"however" translation into Hungarian

EN

"however" in Hungarian

EN however
volume_up
{conjunction}

volume_up
azonban {conj.}
The rulings of the European Court of Justice have not come out of the blue, however.
Az Európai Bíróság ítéletei azonban nem okoztak meglepetést.
This was the first time he'd had the opportunity to catch a culprit in the act of trespass however.
Ez volt azonban az első alkalom, hogy tett közben fülön tudott csípni valakit.
The stabilisation of the economic and financial situation does not mean that the recession is over, however.
A gazdasági és pénzügyi helyzet stabilizálása nem jelenti azonban azt, hogy vége a recessziónak.
however (also: in turn, then again)
volume_up
viszont {conj.}
However, chances of reaching crucial moment... greatly increase by wearing these.
Ebben viszont nagyobb az esélye, Ebben viszont nagyobb az esélye.
However, I wish to draw attention to the regulation of atypical forms of work.
Viszont fölhívnám a figyelmet az atipikus munkavégzés formáinak szabályozására.
Saying this does, however, correspond to an idea of European responsibility.
Azt viszont igenis jelenti, hogy Európa felelősségét hangsúlyozzuk.
however
volume_up
ám {conj.}
However, at a time of global challenges such as climate change, this is not enough.
Ám a klímaváltozáshoz hasonló globális kihívások idején ez nem elég.
The social element, however, is central for us as Social Democrats.
Ám a szociális elem számunkra, mint szociáldemokraták számára, központi jelentőségű.
However, they must also be aware of the costs of a moratorium on deep-water drilling.
Ám a mélytengeri fúrások moratóriumának költségeivel is tisztában kell lenniük.
however (also: though, all the same, still)
volume_up
mégis {conj.}
However, we are fortunate to have such a resource available to us.
Mégis szerencsések vagyunk, mert a rendelkezésünkre állnak ezek a források.
However, I voted for the internal market gas and electricity package because:
Mégis megszavaztam a belső piaci gáz- és villamosenergia-csomagot, mivel:
However, I abstained in the resolution, as a whole, against Cuba.
Összességében mégis tartózkodtam a Kuba ellen irányuló állásfoglalástól.
however
However welcome, that is certainly a very meagre result!
Bármennyire örülünk is a csomagnak, ez nyilvánvalóan meglehetősen sovány eredmény!
However strong they appear, they're rotten underneath.
Az ilyen rendszerek, bármennyire is szilárdnak tűnjenek, belülről rohadnak.
A very brief visit inside the Long Barn was, however, quite long enough.
- Bármennyire beteg vagyok is, teljesítenem kell a kötelességemet, ugyebár?
however (also: nevertheless)
However, this is a compromise which should be supported by everybody.
Mindamellett ez egy olyan kompromisszum, amelyet mindenkinek támogatnia kell.
However, we have no objection to this topic being on the agenda.
Mindamellett nincs ellenvetésünk azt illetően, hogy a téma napirendre kerüljön.
However, we must not depart from our guiding principle of solidarity.
Mindamellett nem térhetünk el vezérelvünktől, a szolidaritástól.
however
However, it fails toad dress the issue that is the focus of this hearing.
Akárhogyan is, a megbeszélés középpontjában áll még egy kényes dolog.
However Joseph did it, it makes me more determined to find out why,' Craig said.
Akárhogyan is történt, egyre kíváncsibb vagyok az okára - mondta Craig.
The idea is that we can just type this in, this kind of question in, however we think of it.
Nos az elképzelés az, hogy ezt csak úgy begépeljük, ezt a fajta kérdést, akárhogyan is fogalmazzuk meg.

Synonyms (English) for "however":

however

Context sentences for "however" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, a sufficient amount of time is required for these measures to be taken.
Ugyanakkor szükség van bizonyos időre, hogy ezeket az intézkedéseket bevezessék.
EnglishI think it is important to understand, however, the perspective of my committee.
Ámde úgy vélem, fontos megérteni az általam képviselt bizottság nézőpontját is.
EnglishHowever, in this connection, we should not throw the baby out with the bathwater.
De ezzel összefüggésben nem kellene a fürdővízzel együtt a gyereket is kiönteni.
EnglishThe precedent of taxation on savings should, however, serve as a warning to you.
A kamatadó példája ugyanakkor figyelmeztetésként is szolgálhatna az Önök számára.
EnglishThe problem, however, is with the implementation of these well-intentioned rules.
A probléma ugyanakkor ezeknek a jó szándékú szabályoknak a végrehajtását érinti.
EnglishProtections are something I must craft, however, if this scheme is to work at all.
A védelmi rendszert még ki kell alakítanom, ha működik egyáltalán az elképzelés.
EnglishHowever, very much to the contrary, as shown by this report's shameless ambition.
Éppen ellenkezőleg, ahogy ennek a jelentésnek a nem is titkolt céljai mutatják.
EnglishHowever, there are other countries where the transition has not been as smooth.
Ugyanakkor vannak olyan országok is, amelyekben az átmenet nem volt ilyen sima.
EnglishHowever, I issued the necessary statement and explained the facts of the matter.
Mindenesetre leadtam a szükséges nyilatkozatot, és elmagyaráztam a tényállást.
EnglishHowever, I am looking forward to a very animated, interesting discussion tonight.
Ugyanakkor azt gondolom, ma este nagyon élénk, érdekfeszítő vitának nézünk elébe.
EnglishHowever, this challenge also concerns Member States already in the Schengen area.
De ez a kihívás a schengeni térséghez tartozó tagállamok esetén ugyanúgy létezik.
EnglishHowever, as a British Conservative, I do remain worried about its implementation.
Mindazonáltal, brit konzervatívként, még mindig aggódom ennek végrehajtása miatt.
EnglishIn fact, however, even after that statement in July, there were new discoveries.
Még az említett júliusi nyilatkozat után is voltak újonnan felfedezett esetek.
EnglishIt is, however, one of the industries experiencing difficulties at global level.
Ugyanakkor egyike azoknak az iparágaknak, amelyek globális nehézségekkel küzdenek.
EnglishUnlike the rest of us, however, he feeds on not just humans, but vampires as well.
Nem úgy, mint mi,... ő nem csak emberekkel, hanem... vámpírokkal is táplálkozik.
EnglishShe was, however, a trifle disconcerted by the old lady's shrewd glance at her.
De az öreg hölgy állhatatosan rászegezett okos pillantása megingatta véleményében.
EnglishI should say first, however, that the plantation was in a state of pandemonium.
De először azt mondanám el, hogy teljes fejetlenség uralkodott az ültetvényen.
EnglishWedge knew, however, that sheer size and firepower did not guarantee a victory.
De Wedge tudta, hogy a méret és a tűzerő önmagában még nem szavatolja a győzelmet.
EnglishHowever, the order continued its investigation of the Mayfair Witches from afar.
Ennek ellenére a rend a távolból folytatta nyomozásait a Mayfair-boszorkányok után.
EnglishAny chink in security, any weakness, however slight, must be plugged immediately.
Egy apró rés az őrségen, bármi gond van, a legkisebb is, azonnal el kell hárítani.