"last word" translation into Hungarian

EN

"last word" in Hungarian

EN last word
volume_up
{noun}

last word (also: say-so)
This cannot be the last word, nor is it the final version that we will accept.
Ez a mostani nem lehet az utolsó szó, és nem is a végleges változat, amelyet elfogadunk.
The first rule of her confrontational life-style was Always get the last word.
Hadilábon töltött életének első törvénye így hangzott: Az utolsó szó mindig a tiéd legyen.
The result was that democracy had the last word.
Ennek eredményeképpen a demokráciáé volt az utolsó szó.
last word
Finally, I agree with those who say that this is not the last word on the matter.
Végül, egyetértek azokkal, akik szerint ez még nem a végső szó az ügyben.
Ultimately this means, as all my fellow Members will know, that the GHS is not the last word on the subject of the classification and labelling of substances.
Végső soron ez azt jelenti, amint ezt valamennyi képviselőtársam tudja, hogy a GHS nem a végső szó az anyagok osztályozásának és címkézésének témájában.
last word

Synonyms (English) for "last word":

last word

Context sentences for "last word" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPoirot perceived that, according to Miss Williams, the last word had been said.
Poirot érezte, hogy Miss Williams ezzel a maga részéről kimondta az utolsó szót.
EnglishThey both pointed like bird dogs when I deliberately hesitated on the last word.
Mindketten felfigyeltek, mint a vadászkutya, mikor tudatosan haboztam az utolsó szónál.
EnglishAs the last word left my mouth, the district attorney snapped his fingers and said:
Amikor a végére értem, az államügyész csettintett az ujjával és ezt mondta:
EnglishHe mumbled the word Yes, and that would be his last word for twenty-four hours.
Igent motyogott, és a következő huszonnégy órára ez volt az utolsó szava.
EnglishHis voice spiraled up, cracked on the last word, like the voice of an adolescent boy.
- A hangja elvékonyodott és az utolsó szónál megtört, mint egy serdülő fiúé.
EnglishSo when the radio told him, You can always trust Dwayne, he echoed the last word.
Amikor a rádióból azt hallotta, Dwayne-ben meg lehet bízni, visszhangozta az utolsó szót.
EnglishIt was unclear, and the last word was that the vote would probably be postponed.
Nem volt egyértelmű, és utoljára az hangzott el, hogy a szavazást valószínűleg elhalasztják.
EnglishOne last word: I was struck by what has been said about Europe's neighbours.
Engedjenek meg egy utolsó megjegyzést: nagyon fontos, amit Európa szomszédairól mondtak.
EnglishMiss Williams contrived to put into that last word a wholly Victorian significance.
Miss Williamsnek sikerült utolsó szavait hamisítatlan viktoriánus tartalommal megtöltenie.
Englishthe matriarch cried, using magic on the last word to compel him.
- Add meg magad! - kiáltott rá az anyakirálynő mágiát használva az utolsó szónál.
English. - Madam President, I am glad to say my last word on Turkey.
a Bizottság tagja. - Elnök asszony, örülök, hogy utoljára én szólhatok Törökország ügyében.
EnglishI want to help, said Mona, but she could barely get out the last word.
- Segíteni akarok - mondta Mona, de alig bírta kinyögni a második szót.
EnglishThat's the lot, said Miss Bulstrode, as she dictated the last word, She heaved a sigh of relief.
Készen vagyunk mondta végre Miss Bulstrode, és megkönnyebbülten felsóhajtott.
EnglishI mean, Microsoft Word was last just a word processor in, you know, the Eisenhower administration.
Például a Microsoft Word csak egy szövegszerkesztő volt még Eisenhower idején.
EnglishLast week I got word from Patriarch Dolmant about what was afoot.
Múlt héten üzenetet kaptam Dolmant pátriárkától, melyben tájékoztatott a fejleményekről.
EnglishHe rolled and stretched the last word like dough, and his hearers laughed carefully.
Az utolsó szavakat úgy forgatta és nyújtotta, mint a tésztát, a hallgatóság pedig félénken nevetett.
EnglishHaving had the last word, Powell got to his feet and left the picture gallery.
A folyosón és a zenetermen át visszatért a nagyterembe.
EnglishA last word: we also very much focus on the call for enhanced technology transfer.
Egy utolsó szót még. Mi is nagyon fontosnak tartjuk a fokozott technológiaátadásra vonatkozó felszólítást.
English'Careful's my middle n ' Then they reached the crest of the hill and the last word died in his mouth.
Ebben a pillanatban felértek a domb tetejére, és az utolsó szót már nem tudta kinyögni.
EnglishHe put enough emphasis on the last word to suggest it was an insult.
Próbálta kihangsúlyozni az utolsó szót, hogy sértően hangozzék.