EN knock
volume_up
{noun}

knock (also: hammering, ping, rap, rapping)
Then somebody outside knocked on the door: a tentative, gentlemanly knock.
Aztán kint kopogott valaki; erőteljes, férfias kopogás volt.
There's a knock on the door, and, much to my surprise, Mr. M. Wilfred Keeley steps in.
Kopogás hallatszik, s meglehetős meglepetésemre M. Wilfred Keeley lép be.
This time there was a deliberate knock at the door.
Ezúttal sokkal határozottabb kopogás hallatszott.
knock (also: bang, beat, beating, blow)
volume_up
ütés {noun}
Earlier that week, I had taken a rather hard knock during late spring skiing -- yes, I fell.
Azelőtt egy héttel, ért egy erősebb ütés a tavaszi síelés alatt -- igen elestem.
Or maybe just a good knock would do it, Hogan thought.
De lehet, hogy egy jókora ütés is megteszi, gondolta hozzá Hogan.
Thinking fast, he said, 'It's this knock I took on the forehead.
- Biztos ez az ütés, amit a homlokomra kaptam.
knock (also: bump, jar, rear-ender)
knock (also: excoriation, squelch)

Context sentences for "knock" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLet us knock down the walls of fortress Europe, let us build bridges, not walls ...
Bontsuk hát le az Európa-erőd falait, és építsünk inkább hidakat, ne falakat ...
EnglishAnd quick, before I knock a few more heads off, to put some sense into the others.'
De gyorsan, mielőtt le találok csapni még néhány fejet, hogy a többi észre térjen!
EnglishThe water striking the shores was cold enough to knock a Taltos unconscious.
A partokon megtörő hullám olyan hideg volt, hogy a táltosok el is ájulhattak tőle.
EnglishThere was a knock on the door, and Virginia popped her head round the corner of it.
Kopogtatás hallatszott és Virginia dugta be a fejét a félig kinyitott ajtón.
EnglishSome countries which were hesitant could now knock on the door of the euro area.
Néhány korábban tétovázó ország most bekopogtathat az eurózóna ajtaján.
EnglishA loud knock came at the door and then, when nobody opened it, another.
Hangosan kopogtattak az ajtón, s miután senki sem nyitotta ki, újra kopogtattak.
EnglishInsecticides have a knock-on effect on bees as a result of being sprayed on plants.
Mivel a növényvédő szereket a növényekre permetezik, azok a méhekre is hatással vannak.
EnglishFrom your point of view, he is only a facsimile, a knock-off, a cheap imitation.
A maga szemszögéből ő csak egy másolat, egy értéktelen, ócska utánzat.
English[Sighs] We just knock the nose around a little bit, we're back on base, so make it 2-8-5.
Egy kicsit körülnézünk, azután visszatérünk a bázisra, úgyhogy legyen 285 láb.
EnglishIf we knock off the kid's lawyer, then no lawyer in his right mind would represent him.
Ha elintézzük a gyerek ügyvédjét, nincs olyan épeszű ügyvéd, aki elvállalná az ügyet.
EnglishIt could detonate its own farts and knock over other bugs with shock waves.
Föl tudta robbantani a saját fingját, és a lökéshullámmal terítette le a többi bogarat.
EnglishIf this is Hell, why do you need to give me an injection to knock me out?
- Ha tényleg a pokolban vagyunk, miért kell injekció ahhoz, hogy elaludjak?
EnglishAlexis paid this guy off to knock the power out at a specific address there.
Alexis fizetett a fickónak, hogy kikapcsolja az áramot egy ottani címen.
EnglishElminster tried to knock those strong hands aside, and the two men grappled for a moment.
Ellenfele próbálta félreütni a súlyos kezeket és a két férfi birkózott egy darabig.
EnglishMrs Wisbeach, as usual, had darted from her lair at the sound of the postmans knock.
Mrs. Wisbeach szokása szerint kilőtt az odújából a postás koppantására.
English'Why don't we just knock on the bathroom door and ask him how he is?'
Miért nem kopogtatunk be a fürdőszoba ajtaján és kérdezzük meg tőle, hogy van?
EnglishHow many assumptions did that single sentence knock into cocked hats?
Vajon a félrecsapott sapkájú bűnfelderítők fejébe ütött-e szöget ez a mondat?
EnglishThere was a sharp intake of breath, and then a loud knock at the door leading to the hall.
Valaki nagy zajjal szívta be a levegőt, aztán hangosan kopogtak a hallajtón.
EnglishIf it was someone who had a right to knock, they'd call out, rattle the handle, make a noise.
Ha olyasvalaki, akinek joga van hozzá, szólna, zörgetné a kilincset, zajt csapna.
EnglishUnder these circumstances, it is clearly easy to knock the UN process.
Ilyen körülmények között világos, hogy az ENSZ-folyamat könnyedén aláásható.