EN

labour {noun}

volume_up
1. British English
labour (also: labor, manpower)
The free movement of labour is an important priority for the European Union.
A munkaerő szabad mozgása fontos prioritás az Európai Unió számára.
They are cheap labour, and suffer from chronic incurable diseases.
Ők olcsó munkaerő, és krónikus, gyógyíthatatlan betegségekben szenvednek.
We have spoken extensively about flexibility in labour market policy.
Kimerítően beszéltünk a rugalmasság szerepéről a munkaerő-piaci politikában.
labour (also: job, labor, task, work)
Are children being protected from labour and exploitation at last?
Nyújtanak végre védelmet a gyermekeknek a munka és kizsákmányolás ellen?
There are moves afoot to reform the 're-education through labour' system.
Lépések történnek a "munka általi átnevelés” rendszerének megreformálására.
General labour regulations in Hungary are outlined in the Labour Code.
Magyarország területén történő munkavégzésre vonatkozó általános szabályozást a Munka Törvénykönyve tartalmazza.
labour (also: affair, job, labor, matter)
The second important point is that we have different labour market models.
A következő fontos dolog, hogy eltérő munkaerő-piaci modellek léteznek.
It is deplorable, but in many states, child labour or even slave labour are still used.
Sajnálatos dolog, de számos országban még mindig alkalmaznak gyermekmunkát vagy akár rabszolgamunkát is.
The third point is the entry of the younger generations on to the labour market.
A harmadik dolog a fiatalabb generációk belépése a munkaerőpiacra.
labour (also: labor)
Labour inspectorates will be able to deal with unregistered labour, which is the scourge of legitimate employment.
A munkaügyi felügyelőségek képesek lesznek majd kezelni a be nem jelentett munkások problémáját, ami sújtja a jogszerű foglalkoztatást.
The workers' struggle through the labour movement aims to overturn the anti-popular policy of the EU and the bourgeois governments of the Member States.
A munkások munkásmozgalmon keresztüli harcának a célja az EU népellenes politikájának és a tagállamok burzsoá kormányainak a legyőzése.
In short, the labour pains were difficult, and they are not yet over.
Röviden tehát nehéz szülés volt, és még nincs is vége!
My little children, of whom I am in labour again, until Christ be formed in you.
Fiaim, újra a szülés fájdalmait szenvedem értetek, amíg Krisztus ki nem alakul bennetek.
Among the working class, Labours traditional voters, the figure is lower.
A munkásosztály és a hagyományos munkáspárti szavazók körében ez a szám alacsonyabb.
Immigrants must fight against exploitation and the class barriers to education together with local workers through the class labour movement.
A bevándorlóknak a munkásosztály-mozgalom keretében, a helyi munkásokkal együtt kell küzdeniük a kizsákmányolás és az oktatással szembeni társadalmi osztályakadályok ellen.
labour
volume_up
dolgoztatás {noun}

Context sentences for "labour" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is a question of ensuring that we can actually have flexible labour markets.
A kérdés az, hogy biztosítani tudjuk-e a ténylegesen rugalmas munkaerőpiacokat.
EnglishI do not understand why both Conservatives and Labour are unwilling to give that.
Nem értem, hogy erre miért nem hajlandó sem a Konzervatív Párt, sem a Munkáspárt.
EnglishNinety per cent of the harvest is picked by hand, most of it using child labour.
A termés kilencven százalékát kézzel szedik, többségében gyermekmunkát alkalmazva.
EnglishWorking conditions aboard many of these vessels are nothing short of slave labour.
Sok ilyen halászhajó fedélzetén a munkakörülmények felérnek a rabszolgatartással.
EnglishUniversity programmes must be brought closer to the demands of the labour market.
Az egyetemek oktatási programjait közelíteni kell a munkaerőpiac követelményeihez.
EnglishBetter coherence needs to be created between the labour market and education.
Szorosabb összehangoltságot kell teremteni a munkaerőpiac és az oktatás között.
EnglishEURES activity report 2004-2005: Towards a single European labour market (debate)
EURES tevékenységi jelentés 2004-2005: Az egységes európai munkaerőpiac felé (vita)
EnglishMany companies use child labour in spite of the relevant legal restrictions.
Sok vállalat vesz igénybe gyermekmunkát a vonatkozó jogi korlátozások ellenére.
EnglishHowever, wage discrimination between women and men exists on the labour market.
A nők és férfiak bérezése közötti megkülönböztetés azonban létezik a munkaerőpiacon.
EnglishThese changes should be accompanied by reform of the labour market, however.
A jelzett változásokkal azonban együtt kell járnia a munkaerőpiac reformjának is.
EnglishWe need to facilitate a smoother transition between education and the labour market.
Zökkenőmentesebb átmenetet kell biztosítanunk az oktatás és a munkaerőpiac között.
EnglishOnce she has left the labour market, returning to it is yet more difficult.
Amint kilépett a munkaerőpiacról, az oda való visszatérés sokkal nehezebb lesz.
EnglishMoreover, there is no guarantee that taxes on labour would be significantly reduced.
Ezenkívül nincs rá garancia, hogy a munkát terhelő adókat jelentősen csökkentenék.
EnglishToday one third of Europe's working-age population is outside the labour market.
Ma Európa munkaképes korú népességének harmada a munkaerőpiacon kívül van.
EnglishThe most vulnerable group on the European labour market is that of female immigrants.
Az európai munkaerőpiac legsérülékenyebb csoportját a bevándorló nők alkotják.
EnglishOn one hand, Germany has announced that it has a skilled labour shortage.
Egyik oldalról Németország bejelentette, hogy szakképzett munkaerőhiánnyal küzd.
English. - The European Parliamentary Labour Party welcomes this Parliament report.
írásban. - Az Európai Parlamenti Munkáspárt üdvözli ezt a parlamenti jelentést.
EnglishCases of slave labour occur, under conditions of exploitation and child labour.
A kizsákmányolás és gyermekmunka feltételei között néha rabszolgamunkára is van példa.
EnglishOn the labour markets, for example, activation policies can be very helpful.
A munkaerőpiacokon például nagyon hasznosnak bizonyulhatnak az aktivációs politikák.
EnglishInstead, we need to adapt migratory flows to the effective needs of the labour market.
Ehelyett a migrációs áramlásokat a munkaerőpiac valós igényeihez kell igazítanunk.