"hydrocarbon" translation into Hungarian

EN

"hydrocarbon" in Hungarian

See the example sentences for the use of "hydrocarbon" in context.

Context sentences for "hydrocarbon" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is not to say that the country's hydrocarbon resources are not important.
Ez nem azt jelenti, hogy az ország szénhidrogénforrásai nem fontosak.
English- the end uses of the mixtures of water-hydrocarbon-solid matter.
+ a víz-szénhidrogén-szilárd anyag keverék végső felhasználása.
EnglishThat includes hydrocarbon extraction in that context.
Ebben az összefüggésben ide tartozik a szénhidrogének kitermelése is.
English(RO) Madam President, it is already well known that global hydrocarbon reserves are close to running out.
(RO) Tisztelt elnök asszony! Már közismert, hogy a világ szénhidrogén-tartalékai hamarosan kimerülnek.
EnglishThis agreement will, in practice, result in the two countries sharing a hydrocarbon-rich area.
Ez a megállapodás a gyakorlatban azt eredményezi, hogy a két ország megosztozik egy szénhidrogénekben gazdag térségen.
EnglishHydrocarbon, golconda, phlogiston, whatever the hell they called it, and voila, Marie Curie invents X rays.
Szénhidrogén, golkonda, phlogiszton vagy mi az ördög; és akkor voil, Marie Curie már fel is találta az X-sugarakat.
EnglishIt is estimated that about a fifth of the world's undiscovered hydrocarbon resources are located in the Arctic region.
Becslések szerint a Föld feltáratlan szénhidrogénkészletének közel egyötöde az Északi-sarkvidéken található.
EnglishCCS extracts and buries the carbon from any hydrocarbon source rather than allowing emissions to enter the atmosphere.
A CET bármely szénhidrogén forrásból elkülöníti, majd tárolja a szént, azaz nem engedi, hogy a légkörbe kerüljön.
EnglishHowever we cannot allow Russia to bully its neighbours and use its hydrocarbon resources as a diplomatic weapon.
Nem engedhetjük meg viszont azt, hogy Oroszország terrorizálja szomszédait, szénhidrogén-forrásait pedig diplomáciai fegyverként használja.
EnglishSubject: Authorisation from the Turkish Government for hydrocarbon prospecting within the exclusive economic zones of EU Member States
Tárgy: A török kormány szénhidrogén-kutatásra vonatkozó engedélye az EU-tagállamok kizárólagos gazdasági övezetein belül
EnglishIn addition, manufacturers are switching from two-stroke engines to four-stroke engines so that the hydrocarbon limits can generally be maintained.
Ezen kívül, a gyártók most állnak át a kétütemű motorokról a négyüteműekre, így a szénhidrogén határértékeket általában is fenn lehet tartani.
EnglishWe may need to prospect for fuels, but with the big converter that's no problem, any kind of hydrocarbon will do--even cellulose.
Elképzelhető, hogy új üzemanyag-lelőhely után kell majd néznünk, de a nagy konverter birtokában ez nem gond, bármilyen szénhidrogén megteszi, még a cellulóz is.
EnglishEnsuring regular, reliable supplies of ample Turkmen hydrocarbon resources will diminish Europe's current overdependence on Russia.
A bőséges türkmén szénhidrogénleletek folyamatos és megbízható forrásként való biztosításával mérsékelheti Európának Oroszországtól való túlzott mértékű függését.
EnglishThe Arctic is, geopolitically, a very important region, containing an estimated one fifth of the world's undiscovered hydrocarbon resources.
Az Északi-sarkvidék geopolitikai szempontból nagyon fontos régió, hiszen becslések szerint a világ feltáratlan szénhidrogénkészletének egyötöde itt található.
EnglishWhen the engine is running at a constant (rpm) speed the hydrocarbon content of the gases entering the bag shall be measured continuously until the bag has been filled.
Állandó motor-fordulatszám mellett folyamatosan meg kell határozni a zsákba beáramló gázok szénhidrogén-tartalmát, mindaddig míg a zsák meg nem telik.
EnglishAs I have said, the manufacturers of two-wheelers cannot adhere to the tight limits already in existence for hydrocarbon emissions with conventional two-stroke engines.
Amint elmondtam, a kétkerekű járművek gyártói a hagyományos kétütemű motorokkal nem tudják betartani a már létező szigorú szénhidrogénkibocsátási határértékeket.
EnglishThe bags shall be so conditioned, particularly with regard to hydrocarbons, that hydrocarbon losses over a period of 20 minutes do not exceed 2 % of the initial content.
A zsákokat, különösen a szénhidrogénekre való tekintettel, úgy kell előkezelni, hogy a szénhidrogén-veszteség egy 20 perces időszak alatt az eredeti tartalom 2 %-ánál kevesebb legyen.

Other dictionary words

English
  • hydrocarbon

Have a look at the English-Portuguese dictionary by bab.la.