"Homo" translation into Hungarian

EN

"Homo" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Homo" in context.

Context sentences for "Homo" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHomo sapiens is a predator, Brightling replied, scanning the room for others.
- A homo sapiens ragadozó - felelte Brightling, közben pillantása végigfutott a szobán.
EnglishOur newest brain, our Homo sapien brain, our neocortex, corresponds with the "what" level.
A legújabb agyunk, a homo sapiens agyunk az agykéreg, megegyezik a "mit" szinttel.
Englishs well, this technology could unleash new defim- tions of Genus Homo.
E technológia alkalmazásával át lehetett fogalmazni a Genus Homo definícióit.
EnglishAnd we are Homo duplex because we evolved by multilevel selection, as Darwin explained.
És Homo duplexek vagyunk, mert többszintű szelekcióval fejlődtünk ki, ahogy Darwin kifejtette.
EnglishYes, indeed, the old man is there, as is this famous pen drawing of the Homo Vitruvianus.
Igen, valóban, az öregember itt van, mint ahogyan a híres Vitruvius-tanulmány férfialakja is.
EnglishHomo sapiens produces the most waste of all the biological species.
írásban. - (CS) Az összes biológiai faj közül a homo sapiens termeli a legtöbb hulladékot.
EnglishAs well, nobody considered Homo Digital to be an equal manifestation to Natural Man.
Senki sem hitte el, hogy a homo digitalis a természetes emberrel azonos értékű manifesztáció lehet.
EnglishAs I said, it isn't Homo sapiens, he began, looking directly at Lark.
Mint mondottam, ez nem Homo sapiens kezdte, szúrósan nézve Larkre.
EnglishOnly the upper, Homo Sapiens part of the brain fully engaged, while the lower fractions lay idle.
Ez az agyi rész teljesen kimerült, de közben az alsóbb, ősibb rétegek tétlenül henyéltek.
EnglishSuddenly humans show up -- Homo erectus -- big, old melon-head.
Hirtelen megjelennek az emberek -- Homo erectus -- nagy öreg tök fej.
EnglishUnfortunately, the Homo Sovieticus instincts of Lukashenko proved more enduring than anything else.
Sajnálatos módon, Lukasenko homo sovieticus ösztöne minden másnál szívósabbnak bizonyult.
EnglishHow delicious it would be to have Homo sapiens assigned to the Soro as indentured foster clients.
Milyen szép lenne a Homo Sapienst a sorók kliensei között látni!
EnglishDurkheim even called us Homo duplex, or two-level man.
Durkheim még Homo duplexnek, vagy kétszintű embernek is nevezett minket.
EnglishI think we're going to move from a Homo sapiens into a Homo evolutis.
(Szerintem egy új emberféle fog mejelenni.???) Azt hiszem, a Homo sapienstől a Homo evolutis irányába tartunk.
English'The cure for the worst disease to which Homo sapiens falls prey.'
gyobb kórra, aminek a homo sapiens áldozatául esik.
EnglishI'm saying we are Homo duplex and this staircase takes us up from the profane level to the level of the sacred.
Azt mondom, hogy Homo duplexek vagyunk, és ez a lépcső felvisz minket a profán szintről a szent szintre.
EnglishSaint-Germain is the quintessence of Homo Hermeticus.
Saint-Germain a Homo Hermeticus kvintesszenciája.
EnglishIndeed, we are richly entangled with Homo sapiens in that we thrive on the blood of that species alone.
Annyira össze vagyunk gabalyodva a homo sapiensszel, hogy kiválóan meg tudunk élni annak az egyetlen fajnak a véréből.
EnglishThe famous Java Homo erectus fossils prove that humans have occupied at least western Indonesia for a million years.
A régészet e kultúra közvetlen bizonyítékait nyújtja cseréptárgyak, sertéscsontok, halszálkák stb. formájában.
EnglishWe are Homo duplex, as Durkheim explained.
Homo duplexek vagyunk, ahogy Durkheim kifejtette.

Other dictionary words

English
  • Homo

More translations in the Swedish-English dictionary.