"intrinsic" translation into Hungarian

EN

"intrinsic" in Hungarian

EN

intrinsic {adjective}

volume_up
intrinsic (also: inner, internal, inward, interior)
Culture has intrinsic value in our liberal democracies. It enriches peoples' lives.
A kultúrának belső értéke van liberális demokráciáinkban: gazdagítja az emberek életét.
It's an approach built much more around intrinsic motivation.
Ez a felfogás inkább a belső motivációk köré épül.
This is pretty close to intrinsic beauty.
Ez elég közel áll a belső szépséghez.
intrinsic (also: actual, genuine, proper, real)
Admittedly they are enriched more by our kind intentions than by their intrinsic worth.
Igaz, ezen ajándékokat inkább a jó szándékunk teszi értékessé, mintsem a valódi áruk.
Voluntary work is the product of intrinsic motivation and pure altruism, which are values that cannot be overestimated.
Az önkéntes munka a belső motiváció és a valódi altruizmus terméke, amely értékeket nem lehet eléggé értékelni.
The institutions' transparency and the clarity of their representatives' actions should be an intrinsic element of real and genuine democracy.
Az intézmények átláthatósága és képviselőik tetteinek tisztasága a valódi demokrácia szerves része kellene, hogy legyen.
Yes, the euro is a success, and yet it reveals some of our intrinsic failings.
Igen, az euro siker és mégis néhány lényeges kudarcunkra világít rá.
(PL) Mr President, symbols such as a flag, an anthem, a common currency and holidays are intrinsic features of statehood.
Az olyan jelképek, mint a zászló, a himnusz, a közös valuta és az ünnepek, az államiság lényeges vonásai.

Synonyms (English) for "intrinsic":

intrinsic

Context sentences for "intrinsic" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishVendetta and clan warfare were intrinsic to the Ulfish soul.
A vérbosszú és a klánok közötti háborúskodás hozzátartozott az ulf lélekhez.
EnglishAfter almost 50 years of existence, the European Baccalaureate has indeed acquired a high intrinsic value.
Fennállásának közel 50 éve alatt az európai érettségi komoly elismertségre tett szert.
EnglishI have not heard anyone in the Chamber as yet cast doubts on the intrinsic integrity of that report.
Nem hallottam, hogy a Parlamentben eddig bárki is kétségbe vonta volna a jelentés megalapozottságát.
EnglishThe oppression of women, after all, is an intrinsic part of Islam.
A nők elnyomása végső soron az iszlám szerves része.
EnglishStill, Daneel, have you considered whether this might not be totally intrinsic to human nature?
Az még sosem jutott eszedbe, Daneel, hogy mindez nem tartozik hozzá teljes egészében az emberi természethez?
EnglishIn the European Union, religious freedom and freedom of expression are intrinsic to our European identity.
Az Európai Unióban a vallásszabadság és a véleménynyilvánítás szabadsága az európai identitás lényege.
EnglishA woman's dignity is intrinsic to her person.
Egy nő méltósága személyiségének lényegi eleme.
EnglishWe always assumed the cause was intrinsic.
Mindig azt gyanítottuk, hogy az ok belülről fakad.
EnglishIt has called for greater political reform, and respect for human rights is an intrinsic part of the EU partnership with Egypt.
Fokozottabb politikai reformra szólított fel, és az emberi jogok tiszteletben tartása az EU és az Egyiptom közötti partnerség szerves része.
EnglishWhat backed the money was not gold or some- thing of intrinsic value, but rather the collective belief that money had value because it had to have such value.
A pénz mögött nem arany vagy valamiféle valóságos érték bújik meg, inkább a kollektív hit, hogy a pénznek értéke van.
EnglishThe transparency of the institutions, their functioning and the decisions made by their representatives should be an intrinsic part of democracy.
Az intézmények átláthatóságának, működésüknek és a képviselőik által hozott döntéseknek a demokrácia szerves részét kell képezniük.
EnglishFirstly, their intrinsic value in the recreation of cultural templates and in contributing to the construction of a common European identity.
Először is, a kulturális sablonok újjáalkotásában rejlő sajátos értékük és a közös európai identitás kialakításához történő hozzájárulásuk által.
EnglishIf new Member States get injured by this crisis more than their intrinsic weaknesses warrant, the effects would be bad for the Union as a whole.
Ha az új tagállamokat olyan mértékben sújtja a válság, hogy eleve gyenge helyzetük azt már nem bírja el, az az egész Unióra nézve csapást jelentene.
EnglishThe adoption of this draft directive will finally allow patient mobility, an element intrinsic to citizen mobility, to be added to a legal text.
Ezen irányelvtervezet elfogadása végre lehetővé teszi, hogy a jogi szövegbe bekerüljön a betegek mobilitása, amely a polgárok mobilitásának elválaszthatatlan része.
EnglishWe should also take into consideration that piracy, counterfeiting or data violation are not intrinsic to this type of commerce, but rather adaptations of old practices.
Azt is figyelembe kell vennünk, hogy a kalózkodás, a csalás, vagy az adatokkal való visszaélés nem az effajta kereskedelem sajátja, sokkal inkább a régi gyakorlatok alkalmazása.