"lack of ambition" translation into Hungarian

EN

"lack of ambition" in Hungarian

See the example sentences for the use of "lack of ambition" in context.

Similar translations for "lack of ambition" in Hungarian

lack noun
Hungarian
to lack verb
ambition noun

Context sentences for "lack of ambition" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe problem in Copenhagen was not a lack of ambition from Europe, as some are saying.
Koppenhágában nem Európa ambíciójának hiánya volt a probléma, ahogyan azt egyesek állítják.
EnglishWhatever else we say about the leaders of the EU, no-one can fault their lack of ambition.
Bármit is mondunk az Unió vezetőiről, senki sem vádolhatja meg őket azzal, hogy nem ambiciózusak.
EnglishThat is a direct result of the deeply disappointing lack of ambition shown by the Council.
Ez a Tanács mély csalódást keltő ambícióhiányának eredménye.
EnglishThe Commission has a total lack of ambition in this regard.
A Bizottságban e tekintetben semmilyen jellegű törekvés nincsen.
EnglishI do not lack any ambition for what Europe can be.
Nem vagyok híján ambícióknak a tekintetben, hogy mi lehetne Európából.
EnglishWe simply lack the ambition, Commissioner.
Egyszerűen nem vagyunk kellően ambiciózusak, biztos asszony.
EnglishThe obstacles to implementation are not of a technical nature; they are a lack of ambition and political will.
A bevezetés előtt tornyosuló akadályok nem szakmai természetűek, hanem az ambícióhiányból és a politikai akarat hiányából fakadnak.
EnglishMany have criticised you for making this package too ambitious, and others for its complete lack of ambition.
Sokan azért bírálták Önöket, amiért túl nagyra törőre készítették ezt a csomagot, mások pedig azért, mert teljesen hiányzik belőle az ambíció.
EnglishThat is why we are arguing over a few hundred million euro: because of their lack of ambition in 2005 and because we are in a period of crisis.
Ezért kell most pár százmillió eurón veszekednünk: azért, mert 2005-ben kevés volt az ambíció, és mert válságidőszakot élünk.
EnglishHowever, I very much regret the lack of ambition in this regulation in relation to the reduction of CO2 emissions for new light commercial vehicles.
Sajnálom azonban, hogy a rendelet nem tűz ki elég nagyra törő célokat a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentése terén.
EnglishIn this light, I am sorry to say, the Commission's new energy strategy is discouraging in its lack of ambition for a greener future.
Mindennek fényében sajnálattal kell elmondanom, hogy a Bizottság új energiastratégiájából elkedvetlenítően hiányzik a környezetbarátabb jövőre való törekvés.
EnglishIs this through lack of ambition in this area or because 2009 will mark a radical shift in the paradigm of European development policy?
Azért van ez így, mert e területtel kapcsolatban szerények a célkitűzések, vagy mert 2009-ben radikálisan változik az európai fejlesztéspolitikai paradigma?
EnglishOn the eve of the European elections, this report would have been more welcome if certain objectives were not suffering from a clear lack of ambition.
Az európai választások előestéjén ezt a jelentést még nagyobb örömmel fogadnánk, ha egyes célkitűzések nem nélkülöznék annyira nyilvánvalóan az ambíciót.
EnglishUnfortunately, I must once again deplore the Council's lack of ambition and the systematic nature of the cuts it made to the Commission's preliminary draft budget.
Sajnos ismét kritizálnom kell az ambíció nélküli Tanácsot és a szisztematikus forráselvonásait a Bizottság előzetes költségvetés-tervezetéből.
EnglishWe are also only fairly satisfied because there has been a lack of ambition; we believe that more could have been done, and that it could have been done better.
Azért is csak meglehetős az elégedettségünk, mert a javaslatok híján voltak az ambíciónak, hisszük, hogy többet és eredményesebben is lehetett volna tenni.
EnglishIn fact, there are difficulties, because there is a clear lack of ambition on the part of some developed countries in terms of a concrete commitment to reduce emissions.
Csakugyan vannak nehézségek, mert egyes fejlett országok részéről egyértelműen hiányzik a konkrét kibocsátáscsökkentési kötelezettségvállalásra irányuló szándék.
EnglishCommissioner Rehn has got the hot seat, then; I hope someone will pass him a note between now and the end of the debate so he can explain the lack of ambition in this document.
Rehn biztos úr így most meleg helyzetben van; bízom benne, hogy a vita végéig valaki eljuttat hozzá egy feljegyzést, amelynek alapján meg tudja magyarázni a dokumentum szerény ambícióit.

Other dictionary words

English
  • lack of ambition

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Chinese-English dictionary.