EN

item {noun}

volume_up
item (also: dot, full stop, period, pip)
The next item is the Commission statement on the pharmaceutical products package.
A következő napirendi pont a Bizottság nyilatkozata a gyógyszerészeti csomagról.
The next item is the Commission statement on the eavesdropping scandal in Bulgaria.
A következő pont a Bizottság nyilatkozata a lehallgatási botrányról Bulgáriában.
The next item is the Commission statement on freedom of information in Italy.
A következő pont a Bizottság nyilatkozata az olaszországi információszabadságról.
The next item is the one-minute speeches on matters of political importance.
A következő napirendi tétel az egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben.
The wording of item II is replaced by the following:
A II. tétel rész megfogalmazása helyébe a következők lépnek:
Yes, Mustapha Mond was saying, that's another item in the cost of stability.
Igen mondta Mustapha Mond , ez egy másik tétel a stabilitás árában.
Consumer goods are defined as any tangible movable item, with the exception of:
Fogyasztási cikk minden ingó dolog (testi tárgy), kivéve:
Rule 150 states that we may spend a maximum of 30 minutes on this item.
A 150. cikk kimondja, hogy erre a napirendre legfeljebb 30 percet szánhatunk.
The next item is one-minute speeches under Rule 150.
A következő napirendi pont a 150. cikk szerinti egyperces felszólalások.
The item on the next page was a mere squib, dated four months later.
A következő oldalt egy négy hónappal későbbi rövidke hír foglalta el.
Listed below the divorce of a TV actress and above the death of a Midwestern steel potentate was this item:
Egy tévésztár válása és egy középnyugati acélmágnás halála közé ékelve az alábbi hír szerepelt:
What we say is not just an item on the day's news if we are lucky, it is part of the democratic legislative process.
Amit mondunk, nemcsak egy hír az aznapi hírösszefoglalóban, ha szerencsések vagyunk, hanem része a demokratikus jogalkotási folyamatnak.
item (also: datum)
The first item of data is that transactions and speculation add up to between 80 and 100 times the value of the real economy.
Az első adat szerint a tranzakciók és a spekuláció a reálgazdaság értékének 80-100-szorosát teszi ki.
All items currently on the list will be removed before session load.
A listában szereplő elemek törlődni fognak a szakasz betöltése előtt.
item (also: clause, par)
item (also: par, section)

Synonyms (English) for "item":

item

Context sentences for "item" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, the limits shown in item 3.2.1.1.4 shall be replaced by the following:
A 3.2.1.1.4. pontban feltüntetett határértékek helyébe azonban az alábbiak lépnek:
EnglishOr perhaps the temple held some item of magic he could use against the wizards.
Vagy talán a templomban van valamilyen mágikus tárgy, amit használhat ellenük.
EnglishThe first one, the matter of the cabotage, seems to be a major item of this package.
Az első, a kabotázs kérdése, amely - úgy tűnik - e csomag egyik lényeges eleme.
EnglishHe ran over the list of what he must accomplish, laying out each item, one by one.
Végigfutott teendőinek listáján, egyenként vette sorra a különböző pontokat.
EnglishMyrtle had been told to put her item into one of these compartments, and she did so.
Myrtle azt az utasítást kapta, hogy a vasládát itt helyezze el az egyik rekeszben.
EnglishClick the hyperlink in the document to jump to the item that the hyperlink points to.
Kattintson a dokumentumban a hiperhivatkozásra a hivatkozott elemre való ugráshoz.
EnglishBut every item he picked up turned out to be his son's charred and melted beltbuckle.
Csakhogy minden a fia megolvadt, elszenesedett övcsatjává változott a kezében.
EnglishThe next item is the Council and Commission statements on the situation in Chad.
A következő téma a Tanács és a Bizottság nyilatkozata a csádi helyzetről.
EnglishSampling shall begin as soon as the valve has been opened as indicated in item 5.2.2.
A mintavétel a szelep nyitásával kezdődik, az 5.2.2. pontban előírtak szerint.
EnglishThis example of a joint political demand is a rare item in the EP's budgetary history.
A közös politikai igény e példája elég ritka az EP költségvetési történelmében.
EnglishThis item on the agenda is action against the exclusion and discrimination of the Gipsy.
Napirendünk témája a cigányság kirekesztése és diszkriminációja elleni fellépés.
EnglishThe next G20 will also include development as an agenda item for the first time.
Az elkövetkező G20-csúcstalálkozó napirendjén - most először - a fejlesztés is szerepel.
EnglishThe next item is the Commission statement on the referendum in Venezuela.
Következő napirendi pontunk a Bizottság nyilatkozata a venezuelai népszavazásról.
EnglishThe next item is the joint debate on the four reports dealing with taxation.
A következő téma az adózással foglalkozó négy jelentéssel kapcsolatos együttes vita.
EnglishBut heres a little item you might like to think about, if you dont know it already.
Volt idefent vagy hat héttel ezelőtt egy De Soto nevű, Los Angeles-i zsaru.
EnglishThe vote on this item will take place on Wednesday, 16 January 2008 at 12 noon.
A napirendi pontot érintő szavazást 2008. január 16-án, szerdán, déli 12 órakor tartjuk.
EnglishShe had passed many happy hours personally choosing every item in the room.
Rengeteg boldog órát töltött el minden bútordarab, berendezési tárgy kiválasztásával.
EnglishReturns the relative position of an item in an array that matches a specified value.
Kiszámítja a megadott értékkel egyező tömb egy elemének relatív helyzetét.
EnglishBoth sides have given an explanation and we shall now move on to the next item.
Mindkét oldal magyarázattal szolgált, így most továbblépünk a következő napirendi pontra.
EnglishThe next item is one-minute speeches on matters of political importance.
Következő napirendi pontunk: egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben.