EN

house {noun}

volume_up
1. slang
house (also: hellhole)
2. other
house (also: home, housing, place)
And there's this one house, this house I used to pass all the time, a really high narrow house.
És van ott egy ház, az a ház, amelyhez folyton visszatértem, magas, keskeny ház.
There was a house to a block, then a house to two blocks, then no houses at all.
Egy háztömbnyi távon egy ház, megint egy ház két háztömbnyi távon, aztán mintha elvágták volna.
Down, house! called Shimrod, and then: House, grow small!
- Ház, le! - parancsolta, majd: - Ház, zsugorodj össze!
The house on Westmore Street was a small frame bungalow behind a larger house.
A ház a Westmore Streeten kis fabungaló volt, egy nagyobb épület mögött.
He was taken to Rome and put in an underground room in the Senate House.
Visszavitték Rómába, és a szenátusi épület egyik pincehelyiségébe zárták.
It was a large neo-Spanish house set well back from the street on a spacious lot.
Egy nagy, neokoloniál épület volt, mélyen bent, távol az utcafronttól.
From a committee room in the House of Representatives.
A képviselőház egyik bizottsági terméből.
(The House rose and accorded the speaker a standing ovation)
(A Képviselőház feláll és az előadót tapssal köszönti)
Last time 58 out of 785 Members voted in this House.
A legutóbb, a képviselőház 785 képviselőjéből csupán 58 szavazott.
In 1945, Uncle Sam specifically did not termi-nate the Japanese imperial house.
1945-ben az Egyesült Államok nem szakította meg a japán császári család uralmát.
What would it be like in the house, when the family realized that shed gone?
Mi lesz vajon otthon, ha a család felfedezi az eltűnését?
That was my stance - sole survivor of a great house, commanded by her Father to live.
Hát így voltam én a híres család egyetlen túlélője, akinek az apja parancsolta, hogy éljen.
He is a banker - senior partner in the house of Frederic Taillefer and Company.
Egyébként bankár, a Taillefer és Társa cég főnöke.
Viktor had prepared two brimming tumblers of freezing Moskovskaya, on the house.
Viktor már kínálta is a behűtött Moszkovszkajával töltött két kis poharat - a cég költségére.
Or maybe a small company has suddenly found the need for another in-house lawyer.
Vagy van talán egy kis cég, amelyik hirtelen rájött, hogy szüksége lenne egy ügyvédre.
house (also: lodge)
Had it shown him an older House Alastrarra, or was the mansion well outside the city?
Lehet, hogy egy régebbi Alastrarra Házat mutatott neki vagy a lak a városon kívül van?
Diana Lodge could be described as a fully detached house.
A Diana Lak szinte teljesen el volt szigetelve környezetétől.
Of course, the house at Dog's Head Harbor was used to recoveries.
A kutyafői úri lak persze már sok gyógyulást látott.
The cop, immune to the star's appeal, was gloomily inspecting the house, face by face.
Telepatikus érzékenységével a közönség legparányibb érzelmi rezdülésére is azonnal reagált.
The curtains were ripping from their overhead rods, letting the house flow into the backstage area.
A függönyöket letépték a rúdról, a közönség bezúdult a kulisszák mögé.
I am delighted to inform you that a delegation from the National Assembly of Kuwait is present in the House in the public gallery.
Örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy a kuvaiti nemzetgyűlés küldöttsége foglal helyet a Parlamentben, a közönség számára fenntartott karzaton.
Palermo is the name of the wop across the street that owns the funeral home and the apartment house and stuff.
Palermónak hívják azt az olaszt szemben, akié a temetkezési vállalat, a bérház stb.
The company director was told that if he took out a mortgage on his own dwelling house, then they would allow him.
Közölték a vállalat igazgatójával, hogy ha jelzálogot jegyeztet be saját lakóházára, megkapja a hitelt.
Furthermore, he didn't understand why an advertisement assuring him that the restaurant's French fries were tastier than house flies should charm him.
Dylan kissé elcsodálkozott, vajon miért gondolja a vállalat, hogy a varangyos béka megfelelő reklámfigura egy gyorsétteremnek.
That standard is the banner of the royal Elven house of Elessedil-the personal staff of Eventine.
Ott az a zászló az Elessedil elf uralkodóház lobogója, vagyis Eventine személyi testőrségéé.
Youre looking at the interwoven parts of four European royal houses.
- Ez itt négy európai uralkodóház rokoni kapcsolatrendszere.
Some dealt with the imported genetic material used in the development of the ruling house of Valhalla.
Volt, amelyik az importált génanyag szerepét vizsgálta a Valhalla uralkodóház kialakulásban.
house (also: home)
He parked in a small lot next to an apartment house.
Egy lakóház melletti kis parkolóban állította le a kocsit.
When you say house, do you mean a house on a street with other houses near it?
- Amikor azt mondod, hogy lakóház, akkor egy utcában lévő házról beszélsz, aminek a közelében más házak vannak?
- Egy lakóház mögött lévő garázs alatt.
The 'college' approach as pronounced in Solvency 2 is a key way forward and allows a kind of half-way-house.
A Fizetőképesség II. által kimondott "kollégium” megközelítés az előrelépés kulcsa és egyfajta félutas házat tesz lehetővé.
The various Bureaux of Propaganda and the College of Emotional Engineering were housed in a single sixty-story building in Fleet Street.
A különböző propagandahivatalok és az Érzelmi Manipulációs Kollégium egyetlen hatvanemeletes épületben helyezkedtek el a Fleet Streeten.
Ilyen szempontból ez a háztartás egyszerűen elviselhetetlen.
She balanced the checkbook and the house accounts.
Az asszony a háztartás költségein meg a bankszámlán tartotta a szemét.
'Judging by your teeth, you've eaten enough to build a house.'
Még nem láttál előadás közben - mondta a lány, és megborzongott.
They did not want this House to reaffirm its conviction in front of a large audience that we need this Treaty, that we want it and that we believe in it.
Nem akarták, hogy a Tisztelt Ház széles hallgatóság előtt nyilvánítsa ki újfent azon meggyőződését, hogy szükségünk van erre a szerződésre, akarjuk, és hiszünk benne.
house (also: dynasty)
She'd been born Mary Kaminsky, the granddaughter of an equerry to the House of Romanov.
Mary Kaminszkinak született, a nagyapja a Romanov-dinasztia egyik udvarnoka volt.
Under the Fatimid dynasty, through the Academy of Heliopolis, the hermetic notions of the ancient Egyptians were rediscovered in Cairo, and a house of sciences was established there.
A Fátimida-dinasztia idején, a heliopoliszi akadémia révén újra felfedeződtek a régi egyiptomiak hermetikus ismeretei, melyeknek Kairóban külön intézményük is lett, a Tudományok Háza.
house (also: hall)
house (also: housing)
This is the sacred house that gave up Savonarola, he said.
Ez az a megszentelt hajlék, amely föladta Savonarolát mondta.
I shouldn't say it had been a happy house.
Nem hiszem én sem, hogy boldog hajlék lett volna.
That boy is out there watching the house, Mr. Spade, that boy you showed me, or to whom you showed me, in front of the theatre.
Spade, az a fiú, akit mutatott, vagy akinek inkább megmutatott ma este a színház előtt!

Context sentences for "house" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBock parked his car a block away and walked an indirect route back to the house.
Bock megállította az autót néhány házzal odébb, és gyalog visszasétált a házhoz.
English`Yet when you think of the visions, you don't remember speaking of the house...'
De ha a látomásokra gondolsz, nem emlékszel rá, hogy szó esett volna a házról...
EnglishAt first it was irritating; everyone in the house had a name but him, it seemed.
Kezdetben ez nagyon idegesítette, úgy tűnt, ebben a házban csak neki nincs neve.
EnglishI will have my man-at-arms escort you back to the house where we lay last night.
Szólok az emberemnek, hogy kísérjen vissza a házhoz, ahol tegnap éjjel háltunk.
EnglishYou could open the house simply by pulling it apart--it opened on a hidden hinge.
A házat egyetlen mozdulattal ki lehetett nyitni, kifordult egy rejtett zsanéron.
EnglishIf you'd let me rob Jabba's town house, I'd give them some real stuff to fence.
Ha kipakolhatnám Jabba városi házát, akkor aztán tényleg lenne mivel villognunk.
English'Our house is honoured, Sir Sparhawk,' he said, clasping the big knight's hand.
Megtisztelik a házamat, Sir Sparhawk mondta, és megragadta a vállas lovag kezét.
EnglishMarius's house lay open to the elements as if an earthquake had broken it apart.
Marius házát mintha földrengés hasította volna ketté, hogy odadobja az elemeknek.
EnglishHe used to be my broker, and his advice led me right up to the poor-house steps.
Õ volt a tőzsdeügynököm, és a tanácsai nyomán kis híja a szegényházba jutottam.
EnglishThe Euro-sceptic argument I do not expect will have much traction in this House.
Az euroszkeptikus érv nem hiszem, hogy sok hullámot fog kavarni ebben a Házban.
EnglishThe lake is, indeed, like a roof hatch with the enormous cavern the house beneath.
A tó olyan, mint egy aprócska kalap az alatta bujkáló hatalmas víztömeg tetején.
EnglishThe door swung and banged in the wind like the last shutter on a haunted house.
Az ajtót nagy csattanással bevágta a szél, mint egy kísértetkastély spalettáit.
EnglishThe lights in the Ballantine house finally went off, and they waited some more.
A Ballantine-házban végre lekapcsolták a lámpákat, de ők vártak még egy kicsit.
EnglishThe sick friend was retrieved from the house and the car rushed off at top speed.
A beteg barátot kihívták a házból, s autójuk a legnagyobb sebességgel elrohant.
EnglishCramming an old fishing hat on his head, he left the house accompanied by the dog.
A fejébe csapott egy régi horgászkalapot, s nyomában a kutyával kiment a házból.
EnglishOkay-Captain, you get buses or something, and come to the White House right away.
Oké, kapitány, szálljanak buszra, vagy valami, és jöjjenek máris a Fehér Házba.
EnglishI can't seek shelter in your house, beneath the same roof as the ancient ones.
Nem kereshetek menedéket a házadban, ugyanazon fedél alatt, ahol az ősök vannak.
EnglishIn addition, this House inspired more confidence than the European Central Bank.
Ezen túlmenően e Háznak több bizalmat szavaztak, mint az Európai Központi Banknak.
EnglishWhat if someone else was in the house and would hear my voice as I used the phone?
Mi van, ha valaki van még a házban, és meghallja a hangomat, amikor telefonálok?
EnglishI turned away from him, hearing him calling after me, and quietly left the house.
Elfordultam tőle, még hallottam, hogy utánam kiált, de gyorsan kiléptem a házból.