EN

humanly {adverb}

volume_up
humanly (also: humanely)

Context sentences for "humanly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe now have to provide the Taiwanese with all the help that is humanly possible.
A tajvaniaknak most meg kell adnunk minden emberileg lehetséges segítséget.
EnglishIn this war everyone always did miss everyone else, when it was humanly possible.
Ebben a háborúban, amikor csak emberileg lehetséges volt, senki nem talált el senkit.
EnglishDaneel received this declaration with no humanly observable reaction.
Daneel egyetlen látható emberi reakció nélkül vette tudomásul a kijelentést.
EnglishAs long as it was humanly possible, Bowman was going to carry, drag, or push Miller's body with him.
Amíg csak emberileg lehetséges, viszi, vonszolja magával Bowman holttestét.
EnglishAll the same, I think I did all that could humanly be done.
Mindazonáltal azt hiszem, mindent megtettem, ami emberileg lehetséges volt.
EnglishYou received the information from Starfleet, fed it into your computer as precisely as humanly possible.
Önök megkapták a flottától az adatainkat, betáplálták a computereikbe olyan precizitással, ahogyan csak tudták.
EnglishHer body had the same quick grace he had noticed in the Halflings and yet it was a very humanly lovely body.
Teste ugyanarról a kivételes könnyedségről árulkodott, mint a félszerzeteké, mégis emberi test volt, s hozzá szemrevaló.
EnglishIt's humanly possible that he parked the car somewhere in a lonely spot, walked back here and went to the cove.
Emberileg végeredményben elképzelhető, hogy valahol egy elhagyott helyen parkírozott, visszajött ide, és elment az öbölbe.
EnglishTo be almost humanly painful.
EnglishWe've done all that's humanly possible to look after it and be patient, I don't think anyone could accuse us of doing anything wrong.
Mindent elkövettünk, ami emberileg lehetséges, hogy gondozzuk és elviseljük; azt hiszem, senki semmilyen szemrehányást nem tehet nekünk.
EnglishThe citizens of Europe have a right to expect not just better legislation but the best legislation that is humanly possible.
Európa polgárainak nem egyszerűen ahhoz van joguk, hogy jobb jogszabályok, hanem ahhoz, hogy az emberileg elérhető legjobb jogszabályok között élhessenek.
EnglishThis will permit the funding of vital research programmes and also allow the repair of damage, wherever this can humanly and fairly be achieved.
Ez lehetővé teszi a létfontosságú kutatási programok finanszírozását és a károk helyretételét, ahol ez emberileg és tisztességesen lehetséges.
EnglishSuch a gruesome performance of sadistic behaviour is easy to condemn but hard to understand using humanly accepted parameters of societal psychology.
A szadista viselkedésnek ezt a szörnyű megnyilvánulását könnyű elítélni, de nehéz megérteni a szociálpszichológia emberileg elfogadott paramétereinek mentén.
English. - (NL) On various shores in South Asia enormous seagoing ships for scrapping are dismantled under conditions that are environmentally damaging and humanly degrading.
előadó. - (NL) Dél-Ázsia különböző partjainál hatalmas kiselejtezett óceánjárókat bontanak, környezetkárosító és emberileg megalázó módon.
EnglishIt is written in mathematical language, and the letters are triangles, circles and other geometric figures, without which means it is humanly impossible to comprehend a single word."
A matematika nyelvén van írva, és a betűi háromszögek, körök és más geometriai alakzatok, melyek ismerete nélkül lehetetlen egyetlen szót is megérteni."
EnglishYet someone must go with Amberle-someone who possesses power enough to resist the evil that will pursue her, someone who can be trusted to do everything humanly possible to protect her.
Valakinek, aki elég hatalmas szembeszállni az üldöző gonoszokkal; valakinek, akiben bízni lehet, hogy megtesz a lány védelmére mindent, amit ember tehet.
EnglishYet, on various shores in South Asia, enormous seagoing ships for scrapping are still being dismantled under conditions that are both environmentally damaging and humanly degrading.
Mégis, különböző dél-ázsiai tengerpartokon még mindig hatalmas, selejtezésre váró tengerjáró hajókat bontanak környezetkárosító és emberileg megalázó körülmények között.
English(DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, let me begin by thanking our rapporteur for doing everything that was humanly possible to arrive at this compromise.
(DE) Elnök úr, Biztos asszony, Hölgyeim és Uraim, hadd mondjak először köszönetet előadónknak, aki megtett mindent, ami emberileg lehetséges volt, hogy elérjük ezt a kompromisszumot.

Synonyms (English) for "human":

human
humane
humanity