"hydrogen" translation into Hungarian

EN

"hydrogen" in Hungarian

EN hydrogen
volume_up
{noun}

1. chemistry

hydrogen
volume_up
hidrogén {noun}
It may also contain small amounts of hydrogen and hydrogen sulfide.)
Tartalmazhat kismennyiségű hidrogént és hidrogén- szulfidot is.)
Put more simply, this involves the use of hydrogen through combustion.
Egyszerűbben megfogalmazva, ez a hidrogén elégetéssel történő felhasználását jelenti.
The use of hydrogen as a fuel for cars has progressed greatly in terms of development.
Jelentős fejlődés történt a hidrogén gépjárművekben üzemanyagként való felhasználása terén.

Synonyms (English) for "hydrogen":

hydrogen

Context sentences for "hydrogen" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWithout appropriate infrastructure, hydrogen powered vehicles will remain unitary.
A megfelelő infrastruktúra nélkül a hidrogénüzemű járművek kivételesek maradnak.
EnglishWe see that the stage is set for hydrogen vehicles to be ready for the market.
Azt látjuk, hogy a hidrogénüzemű gépjárművek piacéretté tételéhez a háttér megvan.
EnglishIn Canada and the USA, the importance of hydrogen was recognised as far back as 2002.
Kanadában és az Egyesült Államokban már 2002-ben felismerték ennek fontosságát.
EnglishSo far there are only about 40 hydrogen filling stations in the whole of Europe.
Ez idáig egész Európában csak mintegy 40 hidrogéntöltő állomás létesült.
EnglishThe mycelium is producing enzymes -- peroxidases -- that break carbon-hydrogen bonds.
A micélium enzimeket termel, – peroxidátokat, - ami lebontja a szénhidrogén-kötéseket.
EnglishWith a ramscoop to feed hydrogen to her fusion drive, she could accelerate forever.
A fúziós hajtóművet tápláló hidrogént gyűjtő torlómezővel az idők végezetéig gyorsulhat.
EnglishOne more thing - there was no mention of hydrogen as a new (or renewable) resource.
Még egy dolog - nem történt említés a hidrogénről, mint új (vagy megújuló) erőforrásról.
English(PL) Madam President, a future with hydrogen powered cars is an exciting prospect.
(PL) Elnök asszony, a jövő a hidrogénüzemű személygépkocsikkal izgalmas kilátásokat ígér.
EnglishFour atoms of hydrogen, the four points of the tetrahedron, which means the little carbon atom.
A négy hidrogénatom a tetraéder négy csúcsa, amik közrefogják a kis szénatomot.
EnglishThese figures may represent atoms carbon and hydrogen and oxygen.
Ezek az alakzatok lehet, hogy atomokat jelölnek, szent és hidrogént, meg oxigént.
EnglishWe're trying to modify photosynthesis to produce hydrogen directly from sunlight.
Megpróbáljuk módosítani a fotoszintézist, hogy közvetlenül a napfényből állítsunk elő hidrogént.
EnglishIt consists primarily of hydrogen with various small amounts of methane, ethane, and propane.)
Elsősorban hidrogénből, mellette kis mennyiségű metánból, etánból és propánból áll.)
EnglishOur focus was on the issue of labelling hydrogen powered vehicles.
Emellett a hidrogénüzemű járművek címkézésének kérdésére összpontosítottunk.
EnglishI ran the onboard hydrogen tank nearly empty, Peerssa explained.
A fedélzeti hidrogéntartályt majdnem teljesen kiürítettem magyarázta Peerssa.
EnglishHeavy water is water in which the hydrogen atoms have been replaced with deuterium.
Olyan víz, amelyben a hidrogénatomokat deutériumra cserélték.
EnglishThe EU Seventh Framework Programme allocated EUR 800 million for research into hydrogen technology.
Az EU Hetedik Keretprogramja 800 millió eurót szánt a hidrogéntechnológia kutatására.
EnglishThe symbols inside may be four hydrogen atoms next to a helium atom.
A jelek benne pedig talán négy hidrogénatom egy héliumatom mellett.
EnglishFuel cells and hydrogen technologies have the potential to contribute significantly towards these goals.
Az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiák jelentősen hozzájárulnak e célokhoz.
EnglishI have a son, repeated the man who could design hydrogen bombs.
- Fiam van... - ismételte a férfi, aki hidrogénbombát tudott tervezni.
EnglishThe couple had supposedly given secrets about how to make a hydrogen bomb to another country.
A pár állítólag elárulta egy másik országnak azt a titkot, hogy hogyan készül a hidrogénbomba.