"laugh" translation into Hungarian

EN

"laugh" in Hungarian

EN laugh
volume_up
{noun}

laugh (also: laughter, laughing)
There came a silent laugh from inside the oak, a silent laugh and an angry voice!
Akkor néma nevetés kelt a tölgyfában, néma nevetés, és egy haragos hang!
It was a grating unpleasant laugh, not only mirthless, but meaningless.
Rekedt, kellemetlen nevetés volt, nemcsak örömtelen, de kifejezéstelen is.
It was a large booming laugh, not at all like the purr of his speaking voice.
Hosszú, morajló nevetés volt, semmiben nem hasonlított a dörömbölő beszédhangjára.
laugh (also: laughter)
A triumphant laugh sounded from the direction of the overturned truck.
A felfordult furgon felől diadalmas kacagás hallatszott.
The words were followed by a sniggering laugh from the back of the control room.
Minden szót fuldokló kacagás kísért a vezérlőterem hátuljából.
At that moment he heard the sound of distant laughter... a sour laugh.
Távoli nevetés ütötte meg a fülét, keserves kacagás.

Synonyms (English) for "laugh":

laugh

Context sentences for "laugh" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPeople would stop and peer in the window and laugh at all the messes the dog made.
Az arra járók besandítottak és nevették, hogy csupa kutyagumi a kávézó padlója.
EnglishBrigid O'Shaughnessy bent forward in her chair and began to laugh hysterically.
Brigid O'Shaughnessy előrehajolt a székben, és hisztérikus kacagásban tört ki.
EnglishThat got him laugh- ing so hard that he started coughing in the airliner-dry air.
Ez olyannyira megnevettette, hogy a repülőgép száraz levegője köhögésre ingerelte.
EnglishLestat shook his head disapprovingly and again there came that short little laugh.
Lestat rosszallóan ingatta a fejét, és megint azt a kurta kis nevetését hallatta.
EnglishThe wrinkles squeezed together on the tanned forehead, and Voyles wanted to laugh.
A napbarnított homlokon összefutottak a ráncok, Voyles nevetni szeretett volna.
EnglishWhile the rest of us obey the law, rich playboys like himself get to laugh at it.
Amíg mindannyiunknak be kell tartanunk a törvényt, addig a gazdagok nevetnek azon.
EnglishI never laugh at death, no matter how often and regularly I am the cause of it.
Soha nem nevetek a halálon, bármilyen gyakran és rendszeresen idézem elő magam is.
EnglishOur fathers would curse us, and this was something neither of us could laugh off.
Atyáink tényleg ki fognak átkozni, és ez már olyasmi, amit nem vehetünk félvállról.
EnglishThen, even over the ceaseless howl and hoot of the wind, he heard Owen laugh.
Azután még a szél szüntelen zúgásán és üvöltésén át is hallotta Owen nevetését.
English'We're not firemen, boy,' Huddie said with such disdain that I had to laugh.
- Mi nem tűzoltók vagyunk - mondta Huddie olyan undorral, hogy elnevettem magam.
EnglishHe knew every mole on her back, knew the places a touch would make her laugh.
Minden anyajegyet ismert a hátán, tudta, hol kell megérintenie, hogy felnevessen.
EnglishHe would begin to laugh, thinly, hysterically, if he weighed it all too deeply.
Fel fog nevetni, erőtlenül, hisztérikusan, ha túlságosan mélyen belegondol mindebbe.
EnglishI dare to laugh at you now and for the rest of my life, the apprentice replied.
Merészelek nevetni magán, most és egész hátralévő életemben felelte az inas.
Englishthe DDI asked with a laugh.
És ha művelet lesz belőle, akkor forduljon át PESTIS-re? nevetett fel Greer.
EnglishI always laugh at this, because I have no idea how they're elected, actually.
Ezen mindig csak nevetek, mert valójában fogalmam sincs, hogy kit választottak meg.
EnglishThe woman on the couch let out a dim laugh which barely reached across the room.
Az asszony a díványon halványan felkacagott, alig hallatszott át a szobán.
EnglishDurin acknowledged this comment with a short laugh of agreement and a reassuring nod.
Durin helyeslő, kurta nevetéssel, biztató bólintással válaszolt a megjegyzésre.
EnglishBut Claudia merely looked at her, watching her laugh nervously and continue.
Előrehajolt, megérintette Claudia térdét, majd idegesen felnevetett, és folytatta.
EnglishOr rather she started to laugh, and she stopped as if she weren't allowed to laugh.
Illetve csak elkezdett kacagni, de el is harapta, mintha nem lenne szabad nevetnie.
EnglishOf course, I'm not much good at anything else she said with a hearty laugh.
- Persze, ezenkívül semmi máshoz nem értek - tette hozzá szívből jövő nevetéssel.