"to include" translation into Hungarian

EN

"to include" in Hungarian

EN to include
volume_up
[included|included] {verb}

The existing Race Directive does not include such an opt-out.
A hatályos faji irányelv nem tartalmaz ilyen kívülmaradási lehetőséget.
The report will also include reactions to several proposals in the existing report.
A jelentés reakciókat is tartalmaz számos, a jelenlegi jelentésben szereplő javaslatra.
The sampling system does not include a fractionating device.
A mintavevő rendszer nem tartalmaz frakcionáló készüléket.
The package will include a requirement for the plan to be reviewed in three years.
A csomag magában foglal majd egy előírást a terv háromévenkénti felülvizsgálatára vonatkozóan.
This refund will include any costs you paid to have the item delivered to you.
A visszatérítés minden olyan költséget magában foglal, melyet Ön a termék kézbesítéséért kifizetett.
Quite the opposite, in fact, for a great many social democratic aspects have been included.
Éppen ellenkezőleg, igen sok szociáldemokrata vonatkozást is magában foglal.
All persons of retiring age who continue to work on the holding are included in the farm labour force.
Minden nyugdíjas korú személy, aki tovább dolgozik az üzemben beleszámít a mezőgazdasági munkaerőbe.
All hens which have started to lay are included, whether the eggs are for consumption or for breeding.
Minden tyúk, amely már megkezdte a tojást beleszámít, függetlenül attól, hogy a tojásokat emberi fogyasztásra vagy tenyésztésre szánják.
to include (also: to imply, to reckon in)
to include
Includes all of the slides in your slide show.
Minden diát belevesz a diavetítésbe.

Context sentences for "to include" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is also important to increasingly include Russia in the transatlantic dialogue.
Fontos továbbá Oroszország egyre szorosabb bevonása a transzatlanti párbeszédbe.
EnglishThe strategy should also include measures to promote the well-being of families.
A stratégiának a család jóllétére vonatkozó intézkedéseket is tartalmaznia kellene.
EnglishIn our view, these measures could also include the suspension of the agreement.
Véleményünk szerint az intézkedések a megállapodás felfüggesztését is jelenthetik.
EnglishThe migrants also include illegal immigrants, criminals released from prison.
A migránsok között vannak illegális bevándorlók, börtönből szabadult bűnözők is.
EnglishThese means include, for example, the establishment of an EU economic government.
Ezen eszközök közé tartozik például az uniós gazdasági kormányzás létrehozása.
EnglishThe reasons for the refusal were clearly listed and they include in particular:
Egyértelműen felsoroltuk az elutasítás okait, amelyek különösen a következők:
EnglishWe have tried to include everything that strengthens democracy in this report.
Igyekeztünk mindent belevenni ebbe a jelentésbe, ami erősítheti a demokráciát.
EnglishI sure hope your plans include coming up our way and setting up a post office.
Ugye sorra keríti a mi kis városunkat is, hogy nálunk is legyen postahivatal?
EnglishBut that did not include trying to astonish the common people with silly miracles!
De ebbe nem tartozik bele, hogy ostoba csodákkal ámítsuk az egyszerű népeket!
EnglishThese include, in particular, strengthening the legal position of producer groups.
Ide tartozik különösképpen a termelői csoportok jogállásának megszilárdítása.
EnglishSpecifies whether to include inserted background objects in the printed document.
Megadja, hogy a háttérben lévő objektumok megjelenjenek-e a nyomtatott dokumentumban.
EnglishThese include trauma and psychological conditions, which play an important role.
Ide tartozik a trauma és a pszichológiai állapotok, amelyek fontos szerepet játszanak.
EnglishYou have simply failed to include this in the strategy and I am wondering why.
Ezt egész egyszerűen nem vették bele a stratégiába, és azon gondolkodom, hogy miért.
EnglishIt is important to include all actors in society to achieve the set goals.
Fontos a társadalom minden szereplőjének a bevonása a kitűzött célok eléréséhez.
EnglishI welcome the enlargement of the euro zone to include Slovenia, Cyprus and Malta.
Üdvözlöm az eurózóna bővítését, amelynek most már Szlovénia, Ciprus és Málta is tagja.
EnglishI think the regulation's area of application must be extended to include SMS.
Úgy gondolom, hogy ki kell terjesztenünk a rendelet hatályát az SMS-ekre is.
EnglishThe next G20 will also include development as an agenda item for the first time.
Az elkövetkező G20-csúcstalálkozó napirendjén - most először - a fejlesztés is szerepel.
EnglishSelect the chapter heading level that you want to include in the selected field.
Válassza ki a kijelölt mezőbe beillesztendő fejezet címsorának szintjét.
EnglishMasterton, if, that is, one can include her at all.
Ugyanez vonatkozik Mrs. Mastertonra, mármint ha egyáltalán számításba jöhet.
EnglishFor its tasks include sabotage, extortion, kidnapping, and assassination.
Mert feladatai közé tartozik a szabotázs, kínzás, emberrablás és gyilkosság is.