.
'I am floating in the water, with only nettles, daisies and long purples to hold me up, and I will never sink to muddy death.
Lebegek a vízen, megtart a csalán, a kakukkfű, a kosbor, sose süllyedek le a sáros halálba.
to hold (also: to cuddle)
I knew that Akasha still held me because I could feel her arms around me and feel her lips against my cheek.
Tudtam, hogy még mindig Akasa ölel át, mert éreztem karjait, és éreztem arcomon az ajkát.
And who among you does not know of his mockeries on the stage of the boulevard theater which he himself holds as property as a mortal man!
És ki ne tudná közületek, minő csúfolkodásokat űzött a körúti színházban, melyet halandó emberként birtokol?
Another problem is that, if it is proved that the files held by a private individual are for commercial use, punishment is automatic.
Egy másik probléma, hogy automatikus büntetés jár annak a magánszemélynek, aki bizonyítottan kereskedelmi célból birtokol fájlokat.
markában tart vkit
to hold
volume_up
megvéd {vb} (pl. várat)
HU

hold- {adjective}

volume_up
A hegyoldalt kétszeresen is fagyba burkolta a kemény hideg és a hold jeges fénye.
The mountainside was doubly frosted by both severe cold and frigid lunar light.
A Hold Csillagvizsgáló a Croton parkban található harmincmérföldnyire északi irányban.
The Lunar Observatory at Croton Park is situated thirty miles north.
A vizes fényben szeme mély hold-zölden izzott, sárga csillagok villantak benne.
Her eyes were a deep lunar green in the watery light, flashing with stars of yellow.

Context sentences for "to hold" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd indeed of the Jaghut dwellings, representative as they were of the Ice Hold.
A jaghuta épületekkel is ez volt a helyzet ezek a Jég Kunyhóját szimbolizálták.
EnglishShirley ignored him and put a hand on D's neck, but she couldn't hold it there.
Shirley nem törődött vele, rátette a kezét D nyakára, de nem bírta ott tartani.
English'Take out Bhelliom and hold it in both hands so that the rings are touching it.'
Vedd elő a Bhelliomot, és két kézzel emeld fel, hogy mindkét gyűrű hozzáérjen.
EnglishI just shoot them full of anesthetic so they'll hold still while I photo them.
Csak telelövöm őket altatóval, hogy nyugton maradjanak, amíg lefényképezem őket.
EnglishShips six and ten, hold your ground and concentrate your f re on the obscenity!
Hatos és tízes hajó, tartsátok a pozíciótokat, és tüzeljetek arra a förtelemre!
EnglishShe moved creakily around the bottom of her bed, hold-ing on to it as she went.
Lassan megkerülte az ágyat, közben egyetlen percre sem engedte el az ágy végét.
EnglishThus, twenty-six years later, did this little Slavic jailbird hold his ground.
Igy aztán, huszonhat év elteltével, ez a kis szláv börtöntöltelék állta a sarat.
EnglishHe'll probably hold off on any kind of confrontation if he thinks he's that close.
Szerintem amíg ilyen közel áll a győzelemhez, nem próbálkozik semmi ostobasággal.
EnglishHe just wanted to take off his gloves and hold her hand in his when he asked her.
Le szerette volna húzni a kesztyűjét, hogy foghassa a nő kezét, amikor megkérdezi.
EnglishMay I ask, my dear young lady, where you got hold of these lethal little tubes?
Megkérdezhetem, ifjú hölgy, hogy kerültek ide ezek a halált hozó készítmények?
EnglishShe took hold of the woman's throat before the poor creature so much as looked up.
Még azelőtt elkapta az asszony torkát, hogy a szerencsétlen felnézhetett volna.
EnglishWe alerted our mates on the swing shift to hold station and set off after the cab.
Riasztottuk a váltóinkat, hogy maradjanak a helyükön, és a taxi nyomába eredtünk.
EnglishThe Lady and I will hold them off as long as we can, but you might need to fight.
A lady meg én feltartóztatjuk őket, ameddig csak lehet, de harcra is sor kerülhet.
EnglishEl grinned like a wolf over dinner, rose, and took hold of the magelord's legs.
El farkasmódra vigyorgott a vacsora felett, felkelt és megfogta a máguslord lábát.
EnglishBefore Hood could stop him, he grabbed hold of the creature's coat and pulled.
Mielőtt Hood megfékezhette volna, megragadta és megrántotta a szörny köpenyét.
EnglishCousin, you may come with us if you think you can manage to hold your tongue.
Öcsém, velünk jöhetsz, ha úgy érzed, hogy képes vagy féken tartani a nyelvedet.
EnglishIf anyone has any objections, let them speak now or forever hold their peace.
Ha bárkinek bármi ellenvetése van, az most szóljon, vagy hallgasson mindörökre.
EnglishEven the holy water fount was there, though it had no giant angel to hold it.
Megmaradt még a szenteltvizes medence is, bár ezt nem egy óriási angyal tartotta.
EnglishFirstly, the fact that you hold the Presidency has more than merely symbolic value.
Először: az a tény, hogy önöké az elnökség, több mint szimbolikus értéket jelent.
EnglishNow Father took hold of the mighty bolt which had held them shut for thirty years.
És apám most megragadta a hatalmas reteszt, amely harminc éve elzárta azt a kaput.