"latch" translation into Hungarian

EN

"latch" in Hungarian

EN

latch {noun}

volume_up
Filitov's head jerked up as the latch slipped on the door of his cell.
Filitov feje felemelkedett, amint megmozdult cellájának ajtaján a zár.
A faint rasp of the latch, a whisper of dry hinges.
A zár megcsikordult, a sarokvas szárazon nyikorgott.
The latch continued to rattle, but the Valeman had thrown the bolt above it, so the room was secure.
A zár tovább zörgött, ám a völgylakó a reteszt is ráhúzta, úgyhogy a szoba egyelőre biztonságos.
There was a thumb latch instead of a knob.
Gomb helyett fogantyús retesz volt az ajtón.
Loose, the drop bar might have fallen into the latch channel when no one had been in the stall.
Laza lehetett a retesz, valahogy rátolódott, bezárta, amikor éppen senki nem volt odabenn.
Grunting, Tony put all of his strength against the stubborn window latch, and abruptly the rusted metal gave--sweeek--and popped open.
Tony nyögve kínlódott, a zárral és a rozsdás retesz végül hatalmas csikordulással engedett.
latch (also: bolt)
And with tears rising, I heard the metal creak, and saw the latch move.
Könnybe lábadt a szemem, mikor hallottam a fém reccsenését, és láttam, hogy mozdul a zárnyelv.
Sparhawk closed his fist about the latch and twisted very slowly until he felt the bolt grate open.
Sparhawk megfogta a kilincset, és lassan nyomni kezdte lefelé, amíg meg nem érezte, hogy a zárnyelv enged.
The handles gave easily, the latches released, and the doors swung inward as if perfectly balanced.
A kilincs könnyen engedett, a zárnyelv visszahúzódott, az ajtószárnyak tökéletesen kiegyensúlyozva csapódtak befelé.

Synonyms (English) for "latch":

latch
English

Context sentences for "latch" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe reached the passenger door and fumbled at the latch for an endless moment.
Elérte az utasülés felőli ajtót, s egy végtelen pillanatig a zárral kínlódott.
EnglishLaura waited until she heard the latch snick shut, and then she mounted the steps.
Laura várt, amíg nem hallotta kattanni a reteszt, aztán fellépdelt a lépcsőn.
EnglishThey pulled and pulled upon the latch in their haste, cursing and shouting.
Egy emberként futottak az ajtóhoz, és ordítva, káromkodva cibálták a reteszt.
EnglishAs Mulder reached for the doorbell, Scully instantly noticed the shattered latch.
A férfi már csengetni készült, amikor Scully tekintete megakadt a felfeszegetett záron.
EnglishI half carried her to the side door of the church and quietly broke the latch.
Félig-meddig ölben vittem az oldalajtóhoz, és csendesen feltörtem a zárat.
EnglishSparhawk unhooked Occuda's chain, slipped the latch and slowly pushed the door open.
Sparhawk kioldozta Occuda láncát, lenyomta a kilincset, és lassan benyitott.
EnglishHis hand was on the latch when Eventine called out after him, his voice strangely anxious.
Már fogta a kilincset, mikor Eventine utána szólt, sajátosan nyugtalan hangon.
EnglishShe was at the cemetery gates now, reaching through the ironwork to operate the latch.
Már a temető kapujánál járt, és benyúlt a kovácsoltvas rácson, hogy elhúzza a reteszt.
EnglishWe both had the impression of hearing the latch of the door give ever so slightly.
Mindkettőnknek az volt a benyomása, hogy az ajtó zárja halkan kattant egy kicsit.
EnglishThe M designation for Male; the 17 for the number of notches on the latch-locks.
Az F férfit jelent; a 17-es pedig a rovátkák számát jelöli a záron.
EnglishHis hand was on the latch when he paused and glanced back at the Valeman.
Már a kilincsen volt a keze, amikor megállt, és hátranézett a völgylakóra.
EnglishThere's no machinery out here, so there has to be a latch of some kind in that room.
Itt kívül semmiféle szerkezetet sem látok, a szobában kell lennie valamilyen kapcsolónak.
EnglishI had my hand on the latch of the inn door and slid it back with one quick gesture.
A fogadó ajtajának kallantyújára tettem a kezem, és gyors mozdulattal kinyitottam a reteszt.
EnglishWith his ear to the wall, he listened to the rattle of a latch as a door came open in the hall.
Fülét a falra tapasztva hallotta, hogy egy ajtó nyikorogva kinyílik a folyosón.
EnglishThere was no outer latch, nothing he could seize upon to force it open.
Semmit sem talált az ajtón, amit megragadhatott volna, hogy felfeszítse.
EnglishFinding the door secured from within, they proceeded to force the iron latch with their swords.
Mikor észrevették, hogy az ajtót belülről bezárták, a kardjukkal kezdték feszegetni.
EnglishThe hinges will still work, and I can fashion a hidden latch.
A zsanéroknak még hasznát vesszük, és majd teszek rá egy rejtett kilincset is.
EnglishThe breeze had not been quite strong enough to latch the door.
A szellő ahhoz nem volt elég erős, hogy a kilincsszerkezet be is kattanjon.
EnglishAllanon studied the horse carefully for a time, then lifted the stall latch and stepped inside.
Allanon egy darabig tanulmányozta a lovat, aztán elhúzta a reteszt, és bement az állásba.
EnglishI'm not guaranteeing anything, Rictus said, opening the latch.
Semmit sem garantálok! mondta Rictus, és elfordította az ablak kilincsét.