"humane" translation into Hungarian

EN

"humane" in Hungarian

HU
HU

EN humane
volume_up
{adjective}

humane
We need a humane asylum and immigration policy.
Humánus menedékjogra és humánus bevándorláspolitikára van szükségünk.
. - I think that your question is absolutely valid and very humane.
. - Azt hiszem, az Ön kérdése teljes mértékben érvényes és nagyon humánus.
It is about how we can guarantee humane social development for the long term.
Arról szól, hogy miként garantálhatjuk hosszabb távon az emberiség humánus és szociális fejlődését.
humane
President Pöttering's decision was sensible and humane.
Pöttering elnök úr döntése ésszerű és emberséges volt.
It is time for a debate and a decision on the subject, which must be positive, humane and responsible.
Itt az ideje a téma megvitatásának, egy pozitív, emberséges és felelősségteljes döntés meghozatalának.
Here we have to be particularly careful and ensure that the Directive is applied in a humane way.
Ezen a területen különösen gondosan kell eljárnunk, és biztosítanunk kell, hogy az irányelvet emberséges módon alkalmazzák.
humane (also: charitable)
humane
volume_up
humán {adj.}

Synonyms (English) for "humane":

humane
human

Context sentences for "humane" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWell, Paul went about as quickly as you can go; I was certainly humane that time.
Nos, az biztos, hogy Paul egy percet sem szenvedett; nem vitás, hogy humánusan csináltam.
EnglishLike you, I am seeking the most realistic and the most humane solution.
Önökhöz hasonlóan én is a leggyakorlatiasabb és legemberségesebb megoldást keresem.
EnglishHuman, humane, handsome, noble as all hell, but child's play to recognize nonetheless.
Emberek, emberségesek, jóképűek, és fenemód fennköltek, de gyerekjáték felismerni őket.
EnglishAfter all, these women are not fighting for themselves, but for a better and more humane world.
Hiszen a nők végül is nem magukért, hanem egy jobb és emberségesebb világért küzdenek.
EnglishHe's a prisoner of war, and under the Geneva Convention, he's entitled to humane treatment!
Õ egy hadifogoly, és a Genfi Egyezmény értelmében vannak jogai.
EnglishThe people of Europe want a more humane Europe, with fewer inequalities between the Member States.
Európa népei humánusabb Európát akarnak, amelyben kevesebb a tagállamok közötti egyenlőtlenség.
EnglishHe said it was the humane thing to let her die.'
Azt mondta, az emberség is azt diktálta, hogy hagyják anyámat meghalni.
EnglishSome of what is contained in the Stockholm Programme is not liberal, and neither is it humane or far-sighted.
A stockholmi program egyes részei nem liberálisak, és sem nem humánusak, sem nem előrelátók.
EnglishSuch research must of course at all times be as humane as possible to the animals involved.
Az effajta kutatás során természetesen minden esetben a lehető legemberibb bánásmódban kell részesíteni az érintett állatokat.
EnglishChildren actually receive humane treatment.
A gyermekek valóban szeretetteljes bánásmódban részesülnek.
EnglishThese countries could possibly be encouraged to acquire next-generation, more humane anti-personnel mines.
Lehet, hogy ezek az országok rávehetők arra, hogy újgenerációs, emberségesebb gyalogsági aknákat szerezzenek be.
EnglishIt is beyond my normal call of duty, but I am humane and would not be spoken of as mean or unwilling.
Igaz, ez nem tartozik a kötelességeim közé, de nem szeretném, ha úgy emlékeznétek rám, hogy nem voltam elég segítőkész.
EnglishIn brief, that will promote a more humane life.
Röviden, ezzel humánusabb életet termetünk.
EnglishAnd I said, "Yes, like the Humane Society.
Én azt feleltem, "Igen, mint a Humane Society.
EnglishThought it was the humane thing to do.
Ez a leghumánusabb dolog amit tenni lehet veled.
EnglishIt is time to give up on the idea that it is possible to make this industrial scale commercial slaughter in any way humane.
El kell fogadnunk végre, hogy az ipari mértékű kereskedelmi célú mészárlás semmilyen módon nem tehető emberivé.
EnglishAnd he says, "Like the Humane Society?"
Ő visszakérdezett, "Mint a Humane Society?"
EnglishI want to avoid animal suffering and ensure we have humane methods of killing or at least less painful.
Szeretném elkerülni, hogy az állatoknak szenvedniük kelljen, valamint emberibb vagy legalább kevésbé fájdalmas módszereket biztosítani.
EnglishI suspect that in an institution somewhere, managed with drugs and humane restraints, I have an aunt who is at least a little like me.
Arra gondoltam, hogy talán intézetben van, ahol gyógyszerekkel kezelik, és nem is jöhet ki az épület falai közül.
EnglishShe, uh, she wanted somethin' more humane.