EN

honour {noun}

volume_up
1. British English
It is a great honour for me to be here addressing the European Parliament.
Nagy megtiszteltetés számomra az Európai Parlament előtt beszélni.
It is an honour to work for the institution of which you are currently the Vice President.
Megtiszteltetés egy olyan intézményben dolgozni, ahol jelenleg ön az alelnök.
As you can imagine, that is quite an honour for our group.
Önök is el tudják képzelni, milyen megtiszteltetés ez képviselőcsoportunknak.
honour (also: credit, faith, honor)
Mr President, in a democracy, transparency is a concept of honour.
Elnök úr, a demokráciában az átláthatóság a becsület elve.
Do honour, loyalty and sacrifice truly exist?
Vajon tényleg létezik a tisztesség, a becsület és az áldozatkészség?
Because loyalty is not to be spoken of, and honour is to be endured.
Mert a hűségről nem kell beszélni, a becsület pedig arra való, hogy az ember tartsa magát hozzá.
'In my own place I have the illusion of honour.
- A magam helyén nekem is kijár a tisztelet káprázata.
For this, the invention of mathematics, Lucanor was given great honour.
- Lucanor volt tehát, aki feltalálta a matematikát, és ezért azóta is nagy tisztelet övezi.]
Your land must be a realm of peace and content, and there must gardeners be in high honour.'
Akkor a földetek bizonyára a békesség és a megelégedés birodalma, s a kertészeket nagy tisztelet övezi.
Dear honoured guests, dear colleagues, dear friends, there are days when I am particularly proud to sit in the chair of the European Parliament as President.
Tisztelt vendégek, kollégák, kedves barátaim, bizonyos napokon különös büszkeség tölt el, hogy elfoglalhatom az Európai Parlament elnöki székét.
honour (also: honor)

Context sentences for "honour" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHonour killing is a hideous crime and we must do everything we can to combat it.
A becsületbeli gyilkosság szörnyű bűncselekmény, és mindent meg kell tennünk ellene.
EnglishIt is also important to honour the decisions and commitments made in the past.
A múltbeli döntések és kötelezettségvállalások tiszteletben tartása szintén fontos.
EnglishSome how I'm sure it's not my good looks for which I owe the honour of this visit.
Valahogy az az érzésem, hogy nem a jóképűségemnek köszönhetem a látogatását.
EnglishThese people have insulted his honour by taking the embassy staff hostage.
Ezek az emberek megsértették a büszkeségében azzal, hogy ilyen helyzetbe hozták.
EnglishHe owed a good deal in town, but his debts of honour were still more formidable.
Sokkal tartozott a városban is, de becsületbeli adósságai még ijesztőbb összegre rúgtak.
EnglishI dare say you incline to the second possibility, but, upon my honour, you're wrong.'
Merném állítani, hogy ön a második feltevésre hajlik, de becsületemre mondom, téved.
English'Milord,' he said, I have the honour to present Sir Sparhawk the Pandion.
Méltóságos uram, van szerencsém bemutatni önnek Sir Sparhawkot, a pandion lovagot.
EnglishOur respect should go to those who did not give in and conducted themselves with honour.
Becsülnünk kell azokat, akik nem adták meg magukat, és becsülettel kitartottak.
EnglishTo draw the winner, we would like to ask our guest of honour, Dr Albert S Meinheimer.
A győztes nevét pedig díszvendégünk, Dr. Albert S. Meinheimer fogja kihúzni.
EnglishHe may well decide that in this case his honour is not truly compromised.
- Valószínűleg úgy fog dönteni, hogy becsületén tulajdonképpen nem is esett csorba.
EnglishIf the purpose of this is to test humans, Your Honour, we must proceed in our own way.
Ha még mindig próbára akar minket tenni, hagyja, hogy szabadon cselekedjünk.
EnglishThe committee, which I have the honour of chairing, accepted my report unanimously.
A bizottság, melynek elnöke lehetek, egyhangúlag fogadta el jelentésemet.
EnglishWell, sire, you honour us with blood-tainted wine, a most unbalancing gesture.
Nos, uram, vérrel kevert borral vendégelsz meg bennünket, ami elég nyugtalanító gesztus.
EnglishI should like to defend your honour against one of my Irish colleagues, Joe Higgins.
Szeretném megvédeni az Ön becsületét egyik ír kollégám, Joe Higgins szavaival szemben.
English'I knew it would be worthy a dress of honour, and so I made one ready,' he said, smiling.
- Tudtam, hogy díszöltözéket érdemelsz, készültem is erre - szólt mosolyogva.
EnglishI give my word of honour: I had not the slightest inkling of what the trouble might be.
Becsületszavamra kijelentem: a leghalványabb sejtelmem sem volt róla, mi lehet a baj.
EnglishLivia was in the Box too-a peculiar honour paid her as my father's mother.
Livia is a páholyban volt, ebben a különleges kitüntetésben mint apám anyja részesült.
EnglishAll his bliss, all his honour, all his liberty he avowed was entirely in your disposal.
Minden javát, minden tisztességét, minden szabadságát, mindenét te kezeidbe ajánlotta.
EnglishRalph Paton is under a cloud, she is bound in honour to stick by him.'
Ralph Paton gyanú alatt áll, őt a becsület kötelezi, hogy kitartson mellette.
EnglishIt is a great honour to speak before you today and I thank you for your invitation.
Nagy megtiszteltetés, hogy a mai napon felszólhatok Önök előtt és köszönöm a meghívásukat.

Synonyms (English) for "honour":

honour
honourable