EN

to involve [involved|involved] {verb}

volume_up
to involve (also: to entail)
European fisheries policy is a hot potato, because it involves so many powerful national interests.
A halászati politika kényes ügy, mivel számos erőteljes nemzeti érdeket magába foglal.

Context sentences for "to involve" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSince I was already pretty much dressed this didn't involve much inconvenience.
Mivel egyébként is ki voltam öltözve, ez nem okozott különösebb kényelmetlenséget.
EnglishI gather you intend to involve yourself in that particular reshaping, if you can.
Ha jól sejtem, szeretnél részt venni ebben az újraformálódásban, ha lehet.
EnglishIt was able to lead the negotiations, call a vote and involve the Member States.
Levezethette a tárgyalásokat, szavazást kezdeményezhetett és bevonhatta a tagállamokat.
EnglishThe problems with SIS II do not involve the infrastructure that it shares with VIS.
A SIS II.-vel kapcsolatos problémák nem érintik a VIS-szel megosztott infrastruktúrát.
EnglishPhysical exercise can simply involve walking for at least half an hour a day.
A testgyakorlás lehet csak annyi, hogy naponta legalább fél órát sétálunk.
EnglishWe need to communicate and therefore raise awareness so as to involve civil society.
Tájékoztatás és ismeretterjesztés révén kell bevonnunk a civil társadalmat.
EnglishIt can quite often involve nursing care and various aspects of child development.
Gyakran az ápolási ellátást és a gyermeknevelés számos vonatkozását is magában foglalja.
EnglishTherefore, we ought to involve unions here to protect the interests of our people.
Ezért ezen a ponton az emberek védelme érdekében a szakszervezeteket is be kell vonnunk.
EnglishThis could involve agriculture, but anyway, it is going to enhance whatever we do.
Ez a mezőgazdaságra is kiterjedhetne, de mindenképpen javulást hozna, bármit is teszünk.
EnglishNeither does the strategy involve new resources being injected into the area.
Ugyancsak nem célja a stratégiának, hogy újonnan bevont forrásokat pumpáljon a térségbe.
EnglishThe first would involve drastically reducing its dependence on Russia for energy.
Az első: drasztikusan csökkentjük Oroszországtól való függésünket az energiaellátás terén.
EnglishThe transfer of ownership of joint stock companies may involve the transfer of shares.
Tulajdonosváltás részvénytársaságnál a részvények átruházásával történhet.
EnglishWe hope that it will also involve the active cooperation of other members of the WTO.
Reméljük, ez majd más WTO-tagok aktív együttműködését is maga után vonja.
EnglishThat would involve agreement on the status of Abkhazia and South Ossetia.
Ez kiterjed az Abházia és Dél-Oszétia jogállásáról szóló megállapodásra is.
EnglishSuch checking may in particular involve the use of an electronic network.
Ez az ellenőrzés egy elektronikus hálózat felhasználásával is elvégezhető.
EnglishOf course, this will involve additional costs in terms of the European Parliament's budget.
Természetesen ez további költségeket jelent az Európai Parlament költségvetésében.
EnglishThe consultation will also involve the companies affected, the authorities and so forth.
A konzultációban az érintett társaságok, a hatóságok stb. szintén részt vesznek majd.
EnglishWhy involve yourself in a story that was imaginary and that didn't concern you anyway?
Miért keverednél egy talán csak képzelt történetbe, amelyhez semmi közöd?
EnglishFrom a banking point of view these other transactions only involve transfers.
Banki szempontból ezek az egyéb ügyletek kizárólag transzferügyletek
EnglishIt seems to me absolutely essential to involve women in the dialogue.
Számomra abszolút lényegesnek tűnik, hogy bevonjuk a nőket is a párbeszédbe.