"keen" translation into Hungarian

EN

"keen" in Hungarian

EN keen
volume_up
{adjective}

keen (also: crisp, crispy, cutting, eager)
volume_up
éles {adj.}
The keen wail sounded over the air, thin and terrible.
Az éles jajveszékelés vékonyka és borzalmas hangja a levegben lebegett.
Sara Schwager and Bob Schwager were conscientious and keen-eyed copy editors.
Köszönet Sara Schwagernek és Bob Schwagernek, lelkiismeretes és éles szemű szerkesztőimnek.
You put your keen mind to the task and come to the wrong conclusion.
Éles elmével elemezted a problémát, és szokás szerint bakot lőttél.
As a keen and rising illegal, this was his assignment at the time.
Akkoriban ez volt a feladata, mint lelkes és kezdő "illegálisnak".
I say this as a keen fan and observer of the Athens Olympics.
Ezt mint az athéni olimpia lelkes szurkolója és nézője mondom.
As a keen cyclist I am especially pleased by the provisions for carrying bicycles on the train.
Mint lelkes biciklista, különösen örülök a vasúti bicikliszállítással kapcsolatos rendelkezéseknek.
keen (also: active, alive, animated, breezy)
Yefrem Vishnayev watched the proceedings with keen interest but took little part.
Jefrem Visnyajev élénk érdeklőődéssel kísérte a fejleményeket, de alig vett részt bennük.
And she listened with keen attention while Jean Dupont talked of his work.
A lány élénk figyelemmel hallgatta, ahogy Jean Dupont a munkájáról mesél.
Before every tenth barrack was a flagpole with a banner snapping in the keen wind.
Minden tizedik barakk előtt zászlórúdon lobogó csattogott az élénk szélben.
Mark Gaskell -- Conway Jefferson's son-in-law, keen, ruthless, and disarmingly frank.
Mark Gaskell, Conway Jefferson veje, heves, könyörtelen és lefegyverzően nyílt
I am very grateful to the European Parliament for the keen interest it has shown in this process.
Nagyon hálás vagyok az Európai Parlamentnek azért a heves érdeklődésért, amit e folyamattal kapcsolatban tanúsított.
keen (also: ardent, eager, earnest, fervent)
volume_up
buzgó {adj.}
The Commission will, as I said, remain a keen supporter of the Fund because the Fund has achieved fantastic results, but there has been fraud and we need to deal with that fraud appropriately.
Ahogy említettem, a Bizottság továbbra is az alap buzgó támogatója marad, mivel az fantasztikus eredményeket ért el, de történtek csalások, amelyeket megfelelően fel kell tárni.
keen (also: crisp, cutting, incisive, piercing)
keen (also: caustic, crispy, eager, hot)
volume_up
hegyes {adj.}
Their keen features, from the sharply raised eyebrows to the strange pointed ears, marked them distinctively.
Ezeket a vonásokat, a meredeken fölkanyarított szemöldököt, a különös, hegyes fület nem lehetett összetéveszteni.
keen (also: zappy, zippy)
keen (also: smart, tingly, tingling)

Context sentences for "keen" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishKeen wanted this, and Feldman wanted that, and I was working eighteen hours a day.
Keen ezt akarta, Feldman meg azt, és én közben napi tizennyolc órát dolgoztam.
EnglishA lad of fourteen, with a bright, keen face, had obeyed the summons of the manager.
Ezenkívül nagyon örülnék, ha föl tudná váltani ezüstre ezt az ötfontos bankjegyet.
EnglishThe Committee on Budgets is very keen to see that we get value for our money.
A Költségvetési Bizottság nagyon érdekelt abban, hogy értéket kapjunk a pénzünkért.
EnglishThere is so keen a sympathy between us that I should know if evil came upon him.
Köztünk olyan erős az érzelmi kapocs, hogy tudnám, ha valami rossz történt volna vele.
EnglishBut I know he will be very keen to find out the outcome of our work and our vote.
De tudom, hogy nagyon szeretné tudni a munkánk és a szavazásunk eredményét.
EnglishThey will be studying you with keen interest, appraising your possibilities.
A hercegek élénken fognak figyelni téged, próbálva felmérni a képességeidet.
EnglishHaving fed early, and far away, we were warm with blood and keen of vision.
Mivel korábban és innen jó messze ettünk, fűtött a vér, és kiélesítette látásunkat.
EnglishShe had Karli by the lead, and that robodog wasn't keen on missing the action.
Karli póráza azonban a kezében volt, a robokutya meg nem akarta elszalasztani a bulit.
EnglishAgain, this report is welcome and we are keen to draw on its recommendations.
Újból üdvözlöm ezt a jelentést, és alig várjuk, hogy meríthessünk annak ajánlásaiból.
EnglishPeter Carmody -- Conway Jefferson's grandson, who had a keen interest in criminology.
Peter Carmody, Conway Jefferson unokája, aki élénken érdeklődik a kriminológia iránt
EnglishWe are often very keen to show solidarity for various groups of people.
Gyakran nagyon lelkesen fejezzük ki szolidaritásunkat különféle csoportok iránt.
EnglishThe English weren't so keen anymore to unwrapping them at their parties in London.
Az angolokat nem izgatta már annyira, hogy a partijaikon ki is csomagolják a múmiáikat.
EnglishGRAY PACED along the end of the bed, holding the phone and waiting for Smith Keen.
Gray, kezében a telefonnal, az ágy lábánál járkált, és Smith Keenre várt.
EnglishHe sipped orange schnapps while he applied his keen, professional eye to the screen.
Narancssnapszot kortyolgatva alaposan, szakértő szemével nézte a jelenetet.
EnglishJosie has nothing to go upon except a belief that Ruby was rather keen on him.
Josie nem tud semmi biztosat, de azt hiszi, hogy Rubynak nagyon tetszett.
EnglishIf she was really keen on him he couldnt see why she wanted to go out with other people.
Nem fért a fejébe, hogy ha Betty őt szereti, akkor miért jár másokkal szórakozni.
EnglishThey sat around the table-Voyles, Lewis, Feldman, Keen, Grantham, and Krauthammer.
Helyet foglaltak az asztal körül: Voyles, Lewis, Feldman, Keen, Grantham és Krauthammer.
EnglishGreece and many other states are particularly keen on the optional nature of the EQF.
Görögország és számos más állam különösen ragaszkodik az EKKR választható mivoltához.
EnglishI know you're keen on accuracy, so I wondered if - Mrs. Oliver interrupted him.
Mivel tudom, hogy a pontosság az egyik legfőbb erénye, úgy gondoltam...
EnglishThe archmage's eyes thrust into his like twin spears, keen and merciless.
Annak szemei élesen és rezzenéstelenül döfődtek az övébe, mint két kegyetlen dárda.