"instrumental" translation into Hungarian

EN

"instrumental" in Hungarian

EN instrumental
volume_up
{adjective}

instrumental (also: contributory, contributive)
instrumental (also: contributory)
instrumental
What is that instrumental with all the burbling guitars?
Mi ez a hangszeres zene bugyborékoló gitárjaival?
At the very top you find the uniformly random sequence, which is a random jumble of letters -- and interestingly, we also find the DNA sequence from the human genome and instrumental music.
A legtetején látjuk az egyenletesen véletlen sorozatot, ami a betűk véletlen összevisszasága -- és érdekes módon itt találjuk az emberi faj DNS-sorrendjét és a hangszeres zenét is.
instrumental

Context sentences for "instrumental" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe was obnoxious and vain; I was instrumental in expelling him from the shee.
Ellenszenves volt és hiú; nagy részem volt benne, hogy száműzték a kastélyból.
EnglishI believe that we should also be instrumental in ensuring that this is possible.
Meggyőződésem: ahhoz, hogy ezt lehetővé tegyük, nekünk is gyakorlatiasnak kell lennünk.
EnglishThe EU's 'green diplomacy' was largely instrumental in achieving this positive result.
Az EU ún. "zöld diplomáciája” nagyban hozzájárult ezen pozitív eredmény eléréséhez.
EnglishMusicians and actors were instrumental in releasing the green economy wave.
A zenészek és színészek hozzájárultak a zöld gazdasági hullám elindításához.
EnglishKindly allow me to give credit to the instrumental role Jordan is playing in this regard.
Engedjék meg, hogy elismeréssel adózzam Jordániának az ezen a téren játszott jelentős szerepéért.
EnglishInitiative is very instrumental in achieving the European market in non-harmonised funds.
A kezdeményezésnek jelentős szerepe van a nem harmonizált alapok európai piacának megvalósításában.
EnglishIt turned out to be absolutely instrumental many decades later in proving Fermat's Last Theorem.
Abszolút hasznosnak bizonyult néhány évtizeddel később, Fermat utolsó tételének bizonyításánál.
EnglishCharleston had been instrumental in purging them out of SIS, but Whitehall wasn't quite his patch.
Charleston ügyesen kigyomlálta őket a SIS-ből, de a Whitehall már jóval kényesebb terep volt.
EnglishThe Baltic Strategy has been instrumental in opening up the prospect of macro-regions.
A balti-tengeri stratégia nagyon hasznosnak bizonyult a makrorégiók kilátásainak megnyitása szempontjából.
EnglishLeasing is one of the most common forms of instrumental financing.
Az eszközfinanszírozás egyik leggyakoribb módja a lízing.
EnglishI agree that 2008 was instrumental and that those responsible have risen to this occasion.
Egyetértek azzal, hogy 2008. korszakalkotó év volt, és a döntéshozók fel tudtak nőni a feladat nagyságához.
EnglishBut such efficiency has to be seen as an instrumental good.
Azonban az ilyen hatékonyságot előnyös eszköznek kell tekinteni.
EnglishTwo events were instrumental in reversing the emerging trend.
A trendek megfordításában két eseménynek volt nagy szerepe.
EnglishThe help offered and the solidarity expressed by the EU will also be instrumental in achieving this recovery.
Az EU által kínált segítség és szolidaritás ugyancsak eszközül szolgál ehhez a felépüléshez.
EnglishIn this case, at these islands, you know, corals are instrumental-quality recorders of change in the water.
Tehát ezeknél a szigeteknél a korallok képesek a műszerek minőségével megegyező adatokat rögzíteni.
English(IT) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I am truly astounded by the instrumental tone of this debate.
(IT) Elnök asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim, őszintén meglep a vita hangneme.
EnglishWe felt and still do now that this budget must play an instrumental role in the management of the crisis.
Úgy éreztük, és most is úgy érezzük, hogy ennek a költségvetésnek hozzá kell járulnia a krízis kezeléséhez.
English'It was who was instrumental in deciding that you ought to be allowed to accompany Dajeil Gelian to Telaturier,' it said, rising.
- Annak idején magam jártam közben, hogy elkísérhesd Dajeil Geliant a Telaturier-re.
English[Soft instrumental music] CARL: Faster, please.
Erdélyben végre megtalálhatod a választ arra, amit keresel.
EnglishAs has been said already, Turkey, I am sure, could be very instrumental from this point of view.
Mint ahogy az már elhangzott, Törökország, és ebben biztos vagyok, ebből a szempontból nagyon hasznos szerepet tölthet be.