EN

issue {noun}

volume_up
Indeed, it is not only a human rights issue, but is a criminal law issue in the first instance.
És nemcsak emberi jogi kérdés, hanem elsősorban büntetőjogi kérdés.
That issue is now on the table; it is serious, it is unresolved.
Ez a kérdés van most napirenden; komoly kérdés és megoldatlan kérdés.
The issue at stake this evening, the only issue that counts at the moment, is that of Article 186.
Ma az a kérdés, az egyetlen kérdés, ami e pillanatban számít, a 186. cikk.
issue (also: affair, business, case, cause)
The one issue that seems to be missing here is the role of the private sector.
Úgy tűnik, hogy az állásfoglalásból kimaradt a magánszektor szerepének kérdése.
I believe that on such an issue as this no one is or can be completely truthful.
Úgy hiszem, az ilyen témáról senki sem a teljes igazságot mondja: nem is mondhatja.
If the majority wants to tackle this issue from that perspective, that is fine.
Ha a többség ebből a szempontból szeretne foglalkozni a kérdéssel, úgy is jó.
The next issue is the question of further progress with regard to legislation.
A következő téma a jogszabályok tekintetében elért előrehaladás kérdése.
The issue highlighted by this document is, rather, its relationship to security.
A dokumentum által hangsúlyozott téma inkább a biztonsággal való kapcsolata.
The issue then was the Northern Gas Pipeline from Russia to Germany.
A téma akkor az Oroszországból Németországba vezető északi gázvezeték volt.
Let me also briefly mention the issue of pollutant emission control.
Röviden szeretnék kitérni a szennyezőanyag-kibocsátás szabályozás kérdésére is.
These permits are valid for five years from their date of issue.
Ezek az engedélyek a kibocsátás dátumától számítva öt évig érvényesek.
ACCRINT(issue; first interest; settlement; rate; par; frequency; basis)
ACCRINT(kibocsátás; első kamat; visszafizetés; ráta; par; gyakoriság; alap)
A bit like inflation: you over-issue currency, you get what you see, declining prices.
Kicsit olyan, mint az infláció: túl sok valutát adunk ki, és az eredmény a csökkenő árak.
The issue of the seized Thracian property has been discussed on numerous occasions by both countries, including at the highest level and in working groups, but without any result.
A lefoglalt trák tulajdon kérdését számos alkalommal megtárgyalta mindkét ország, legmagasabb szinten és munkacsoportokban is, eredmény azonban nem született.
Ha utód születik, legyen Istentől."
Weir maga utód nélkül halt meg.
This area is reserved for the details of the certification by the competent body (certification legend, stamps, signatures, date and place of issue, etc.).
Ez a terület az illetékes testület által kiadott igazolás adatai (jelmagyarázat, bélyegző, aláírások, kiadás helye és ideje stb.) számára van fenn tartva.
The study has not yet been finalised, but is under way, and there are still a number of technical issues to be cleared up before it is totally ready for publication.
A tanulmányt még nem véglegesítették, de folyamatban van, azonban a végleges kiadás előtt még számos technikai kérdést kell tisztázni.
But for me the big issue is number 6: the allocation basis; in other words, ATK versus RTK.
A nagy kérdés azonban számomra a hatos pont: a kiosztás alapja, vagyis ATK kontra RTK.
Parliament will not decide on these issues that are said to be urgent.
A végeredmény az lesz, hogy a Parlament nem fog döntést hozni ezekben a sürgősnek mondott kérdésekben.
The conclusion is sad: the lack of interest in gender issues is equalled only by the lack of political will for effective common regulations in the labour market.
A végeredmény szomorú: a nemi kérdésekkel szembeni érdektelenséghez csak a hatékony közös munkaerő-piaci szabályozásra való politikai akarat hiánya mérhető.
We have reached agreement with the Council and the Commission on many issues and I hope that the compromises which have been worked out will yield a favourable end result.
Sok kérdésről megállapodtunk a Tanáccsal és a Bizottsággal, és remélem, hogy az általunk kidolgozott kompromisszumokból kedvező végeredmény alakul ki.
Nine days from now, after a hundred and thirty-eight years, the final issue hits the stands.
Mához kilenc napra, százharmincnyolc évi megjelenés után, az utolsó szám kerül a standokra.
issue (also: chop, jaws, mouth)
issue (also: egress, exit, outlet)
The next issue will be published in 2009.
A következő kiadvány 2009-ben fog megjelenni.
This new publication records the most important results obtained for complainants, and highlights the main policy issues dealt with over the past year.
Ez az új kiadvány tartalmazza a panaszosok számára elért legjelentősebb eredményeket, és rávilágít a múlt év fő politikai kérdéseire.
The new publication contains the most significant results achieved by complainants, and highlights the main political issues examined during the past year.
Ez a kiadvány tartalmazza a panaszosok számára elért legjelentősebb eredményeket, és rávilágít a múlt év fő politikai problémáira.
issue (also: output)
issue (also: specimen)
There is one major source of debate, the support for the Nabucco issue.
Egy komoly vitapont van, a Nabucco-kérdés támogatása.

Context sentences for "issue" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf we do not put this issue on the agenda, it will soon make its own way there.
Ha ezt a kérdést nem vesszük napirendre, hamarosan maga harcolja ki az utat oda.
EnglishDuring the process, there was always a blocking minority on some issue or other.
A folyamat során egyik vagy másik kérdésben mindig volt egy akadályozó kisebbség.
EnglishThe issue of debt, Rhulad responded, ignoring the prince, is no longer relevant.
Az adósság témája felelte Rhuland, a hercegre ügyet sem vetve már lényegtelen.
EnglishBecause of the great interest shown in this issue, we doubled the speaking time.
A kérdéssel kapcsolatos nagy érdeklődés miatt megkétszereztük a felszólalási időt.
EnglishTo date, however, we have allowed ourselves to be easily divided on this issue.
Ezidáig azonban engedtük, hogy könnyedén megosszanak bennünket ebben a kérdésben.
English- Madam President, this is perhaps the most difficult issue for a free society.
- Elnök asszony, egy szabad társadalom számára talán ez a legnehezebb probléma.
EnglishThat said, the question of the EMF could not solve the urgent issue of Greece.
A fentiek fényében az EMF kérdése nem tudná megoldani Görögország sürgető ügyét.
EnglishFor many, the issue of wine is as close to a cultural issue as language itself.
Sokak számára a bor éppoly közel áll a kulturális kérdéshez, mint maga a nyelv.
EnglishAnother concern is the neutrality of the Internet and the issue of limiting access.
A másik aggodalmat az internet semlegessége és a korlátozott hozzáférés jelenti.
EnglishI'm certain Wyatt Porter would issue you a per-mit to carry a concealed weapon.
Biztos vagyok benne, hogy Wyatt Porter bármikor kiadná az engedélyt egy fegyverre.
EnglishFinally, President-in-Office, I would like to mention the data protection issue.
Végezetül, hivatalban lévő elnök úr, szeretném megemlíteni az adatvédelem kérdését.
English(MT) Mr President, on the immigration issue, we expect three things tomorrow.
(MT) Elnök úr! A bevándorlás kérdésével kapcsolatban három dolgot várunk holnap.
EnglishThe issue of immigration is urgent, though, and a two-year period is too long.
Ugyanakkor a bevándorlás kérdése sürgető, és a két esztendős határidő túl hosszú.
EnglishFinally, the issue of energy security once again demands our urgent attention.
Végezetül pedig ismét sürgősen foglalkoznunk kell az energiabiztonság kérdésével.
EnglishFirst, there is the issue of health care, which we have just been talking about.
Először, ott van az egészséggondozás kérdése, amiről nem sokkal ezelőtt beszéltünk.
EnglishI hope that the Commission will also present proposals on that issue next year.
Remélem, hogy jövőre ezzel kapcsolatban is nyújt majd be javaslatokat a Bizottság.
EnglishI hope that the Commission will consider this issue and suggest a solution to it.
Remélem, hogy a Bizottság fontolóra veszi ezt a problémát és megoldást javasol rá.
EnglishIt is therefore an issue that should be discussed with the Euromed countries.
Ez tehát olyan kérdést jelent, amelyet az Euromed országokkal kell megvitatnunk.
EnglishThe Council will also follow closely the work on this issue in the ITRE Committee.
A Tanács ebben a kérdésben folyamatosan tájékozódik az ITRE Bizottság munkájáról.
English(DE) Madam President, I think it is very important that we discuss this issue.
(DE) Elnök asszony, azt hiszem, nagyon fontos, hogy megbeszéljük ezt a kérdést.