"internal energy" translation into Hungarian

EN

"internal energy" in Hungarian

EN internal energy
volume_up
{noun}

internal energy
I want the European Council to endorse these priorities and, in particular, make a clear commitment to completing our internal energy market by 2014.
Azt kívánom, hogy az Európai Tanács erősítse meg ezeket a prioritásokat, és különösen, egyértelműen kötelezze el magát belső energia-piacunknak 2014-re történő kiépítése iránt.

Similar translations for "internal energy" in Hungarian

internal adjective
intern noun
energy noun
Hungarian

Context sentences for "internal energy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirst of all, it must implement legislation on the internal energy market.
Először is végre kell hajtani a belső energiapiacra vonatkozó jogszabályokat.
EnglishAn essential piece in the puzzle is the liberalisation of the internal EU energy market.
A kirakó fontos elemét képezi az EU belső energiapiacának liberalizálása.
EnglishAn important item in the agenda was the question of liberalisation of the internal energy market.
A napirend fontos pontja volt a belső energiapiac liberalizációjának kérdése.
EnglishAn internal energy market needs better interconnection between national power networks.
A belső energiapiac jobb összekapcsolásokat igényel a nemzeti villamosenergia-hálózatok között.
EnglishThis would therefore also involve influencing Russia's internal energy policy by example.
Következésképpen ez Oroszország belső energiapolitikájának befolyásolását is magában foglalná.
EnglishThe establishment of a complete internal energy market is a necessity.
Szükségünk van arra, hogy kialakuljon a teljes belső energiapiac.
EnglishIt is of course important to link the climate protection strategy with the internal market for energy.
Természetesen fontos összekötni az éghajlatvédelmi stratégiát a belső energiapiaccal.
EnglishWe must eliminate all barriers and create a genuine internal market in renewable energy.
Ki kell iktatnunk az akadályokat, és létre kell hoznunk a megújuló energiaforrások valódi belső piacát.
EnglishOur package will complement the proposals presented last year on the energy internal market.
Csomagunk kiegészíti a tavaly az energia belső piacával kapcsolatban előterjesztett javaslatainkat.
EnglishIn creating an internal energy market, the Community has undertaken to speak with one voice.
A belső energiapiac létrehozásával összefüggésben a Közösség elkötelezte magát az egységes fellépés mellett.
EnglishIt is very important that we conclude the debate on the internal energy market during this legislature.
Nagyon fontos, hogy még ebben a törvényhozási ciklusban lezárjuk a belső energiapiacról folyó vitát.
EnglishInterconnection between national networks is the first step towards a single internal energy market.
Az egységes belső energiapiac megteremtése felé vezető úton az első lépés a nemzeti hálózatok összekapcsolása.
EnglishFirstly, how could one have a common external energy policy without a common internal energy policy?
Először is, hogyan lehetne közös külső energiapolitikánk úgy, hogy közben nincs közös belső energiapolitikánk?
EnglishSecondly, a single internal energy market must be established, as well as a renewable energy market.
Másodszor egy egységes belső energiapiacot kell létrehozni, valamint létre kell hozni a megújuló energia piacát.
EnglishDevelopment of the energy infrastructure plays a key role in ensuring the internal energy market's operation.
Az energia-infrastruktúra fejlesztése kulcsfontosságú szerepet játszik a belső energiapiac működtetésében.
EnglishIt means a working internal market in energy for the European Union; it means solidarity and support on many sides.
Egy működő belső energiapiacot az Európai Unió számára; szolidaritást és támogatást több oldalról is.
EnglishThe tool to achieve this goal is the third internal energy market package for gas and electricity.
Ennek a célnak az elérésére szolgáló eszköz a földgázra és villamosenergiára vonatkozó harmadik belső energiapiaci csomag.
English(PL) Mr President, plans for the internal market in energy and gas are on the agenda for the forthcoming Council.
(PL) Elnök úr! Az energia és gáz belső piacára vonatkozó tervek szerepelnek a következő Tanács napirendjén.
EnglishWe need a proper internal market for energy in Europe and this will only be achieved on the basis of cooperation.
Nekünk megfelelő belső energiapiacra van szükségünk Európában, és ez csak az együttműködés alapján érhető el.
EnglishWith this package, we can finally hope to complete the liberalisation of the internal energy market within the EU.
Ezzel az intézkedéscsomaggal végre reménykedhetünk az EU belső energiapiaca liberalizálásának befejeződésében.