"labour force" translation into Hungarian

EN

"labour force" in Hungarian

See the example sentences for the use of "labour force" in context.

Context sentences for "labour force" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, a knowledge-based economy will need an increasingly better skilled labour force.
Márpedig a tudásalapú gazdaságban egyre jobban képzett munkaerőre lesz szükség.
EnglishIndeed, women account for 42% of the labour force out of a total of around 27 million workers.
Valójában a nők a közel 27 millió munkavállalót számláló munkaerő 42%-át teszik ki.
EnglishOf course, there is also an issue about making the best use of the potential labour force.
Természetesen az is fontos kérdés, hogyan használjuk ki legjobban a potenciális munkaerőt.
EnglishIt could collaborate with the southern Member States to employ a skilled European labour force.
Együttműködhetne a déli tagállamokkal, és képzett európai munkaerőt foglalkoztathatna.
EnglishWe have to strengthen Europe with a European skilled labour force.
Európai szakképzett munkaerővel kell megerősítenünk Európát.
EnglishThis way, the required labour force in third countries will be reduced.
Ezáltal a harmadik országok munkaereje iránti igény.
EnglishThey are not people out of work but people working harder than many people who are in the labour force.
Nem munkanélküliek, hiszen keményebben dolgoznak, mint azok, akik a munkaerő piac részét képezik.
EnglishAll persons of retiring age who continue to work on the holding are included in the farm labour force.
Minden nyugdíjas korú személy, aki tovább dolgozik az üzemben beleszámít a mezőgazdasági munkaerőbe.
EnglishThey invest in the country because of the cheap labour force.
Az olcsó munkaerő miatt fektetnek be abban az országban.
EnglishWe need to ensure that in the internal market, there are no barriers to the free movement of the labour force.
Gondoskodnunk kell arról, hogy a belső piacon semmi se akadályozza a munkaerő szabad mozgását.
EnglishNearly 1% of the labour force would lose their jobs.
A munkaerő közel 1%-a elveszítené az állását.
EnglishIt can meet certain gaps in the labour force but must be controlled and take into account local factors.
Megoldást nyújthat a munkaerőpiac bizonyos gondjaira, de szabályozni kell, és figyelembe kell venni a helyi tényezőket.
EnglishLastly, what is going to happen with Europe's labour force and, by extension, European citizens' quality of life?
Végül pedig mi lesz az európai munkaerő sorsa és - ezen túlmenően - hogyan alakul majd az európai polgárok életminősége?
EnglishA well-trained labour force is also required in order to make use of the opportunities available within the SET programme.
Jól képzett munkaerőre is szükség van, hogy kihasználják a SET-programon belül rendelkezésre álló lehetőségeket.
EnglishThe truth is that Spain is a highly successful industrial country with a labour force of around 20 million people.
Az igazság az, hogy Spanyolország igen sikeres iparosodott ország, amelynek munkaereje nagyjából 20 millió embert tesz ki.
EnglishThis is even more important if we relate to the statistics regarding the ageing labour force and decrease in the active population.
Különösen fontos ez az elöregedő munkaerőről és az aktív népesség csökkenéséről szóló statisztikák fényében.
EnglishThe labour force flow we are talking about is from the less developed countries to the more developed countries in the EU.
A munkaerő-áramlás, amelyről most beszélünk, a kevésbé fejlett országokból a fejlettebb országokba történik az EU-ban.
EnglishThey can easily procure a cheap labour force.
EnglishHowever, it is highly important that the labour force working for small and medium-sized enterprises be better qualified than at present.
Nagyon fontos azonban, hogy a kis- és középvállalkozóknál dolgozó munkaerőforrás képzettebb legyen a mainál.
EnglishThis could lead to the devaluation of the EU labour force and even greater flexibility in terms of employment laws.
Ez az uniós munkaerő leértékelődéséhez vezethet, és még nagyobb fokú rugalmassághoz a foglalkoztatásra vonatkozó törvények tekintetében.

Other dictionary words

English
  • labour force

Even more translations in the Japanese-English dictionary by bab.la.