EN

last {adjective}

volume_up
Now that last mile, last foot, in a sense, is the first step of the infrastructure.
Nos az az utolsó mérföld, az utolsó centik, az első lépések az infrastruktúrában.
And then that last week, that awful last week, it was there, in that bed.
És az utolsó héten, azon a rettenetes utolsó héten, akkor is ott volt, abban az ágyban!
The last point on the agenda had been covered, the last concession wrung.
A napirend utolsó pontján is túlvannak, az utolsó engedményt is kicsikarták.
last (also: bygone)
Stability in Kosovo was maintained throughout last year's important developments.
A múlt évi jelentős fejleményeknek köszönhetően fennmaradt a koszovói stabilitás.
Just last week there were more alarming reports about deforestation in Brazil.
Éppen múlt héten érkezett több nyugtalanító jelentés a brazíliai erdőirtásról.
Let me address the financial support package for Greece endorsed last Sunday.
Beszélnék a múlt vasárnap jóváhagyott görögországi pénzügyi mentőcsomagról.
last (also: late)
I'm going to show you some examples of the last pictures I've done in the last year.
Mutatok néhány példát a legutóbbi képeimen amelyeket tavaly készítettem.
But Grishins rage stemmed from something that had come out of the last session.
Grisint azonban dühítette valami, amire a legutóbbi kihallgatáskor derült fény.
Use last folder button toggles the use-last-folder feature on and off.
A legutóbbi könyvtár használata gombbal lehet a könyvtár megjegyzését ki-be kapcsolni.
According to our last assessment this is unfortunately not yet sustainable.
Legutolsó értékelésünk szerint az, sajnos, még nem tekinthető stabilnak.
The last aspect is seen as the most important one in civilised countries.
A legutolsó szempontot tartják a civilizált országokban az egyik legfontosabbnak.
This last report says the fighters were shadowing the bombers.
- A legutolsó jelentés szerint a vadászgépek árnyékként követik a bombázóinkat.
last (also: hot, late)
The last progress update can also be found in the declaration adjoined to the compromise package.
A kompromisszumcsomaghoz mellékelt nyilatkozat a legújabb előrelépésről is beszámol.
If you are making more than one copy, this color is applied to the last copy.
Egynél több másolat készítése esetén ez a a legújabb másolat színe lesz.
They opened up a new hill to fill my last order, and found something.
Feltártak egy új dombot, hogy teljesítsék a legújabb megrendelésemet, és találtak valamit.
This cannot be the last word, nor is it the final version that we will accept.
Ez a mostani nem lehet az utolsó szó, és nem is a végleges változat, amelyet elfogadunk.
We got the final analysis of the Soviet grain harvest last week.
Múlt héten megkaptuk a szovjet búzatermés végleges elemzését.
That was when one of the components died and the whole organism went, finding escape at last.
Ez akkor következik be, amikor valaki meghal közülük, ezzel az egész szervezet megszűnik és megleli végleges menedékét.
One last point, which is also crucial: we do not want fragmentation of the law.
Egy utolsó pont, amely szintén döntő fontosságú: nem akarjunk a jog felaprózódását.
We must call upon the Union to take this decisive step at last.
Fel kell szólítanunk az Uniót, hogy tegye meg végre ezt a döntő lépést.
At last, he was ready to ask his crucial question.
Végül elérkezett a pillanat, amikor úgy érezte, fölteheti a döntő kérdést.
I recognize it as her will, the most current, I think, the one prepared by her last lawyer.
Azt hiszem, ez Miss Birdie végrendelete, valószínűleg a legfrissebb, amit az utolsó ügyvédje készített.
The latest insolvency figures for my region point to 500 businesses going bust in the last three months.
A régiómra vonatkozó legfrissebb fizetésképtelenségi számadatok szerint az elmúlt három hónapban 500 vállalkozás ment tönkre.
I'm moving them all, at last, the whole congregation, all of the various shapes of existence, moving to the latest remix from the Interactive Madonna.
Én mozgatom őket, az egész gyülekezetet, a létezés mindahány formáját az Interaktív Madonna legfrissebb remixére.

Context sentences for "last" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI had to do something about it at last, because my creditors were getting nasty.
Végül is kellett valamit tennem, mert a hitelezőim egyre csúnyábban viselkedtek.
EnglishShe quickened pace to reach the last where a second circle of gold showed light.
Meggyorsította a lépteit, úgy ment az utolsó felé, melyen szintén fény sugárzott.
EnglishSo if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.
Ha egy 12 órás repülőúton vagyok, akkor lehet látni a repteret, ahonnan indultam.
EnglishAnd last year we were able to release the first website version of Wolfram Alpha.
A tavalyi évben már ki tudtuk adni az első webes változatát a Wolfram Alpha-nak.
EnglishHis pa has come down from Creswell with a wagon to trade the last couple years.
Az apjával járt ide az utóbbi pár évben Creswellből egy szekérrel, csereberélni.
EnglishThe last sorceror staggered back, narrowly avoiding the huge weapons deadly path.
Az utolsó varázsló hátraugrott, s alig tudott kitérni a halálos fegyver útjából.
EnglishI will have my man-at-arms escort you back to the house where we lay last night.
Szólok az emberemnek, hogy kísérjen vissza a házhoz, ahol tegnap éjjel háltunk.
EnglishThat was the last adult scheduled to be looking in on them, as far as she knew.
Tudomása szerint sorrendben Ryan az utolsó felnőtt, akinek rájuk kellett néznie.
EnglishAt last there came a time when he blinked and saw that his hands had been untied.
Végül eljött az az idő, amikor hunyorogva arra eszmélt, hogy kioldozták a kezét.
EnglishHowever, having attended the last five COP sessions, for me Bali was effective.
Én azonban részt vettem az utolsó öt ülésszakon, és számomra Bali hatékony volt.
EnglishThe agents Jack brought down on bribery charges last year were friends of Mason.
Az ügynökök, akiket Jack tavaly elkapott vesztegetés miatt, Mason barátai voltak.
EnglishIngrid , was Juni wearing that charm necklace I sent him for Christmas last year?
Ingrid, Juni a varázs nyakláncot viseli,...amit tavaly karácsonyra küldtem neki?
EnglishPoirot perceived that, according to Miss Williams, the last word had been said.
Poirot érezte, hogy Miss Williams ezzel a maga részéről kimondta az utolsó szót.
EnglishPollard had been there all night, asleep for the last hour, but now he was gone.
Pollard egész éjjel ott volt, körülbelül egy órája aludt el, most azonban eltűnt.
EnglishShe had heard that he'd taken the street name Twist since their last encounter.
Hallotta, hogy a legutolsó találkozásuk óta a srác a Csavar utcanevet vette fel.
EnglishLook in the frozen north beyond the last of the woodlands near the western sea.
Keresgélj a fagyos északon az utolsó erdőkön is túl, a nyugati tenger közelében.
English59 days after the last log entry, it had traveled 4500 miles across the ocean...
59 nappal az utolsó naplóbejegyzés óta 4.500 mérföldet utazott a nyílt óceánon.
EnglishThese programmes were presented to and awarded by the Member States last December.
Ezeket a programokat a múlt decemberben ismertették és ítélték oda a tagállamok.
EnglishLast Friday, it was broadcast for the first time on Russian public television.
Az orosz közszolgálati televízió múlt hét pénteken adta le először ezt a filmet.
EnglishThat's the last entry in the logbook when the machine was shut down, July 1958.
Ez az utolsó bejegyzés a naplóban, amikor a gépet lekapcsolták 1958 júliusában.